FAQ – Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op uw vraag hieronder

Als je het eens bent met dat wat staat beschreven in de dagvaarding, maar je kunt het bedrag niet betalen, dan is er eerst niets wat je kunt doen. De rechter kan een vordering niet afwijzen omdat er sprake is van financieel onvermogen. Ook is de rechter (in principe) niet bevoegd om een betalingsregeling te treffen. Als je de rechter toch om een betalingsregeling verzoekt, kunnen jouw kosten zelfs nóg hoger uitvallen door deze extra inhoudelijke behandeling. Na de rechtszaak kun je samen met de deurwaarder die het vonnis komt overhandigen tot een betalingsregeling proberen te komen.

Jazeker. U dient echter wel uw schuldenaar eerst zelf in gebreke te stellen. Dit kunt u eenvoudig doen door het versturen van een aangetekende brief, waarin u het verschuldigde bedrag opeist. Daarnaast moet enig schriftelijk bewijs zijn voor uw vordering, zoals bijvoorbeeld een ondertekende schuldbekentenis.

Klik hier voor een voorbeeldbrief die u naar uw schuldenaar kunt versturen.

Iemand die in het buitenland woont en in Nederland voor de rechter moet verschijnen, wordt via een Nederlandse gerechtsdeurwaarder gedagvaard. De gerechtelijke procedure start wanneer de Nederlandse deurwaarder de dagvaarding betekent. De betekende dagvaarding wordt vervolgens per aangetekende post naar een gerechtsdeurwaarder in het betreffende land gestuurd. Die zorgt ervoor dat de dagvaarding aan de gedaagde wordt overhandigd. Ook ontvangt de gedaagde per aangetekende post een kopie van de door de Nederlandse deurwaarder betekende dagvaarding. Zo wordt dubbele zekerheid verkregen; de gedaagde kan dan niet beweren dat hij of zij niet over de dagvaardingsprocedure is geïnformeerd.

Je kunt maximaal één jaar vooruit worden gedagvaard. Dat betekent dat je gedagvaard kunt worden voor een rechtszitting die maximaal één jaar na de dagvaarding plaatsvindt. Je hebt recht op een spoedige gerechtelijke procedure. Zou de zittingsdatum verder dan één kalenderjaar in de toekomst liggen, dan bestaat het risico dat je de zitting vergeet en dus geen verweer voert. Dat zou een verstekvonnis tot gevolg hebben.

Je kunt schriftelijk om uitstel van je rechtszaak vragen. Dit kun je doen door voorafgaand aan de rechtszaak bij de griffie een brief in te dienen waarmee je de rechter verzoekt om uitstel. Je krijgt dan vier tot zes weken uitstel om je schriftelijke verweer in te dienen. Je mag de rechter maximaal drie keer om uitstel (om inhoudelijk te mogen reageren op de eis in de dagvaarding) van de rechtszitting vragen.

De rechtszitting vindt meestal plaats in de rechtbank die zich het dichtst bij de woonplaats van de gedaagde bevindt. Zo hoeft de gedaagde niet ver te reizen om verweer te voeren bij de rechter. Er zijn echter enkele uitzonderingen: Als een consument tegen een bedrijf procedeert, mag dit bij de kantonrechter in de arrondissementsrechtbank die zich het dichtst bij de woonplaats van de consument bevindt. Als de rechtszaak een huurzaak betreft, dan vindt de zitting plaats in de rechtbank die zich het dichtst bij het betreffende pand bevindt. Als de rechtszaak een arbeidsrechtelijke zaak betreft, dan vindt de zitting plaats in de rechtbank die zich het dichtst bevindt bij het pand waar gewoonlijk de arbeid wordt of werd verricht.

Een incassoprocedure start u niet zomaar op. Dat doet u omdat u de smoesjes van uw schuldenaar beu bent. Het is fijn dat u kunt rekenen op de hulp en ondersteuning van een gerechtsdeurwaarder die meer dan 10 jaar ervaring heeft en snel, daadkrachtig en flexibel voor u op kan treden. Bij De Voordeligste Deurwaarder bent u aan het juiste adres!

Lees meer

Een reguliere dagvaarding is niet openbaar. De zitting waarin de rechter het geschil inhoudelijk behandelt, is daarentegen wel openbaar. Publiek en journalisten mogen dus bij de zitting aanwezig zijn. Een spoedprocedure waarin de rechter snel een voorlopige beslissing neemt over een conflict, heet een kort geding. Een kort-geding-dagvaarding is, in tegenstelling tot een reguliere dagvaarding, wel openbaar voor journalisten. Zij mogen onder embargo de kort-geding-dagvaarding inzien en er dus ook informatie over publiceren. Op die manier kunnen lezers er kennis van nemen. De kort-geding-dagvaarding en de kort-geding-zitting zijn dus openbaar, maar het vonnis wordt geanonimiseerd.

Nee, iemand dagvaarden per e-mail is niet rechtsgeldig. Een dagvaarding is immers een officieel document dat door een gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde moet worden overhandigd. Wel komt het soms voor dat de gedaagde vóór het uitbrengen van de dagvaarding alvast per e-mail over de rechtszaak wordt geïnformeerd. Op die manier krijgt de gedaagde meer tijd om zich voor te bereiden op de zitting en informatie over hoe er verweer kan worden gevoerd.

Wij begrijpen dat u voor het vorderen van onbetaalde facturen wilt weten wat het u kost om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Bij De Voordeligste Deurwaarder bent u er niet alleen zeker van dat we de voordeligste van Nederland zijn, omdat we op basis van no cure no pay werken, maar dat we u ook nog eens altijd eerlijk en transparant informeren over de te verwachten kosten.

Wij kunnen uw vordering als gerechtsdeurwaarder op no cure no pay basis incasseren. Daarbij maken wij onderscheid tussen vorderingen bestaande uit onbetaalde facturen die al wel of die nog niet door middel van een gerechtelijke uitspraak zijn vastgesteld.

Vorderingen die nog niet zijn vastgesteld door de rechter kunnen wij als gerechtsdeurwaarder volledig op no cure no pay basis incasseren. Het kost u niets om deze vordering ter incasso aan ons uit handen te geven. Wordt deze vordering onverhoopt door de tegenpartij betwist, dan kunnen wij u helpen om de argumenten juridisch te weerleggen. De tijd die we daar mee bezig zijn, brengen we u dan in rekening.

Lees meer

Rechtbanken hebben een zittingsrooster waarin de zittingsdagdelen en tijden voor kantonzaken zijn vastgelegd. De eisende partij kan binnen dit rooster een voorkeur voor de zittingsdatum aangeven. De gedaagde partij mag geen voorkeur aangeven en wordt op de ingeplande datum en tijd op de rechtbanklocatie verwacht. Als er sprake is van een grote eisende partij (zoals een energieleverancier of telecomaanbieder) met meerdere zittingen en veel verschillende gedaagden, dan reserveert de rechtbank vaak daar een dag(deel) voor. Op die dag vinden dan alle zittingen plaats, op alfabetische volgorde van de achternamen van de gedaagden. Bij De Voordeligste Deurwaarder heeft de eisende partij geen omkijken naar het inplannen van de zittingslocatie, zittingsdag of zittingstijd. Naast het inplannen van de zitting zorgt De Voordeligste Deurwaarder ervoor dat alle noodzakelijke gegevens correct in de dagvaarding worden vermeld.

Nee, de eisende partij hoeft niet op de eerste zitting te verschijnen als die plaatsvindt bij de kantonrechter. De in de dagvaarding genoemde zittingsdatum geldt dus eigenlijk alleen voor de gedaagde partij. Als de eisende partij wel bij de zitting aanwezig is, krijgt deze niet het woord. De informatie, eis en bewijslast van de eisende partij zijn immers al opgenomen en beschreven in de dagvaarding. In de rechtbank geldt het beginsel van hoor en wederhoor, dat zou doorkruist worden als ook de eisende partij op de eerste zittingsdatum aanvullende informatie geeft omtrent het geschil met de gedaagde partij. Inhoudelijke geschillen worden bijna altijd later in de dagvaardingsprocedure besproken tijdens een comparitie van partijen. De rechter zal aan zowel de gedaagde als eisende partij vragen stellen omtrent het ontstaan van het geschil en de mogelijke oplossing.

Nee, je hoeft niet thuis te zijn om een dagvaarding in ontvangst te nemen. Een familielid, huisgenoot of iemand anders die op het adres aanwezig is mag de dagvaarding van de deurwaarder aannemen. Wel dient deze persoon de deurwaarder te laten weten wat zijn of haar relatie met de gedaagde is. Is er niemand aanwezig om de dagvaarding in ontvangst te nemen, dan zal de deurwaarder deze achterlaten in een gesloten deurwaardersenvelop in de brievenbus. Ook dan is de dagvaarding rechtsgeldig betekend.

Een gerechtsdeurwaarder mag van maandag tot en met zaterdag van zeven uur ’s ochtends tot acht uur ‘s avonds een dagvaarding overhandigen. Als er niet open wordt gedaan of de dagvaarding wordt niet aangenomen, dan zal de deurwaarder de dagvaarding rechtsgeldig betekenen door deze in een gesloten deurwaardersenvelop in de brievenbus achter te laten. Op zondagen en op officiële nationale feestdagen mag de deurwaarder geen dagvaardingen uitbrengen.

Als u recht heeft op achterstallige betalingen, wilt u natuurlijk niets liever dan dat u snel over het geld beschikt waar u recht op heeft. De Voordeligste Deurwaarder kan dankzij ruime wettelijke bevoegdheden snel en daadkrachtig voor u optreden.

Indien u te maken heeft met onbetaalde facturen of andere bedragen die niet betaald worden, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Dit geldt voor bedrijven en voor particulieren. Wilt u een gerechtelijke procedure opstarten? Dan heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig om de dagvaarding aan gedaagde uit te reiken. Bent u al in het bezit van een Nederlands vonnis of beschikking, waarin uw schuldenaar/tegenpartij is veroordeeld maar weigert tot betaling over te gaan, dan kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen om het vonnis of beschikking voor u te verzilveren.

Lees meer

Met een rechtsgeldige dagvaarding die door een deurwaarder is bezorgd, word je opgeroepen om voor een kantonrechter of civiele rechter te verschijnen. Ga je niet naar de rechtszitting, dan gaat de rechter ervan uit dat je het eens bent met de vordering die in de dagvaarding staat beschreven. De rechter zal de eisende partij in het gelijk stellen, als de vordering op de rechter rechtmatig én gegrond overkomt. De rechter zal je dan veroordelen omdat je geen verweer hebt gevoerd. Je wordt dan ‘veroordeeld bij verstek’. De eisende partij kan vervolgens het vonnis door een deurwaarder laten incasseren. In dat geval kun je dus bezoek van een deurwaarder verwachten.

Wilt u niet langer wachten op het geld waar u recht op heeft? Een deurwaarder is als enige in Nederland bevoegd om beslag te leggen op inkomsten, loon of salaris, op banktegoeden of op roerende en onroerende zaken. Ook mogen wij tot ontruiming van woningen en bedrijfspanden overgaan. Schakel daarom direct de hulp in van De Voordeligste Deurwaarder en maak kennis met onze snelle en daadkrachtige werkwijze.

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar. De deurwaarder heeft daardoor wettelijke bevoegdheden om betaling af te dwingen. Hij zorgt ervoor dat schuldeisers het geld krijgen waar zij volgens de rechter recht op hebben. De deurwaarder legt vonnissen ten uitvoer. Wanneer iemand door de rechter veroordeeld is om een bedrag te betalen en dit weigert, dan kan en mag de deurwaarder, tegen de wil van veroordeelde in, beslag leggen op zijn vermogen, inkomen, roerende of onroerende zaken. Als gevolg van dit beslag kan het verschuldigde bedrag voldaan worden en is aldus uitvoering aan het gerechtelijk vonnis gegeven. De gerechtsdeurwaarder is de enige persoon die dit in Nederland mag doen.

Lees meer

Als de gedaagde partij niets van zich laat horen en dus geen verweer voert, zal de rechter een verstekvonnis wijzen. Dat houdt in dat de eisende partij in het gelijk wordt gesteld; de gedaagde partij wordt veroordeeld tot het betalen van een geldbedrag. Voor de eisende partij is dit de snelste en goedkoopste manier om een positief vonnis te bemachtigen. Meestal wordt de gedaagde partij in dat geval ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Het kan voorkomen dat de gedaagde partij na het ontvangen van de dagvaarding de hoofdsom alsnog betaalt. De schuldeiser wenst dan waarschijnlijk dat de gedaagde partij ook de gemaakte deurwaarderskosten plus de wettelijke rente betaalt. Dit kan aan de gedaagde partij kenbaar worden gemaakt door middel van een e-mail, brief of telefoontje. Wordt hierop geen aanvullend bedrag betaald? Dan kan de dagvaardingsprocedure worden voortgezet, alleen dient dan wel schriftelijk aan de rechter kenbaar gemaakt te worden welk bedrag wanneer (alsnog) is betaald.

Als je een rechtszaak verliest, dien je het geld te betalen dat de andere partij van je eist, plus vaak de kosten van de gerechtelijke procedure. Een gerechtsdeurwaarder zal het vonnis komen overhandigen en je bevelen om alles te betalen. Kun je alles niet in een keer betalen, dan kun je met de deurwaarder een betalingsregeling treffen om je schuld af te lossen. Kun of wil je dat niet, dan mag een deurwaarder beslag leggen op jouw vermogen, inkomen of bezittingen.

Bij de kantonrechter mag de gedaagde partij tijdens de gerechtelijke procedure de vordering erkennen of betwisten. Is de gedaagde het niet eens met de vordering, dan mag hij of zij dit tijdens de zitting aan de rechter uitleggen. Wil de gedaagde het verweer liever schriftelijk indienen, dan kan dit voorafgaand aan de zitting. De brief die het verweer, de argumenten en de bewijsstukken bevat, dient minimaal één dag vóór of tijdens de zitting te worden overhandigd aan de griffier.

Een onbetwiste vordering is een vordering waarop geen verweer is gevoerd, ook niet in de gerechtelijke procedure. Uw schuldenaar heeft dus geen redenen opgegeven waarom hij niet heeft betaald.

Lees meer

Natuurlijk wilt u bij het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder weten met welke kosten u rekening moet houden. Op deze vraag bestaat echter geen eenduidig antwoord. De kosten hangen af van de opdracht die de gerechtsdeurwaarder dient uit te voeren. Wat we u in ieder geval wel kunnen vertellen, is dat we de voordeligste gerechtsdeurwaarder van Nederland zijn!

In Nederland is het in principe zo geregeld dat degene die in gebreke is gebleven, de schuldenaar, de deurwaarderskosten moet betalen. Schuldeisers die een gerechtsdeurwaarder inschakelen, moeten in sommige gevallen een voorschot betalen. Voor bepaalde ambtshandelingen is de gerechtsdeurwaarder zelfs wettelijk verplicht om een voorschot aan zijn opdrachtgever te vragen. Bij een gunstig verloop van de zaak wordt dit voorschot bij de schuldenaar in rekening gebracht en op hem verhaald.

De Voordeligste Deurwaarder hanteert zeer gunstige deurwaarderskosten. Dat kan op uurbasis, voor een vast tarief of op no cure no pay basis.

Lees meer

De deurwaarder is de enige partij die een vonnis ten uitvoer mag leggen. Een vonnis mag tegen de wil van de schuldenaar afgedwongen worden. De deurwaarder heeft verschillende mogelijkheden om uw schuldenaar tot betaling te dwingen.

Lees meer

Als je zelf een advocaat inschakelt, spreken jullie samen een (uur) tarief af waarvoor de advocaat werkzaamheden voor jou verricht. Deze kosten kunnen erg hoog zijn. Als je de rechtszaak wint, kun je deze kosten niet zomaar volledig op de tegenpartij verhalen. Bij de kostenveroordeling begroot de rechter een vaste vergoeding voor de werkzaamheden van de advocaat. Deze vergoeding wordt ‘salaris gemachtigde’ genoemd en zal de rechter in zijn vonnis bij de tegenpartij in rekening brengen.

Wij scoren gemiddeld een 9,5 op basis van 41 recensies