Algemeen

In de meeste gevallen kan de zitting bij de rechter worden voorkomen als de gedaagde partij alle verschuldigde bedragen volledig betaalt. Het gaat dan niet alleen om de hoofdsom, maar ook om de wettelijke rente en eventuele incassokosten. Daarnaast heeft de eisende partij kosten gemaakt voor het opstellen en betekenen van de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder. Als de gedaagde partij al deze kosten betaalt, zal de zitting bij de rechter meestal niet plaatsvinden. In sommige situaties zal de zitting echter toch doorgaan, zelfs wanneer alle kosten zijn betaald. Bijvoorbeeld als de eisende partij naast het betalen van de achterstallige huur ook een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst heeft ingediend. In dat geval vindt de zitting alsnog plaats, zodat de rechter kan beslissen over het verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst.

Lees meer

Bij het bepalen van de juiste kantonrechter moet je rekening houden met de rechtsregio’s waarin Nederland is verdeeld. Deze rechtsregio’s worden arrondissementen genoemd. Volgens de wet moet de procedure in principe plaatsvinden bij de rechtbank die gevestigd is in het arrondissement van de gedaagde partij. Heb je echter als consument een geschil met een bedrijf, dan heb je de mogelijkheid om naar de rechtbank in je eigen arrondissement te gaan. Er kan ook sprake zijn van domiciliekeuze. Dit betekent dat de partijen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden of door het sluiten van een overeenkomst, samen hebben afgesproken waar de procedure plaats moet vinden. In dat geval moet de zaak worden aangebracht bij de kantonrechter die in die overeenkomst is bepaald.

Lees meer

Als je een juridische procedure start, kun je niet zelf bepalen bij welke rechtbank je gaat procederen. Er zijn specifieke regels die bepalen waar de rechtszaak moet plaatsvinden. In het geval van een zaak tussen twee bedrijven wordt de procedure gevoerd bij de rechtbank in het gebied waar het gedaagde bedrijf is gevestigd. Voor consumenten die een geschil hebben met een bedrijf bestaat de mogelijkheid om naar de kantonrechter in hun eigen regio te gaan. Bij huurgeschillen wordt de zitting gehouden bij de rechtbank in het gebied waar de betreffende woning zich bevindt. Dit stelt de rechter in staat om, indien nodig, de woning te bezoeken en een beter inzicht te krijgen in het geschil.

Lees meer

Iemand die onder bewind staat, kun je wél dagvaarden. In dit geval moet je de dagvaarding laten betekenen op het adres van zijn of haar bewindvoerder. Een bewindvoerder heeft de verantwoordelijkheid over het vermogen en de bezittingen van een persoon. Als iemand niet in staat is om goed met geld om te gaan, kan de rechter een bewindvoerder aanstellen. Volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) kan iemand die in een schuldsaneringstraject zit een bewindvoerder toegewezen krijgen door de rechtbank. Toch zijn niet alle personen onder bewind armlastig. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om ouderen of personen met een verstandelijke beperking.

Lees meer

Een minderjarige kan niet zelf worden gedagvaard. In plaats daarvan is het mogelijk om de ouders/verzorgers van de minderjarige te dagvaarden. De ouders/verzorgers worden dan opgeroepen om namens hun minderjarige kind voor de rechter te verschijnen. Op deze manier wordt de minderjarige niet direct betrokken bij de zaak, maar verloopt het juridische proces via de ouders/verzorgers. De rechter houdt bij het nemen van een beslissing rekening met de belangen van het minderjarige kind.

Lees meer

Wanneer de gerechtsdeurwaarder bij het raadplegen van de Basisregistratie Personen (BRP) constateert dat de gedaagde persoon is overleden, is het niet meer mogelijk om de dagvaarding uit te brengen. In dat geval bespreekt de gerechtsdeurwaarder met de eisende partij hoe verder te handelen. Soms kunnen de erfgenamen van de overledene worden gedagvaard. Als de gedaagde persoon komt te overlijden nadat de dagvaarding is overhandigd, zal de rechter de zaak sluiten. De overleden persoon kan zich dan immers niet meer verweren, waardoor er tegen hem of haar geen vonnis kan worden uitgesproken.

Lees meer

Als de gedaagde onder curatele staat, betekent dit vaak dat die persoon moeite heeft met het beheren van geld. Je kunt deze persoon dagvaarden via zijn of haar curator. De gerechtsdeurwaarder kan je hierbij helpen. De vraag is of het dagvaarden van een persoon via zijn of haar curator de moeite waard is, omdat de gedaagde vaak weinig financiële middelen heeft. Hoewel je gelijk kunt krijgen van de rechter, zal het uiteindelijk lastig of zelfs onmogelijk zijn om de gedaagde te laten betalen. Overweeg goed of je de procedure wilt voortzetten als de gedaagde onder curatele staat, omdat dit waarschijnlijk weinig resultaat zal opleveren.

Lees meer

Jazeker. U dient echter wel uw schuldenaar eerst zelf in gebreke te stellen. Dit kunt u eenvoudig doen door het versturen van een aangetekende brief, waarin u het verschuldigde bedrag opeist. Daarnaast moet enig schriftelijk bewijs zijn voor uw vordering, zoals bijvoorbeeld een ondertekende schuldbekentenis.

Klik hier voor een voorbeeldbrief die u naar uw schuldenaar kunt versturen.

Je producties dien je te voorzien van een duidelijke nummering. Gebruik hier altijd nummers voor en geen letters. Begin met het nummer 1 en ga vervolgens door met opeenvolgende nummers voor elke bijlage die je toevoegt. Het nummeren van de producties helpt bij het organiseren van je bewijsmateriaal. Ook zorgt het ervoor dat de rechter en de gedaagde partij de stukken gemakkelijk kunnen raadplegen. Zorg ervoor dat je consistent bent in je nummering, zodat er geen verwarring ontstaat.

Lees meer

Tijdens de zitting kun je de rechter aanspreken met ‘meneer de rechter’ of ‘mevrouw de rechter’. Het is niet nodig om formele termen zoals ‘edelachtbare’ te gebruiken. Blijf wel altijd beleefd en spreek de rechter aan met ‘u’. Zijn er meerdere rechters aanwezig, spreek dan tegen de voorzitter. Die bevindt zich in het midden en is de hoogste rechter in rang. Het is onbeleefd om de rechter tijdens de zitting te onderbreken; de rechter geeft beide partijen voldoende tijd om te antwoorden en vragen te stellen. Rechters in Nederland spreken de Nederlandse taal tijdens de rechtszitting. Als je de Nederlandse taal niet goed beheerst, mag je een tolk inschakelen. Veel mensen zijn zenuwachtig als ze voor de rechter moeten verschijnen. Is het spreken tegen de rechter erg spannend voor je, dan kun je ervoor kiezen om je verhaal van tevoren op te schrijven en aan de rechter voor te lezen.

Lees meer

Je kunt schriftelijk om uitstel van je rechtszaak vragen. Dit kun je doen door voorafgaand aan de rechtszaak bij de griffie een brief in te dienen waarmee je de rechter verzoekt om uitstel. Je krijgt dan vier tot zes weken uitstel om je schriftelijke verweer in te dienen. Je mag de rechter maximaal drie keer om uitstel (om inhoudelijk te mogen reageren op de eis in de dagvaarding) van de rechtszitting vragen.

Als eisende partij hoef je zelf niet uit te zoeken welke rechtbank bevoegd is om jouw geschil te behandelen. De gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding uitbrengt, zoekt dit voor je uit. Hij of zij heeft kennis van de regels en weet bij welke rechtbank het geschil moet worden voorgelegd. Daarnaast kun je zelf informatie vinden over de bevoegde rechtbank op de website www.rechtspraak.nl. Dit is de website van de Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en de bijzondere colleges. Op deze website kun je zoeken naar het specifieke type geschil of rechtsgebied en achterhalen welke rechtbank jouw zaak kan behandelen.

Lees meer

Een incassoprocedure start u niet zomaar op. Dat doet u omdat u de smoesjes van uw schuldenaar beu bent. Het is fijn dat u kunt rekenen op de hulp en ondersteuning van een gerechtsdeurwaarder die meer dan 10 jaar ervaring heeft en snel, daadkrachtig en flexibel voor u op kan treden. Bij De Voordeligste Deurwaarder bent u aan het juiste adres!

Lees meer

Bij het procederen zijn er twee belangrijke competentiegrenzen waar je rekening mee moet houden: de relatieve competentiegrens en de absolute competentiegrens. De relatieve competentiegrens heeft betrekking op de geografische locatie waar het geschil moet worden voorgelegd aan de kantonrechter. Als eisende partij kun je een gerechtsdeurwaarder inschakelen om te bepalen welke rechtbank geschikt is voor jouw geschil. Naast de relatieve competentiegrens is er de absolute competentiegrens. Die bepaalt het maximale bedrag dat de eisende partij mag vorderen. Deze grens is vastgesteld op 25.000 euro. Is het gevorderde bedrag hoger dan deze grens en gaat het om een arbeids-, consumenten- of huurgeschil? Dan kan de zaak nog steeds worden voorgelegd aan de kantonrechter die in de regio van de eigen woonplaats is gevestigd.

Lees meer

Er is geen minimale of maximale duur voor een (comparitie) zitting of rechtszaak bij de kantonrechter. De duur van de zitting is afhankelijk van de tijd die de rechter nodig heeft om zich op de hoogte te stellen van het geschil. Soms duurt een zitting meerdere uren. Bijvoorbeeld wanneer de rechter de zitting een of meerdere malen schorst of wanneer de rechter optreedt als bemiddelaar. Ook kan een rechtszaak bestaan uit meerdere delen. Tussen de verschillende zittingen zitten soms enkele maanden, waardoor de totale rechtszaak langere tijd in beslag neemt.

De reguliere, minimale termijn om iemand in Nederland te dagvaarden is acht dagen. Tussen de dagvaarding en de zitting moet namelijk minimaal één week zitten; de dag waarop de dagvaarding wordt overhandigd, telt daarbij niet mee. Afhankelijk van de mate van spoedeisend belang plant de rechtbank bij een kort-geding-procedure of wanneer er verweer wordt gevoerd, een zittingsdatum in. Ook speelt drukte bij de rechtbank een grote rol bij het inplannen van de zitting. In drukke periodes kan het zijn dat je enkele weken of zelfs een paar maanden moet wachten op de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak.

Het is toegestaan om meerdere bijlagen (producties) bij je dagvaarding te voegen. Er is geen maximumaantal vastgesteld. Je hebt dus de vrijheid om alle relevante documenten en stukken toe te voegen aan je dagvaarding. Het is belangrijk om je producties beknopt te houden, zodat de zaak niet onnodig complex wordt voor de rechter. Voeg daarom alleen bijlagen toe die daadwerkelijk waarde toevoegen aan je dagvaarding en relevant zijn voor je vordering. Het is toegestaan om een passage uit een document toe te voegen in plaats van het volledige document. Bijvoorbeeld een passage uit algemene voorwaarden of uit een bouwbesluit. Let erop dat je geen stukken weglaat die relevant zijn voor je zaak. Verwijs in je dagvaarding duidelijk naar de juiste productienummers, zodat de rechter gemakkelijk de bijbehorende stukken kan raadplegen.

Lees meer

Het kan gebeuren dat je gedagvaard wordt op een datum die in het verleden ligt. Bijvoorbeeld doordat de gerechtsdeurwaarder het jaartal verkeerd heeft genoteerd. Deze vergissing zal worden opgemerkt door de griffie, die verantwoordelijk is voor de administratieve afhandeling van de rechtszaak. Zodra de griffie constateert dat de vermelde datum niet juist is, stelt deze de gerechtsdeurwaarder op de hoogte van de vergissing. Vervolgens kan de gerechtsdeurwaarder de datum corrigeren en een nieuwe dagvaarding met de juiste (zittings) datum uitbrengen. De gedaagde dient, na de betekening/overhandiging van de dagvaarding, minimaal één week de tijd te krijgen om zich voor te bereiden op de zitting.

Lees meer

Als op de dagvaarding een zittingsdatum staat die niet bestaat of die in het weekend valt, hoef je meestal geen actie te ondernemen. De griffie is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de rechtszaak. Deze zal ook opmerken dat de vermelde datum niet correct is. Zodra de griffie dit constateert, wordt de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding heeft uitgebracht op de hoogte gebracht van de vergissing. Vervolgens krijgt hij de gelegenheid om een nieuwe zittingsdatum voor te stellen die wél juist is en een hersteldagvaarding te overhandigen aan de gedaagde partij.

Lees meer

Als de vermelde zittingstijd in je dagvaarding onwaarschijnlijk lijkt, dan zal de griffie van de rechtbank waar de zaak wordt behandeld dit ook constateren. Bijvoorbeeld als de aanvangstijd van de zitting in de nacht is. De griffie is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de rechtszaak en neemt dan contact op met de betrokken gerechtsdeurwaarder. Vervolgens krijgt de gerechtsdeurwaarder de gelegenheid om de fout te herstellen. Dat kan door een nieuwe (herstel) dagvaarding met de juiste zittingstijd uit te brengen.

Lees meer

Ja, de rechter kan rekening houden met je vakantie. Als eisende partij ben je normaal gesproken niet aanwezig tijdens de zitting. Je hebt jouw standpunt, argumenten en vordering immers al in de dagvaarding beschreven. Als gedaagde partij kun je de rechter om uitstel vragen als je door je vakantie niet aanwezig kunt zijn. Bij een comparitie kun je van tevoren verhinderdata doorgeven. Je kunt dan aangeven welke dagen of weken je niet beschikbaar bent vanwege je vakantie, zodat de rechter daar rekening mee kan houden.

Lees meer

Als je verhuist nadat je al gedagvaard bent, wordt de gerechtelijke procedure voortgezet in de rechtbank waar de zaak oorspronkelijk is gestart. Het feit dat je verhuist, heeft geen invloed op de locatie van de procedure. Het is dus niet nodig om de zaak over te dragen naar een andere rechtbank. Als de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding nog moet uitbrengen en hij of zij arriveert bij een leeg huis, laat hij of zij de dagvaarding daar niet achter. In plaats daarvan probeert de gerechtsdeurwaarder het nieuwe adres van de gedaagde te achterhalen door de Basisregistratie Personen (BRP) te raadplegen. Vervolgens betekent de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan de gedaagde op het nieuwe adres.

Lees meer

Als je geen advocaat kunt betalen, maar wel wordt gedagvaard, is het belangrijk om de dagvaarding zorgvuldig te lezen. Hierin staat vermeld of je zelf in persoon moet verschijnen, een advocaat moet inschakelen of dat je je mag laten bijstaan door een andere gemachtigde. Als je verplicht bent om een advocaat in te schakelen, maar je kunt de kosten niet betalen, kom je mogelijk in aanmerking voor een toevoeging. Een toevoeging houdt in dat de Raad voor Rechtsbijstand een deel van je advocaatkosten op zich neemt. Er geldt wel een eigen bijdrage, afhankelijk van je inkomen en vermogen. Niet alle advocaten werken op basis van een toevoeging en alleen natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Bedrijven kunnen dus geen toevoeging krijgen. Als je als bedrijf wordt gedagvaard, moet je dus zelf de kosten voor de advocaat betalen, zelfs als dit tot een faillissement leidt. Als je als bedrijf geen advocaat inschakelt terwijl dit wel verplicht is, is de kans groot dat de rechter je veroordeelt.

Lees meer

Als je niet weet waar de persoon die je wilt dagvaarden woont, is het vaak toch mogelijk om hem of haar te dagvaarden. Beschik je over een voornaam, achternaam en een voormalig adres, dan kan de gerechtsdeurwaarder de actuele adresgegevens in veel gevallen wel achterhalen. Heb je alleen een voor- en achternaam zonder de woonplaats, dan wordt het lastiger om de persoon te traceren. Als de gerechtsdeurwaarder de adresgegevens niet kan achterhalen, kan de dagvaarding niet persoonlijk worden overhandigd. De dagvaarding dient dan openbaar te worden betekend. Dit houdt in dat deze op een publieke plek wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld op de website www.officielebekendmakingen.nl. Op die manier kan de gedaagde op de hoogte worden gebracht van de dagvaarding, zelfs als zijn of haar exacte verblijfplaats onbekend is.

Lees meer

De zittingsdatum die vermeld staat in de dagvaarding is specifiek bedoeld voor de gedaagde partij en niet voor de eisende partij. Het is niet gebruikelijk om als eisende partij aanwezig te zijn bij deze zitting. Als eisende partij dien je alle relevante informatie en argumenten al in de dagvaarding te hebben vermeld. Het is niet toegestaan dat je als eisende partij tijdens de zitting nieuwe informatie toevoegt of zaken verder toelicht. Daarom is het niet nodig en niet wenselijk dat je als eisende partij aanwezig bent tijdens de zitting.

Lees meer

Bij de kantonrechter hoef je als gedaagde partij geen griffierecht te betalen voordat de zitting plaatsvindt. Dit betekent dat je in eerste instantie geen kosten hebt om bij de kantonrechter te verschijnen. De eisende partij dient voorafgaand aan de procedure de griffierechten wél te betalen. Bij de sector civiel, waarbij een advocaat verplicht is, moeten zowel de gedaagde partij als de eisende partij griffierechten betalen voordat de rechter het geschil in behandeling neemt. Als de rechter jou als gedaagde veroordeelt, kan het zijn dat je naast de hoofdsom ook de proceskosten moet betalen. Deze proceskosten kunnen ook de griffierechten omvatten die in eerste instantie door de eisende partij waren betaald. De griffierechten kunnen dus uiteindelijk wel voor jouw rekening komen, als jij als gedaagde partij wordt veroordeeld.

Lees meer

Ja, om namens de gedaagde partij op te treden, heb je een volmacht van de gedaagde nodig. Bij de kantonrechter mag de gedaagde zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde in plaats van een advocaat of gerechtsdeurwaarder. Deze gemachtigde kan een familielid, vriend of kennis zijn. Met een volmacht kun je aantonen dat je bevoegd bent om namens de gedaagde partij vragen van de rechter te beantwoorden en eventueel een compromis met de eisende partij te sluiten. Aan het begin van de zitting dien je als gemachtigde de volmacht aan de rechter te tonen. Het tonen van een volmacht is echter niet nodig als de gedaagde zich laat vertegenwoordigen door een advocaat of gerechtsdeurwaarder. De rechter gaat er dan namelijk van uit dat deze professionele vertegenwoordiger al over een volmacht beschikt. Tijdens de zitting dient de gedaagde telefonisch bereikbaar te zijn als hij of zij een gemachtigde heeft. De rechter kan dan, als het nodig is, telefonisch contact opnemen voor overleg of verduidelijking.

Lees meer

Nee, je kunt de bestuurder van een bv niet persoonlijk dagvaarden bij de kantonrechter als zijn of haar bv niet betaalt. Het aansprakelijk stellen van een bestuurder gaat via een bestuursrechtelijke aansprakelijkheid en dient te verlopen via een advocaat in de civiele sector. Zulke zaken zijn bijna nooit succesvol. Het wordt dan ook niet aangeraden om zo’n procedure te starten, tenzij er duidelijk bewijs is van roekeloos of frauduleus handelen door de bestuurder. Het is ook niet mogelijk om zowel de bv als de bestuurder te dagvaarden. Het is verstandiger om alleen de bv te dagvaarden, omdat de rechter de bestuurder waarschijnlijk niet persoonlijk aansprakelijk stelt.

Lees meer

Nee, iemand dagvaarden per e-mail is niet rechtsgeldig. Een dagvaarding is immers een officieel document dat door een gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde moet worden overhandigd. Wel komt het soms voor dat de gedaagde vóór het uitbrengen van de dagvaarding alvast per e-mail over de rechtszaak wordt geïnformeerd. Op die manier krijgt de gedaagde meer tijd om zich voor te bereiden op de zitting en informatie over hoe er verweer kan worden gevoerd.

Wij begrijpen dat u voor het vorderen van onbetaalde facturen wilt weten wat het u kost om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Bij De Voordeligste Deurwaarder bent u er niet alleen zeker van dat we de voordeligste van Nederland zijn, omdat we op basis van no cure no pay werken, maar dat we u ook nog eens altijd eerlijk en transparant informeren over de te verwachten kosten.

Wij kunnen uw vordering als gerechtsdeurwaarder op no cure no pay basis incasseren. Daarbij maken wij onderscheid tussen vorderingen bestaande uit onbetaalde facturen die al wel of die nog niet door middel van een gerechtelijke uitspraak zijn vastgesteld.

Vorderingen die nog niet zijn vastgesteld door de rechter kunnen wij als gerechtsdeurwaarder volledig op no cure no pay basis incasseren. Het kost u niets om deze vordering ter incasso aan ons uit handen te geven. Wordt deze vordering onverhoopt door de tegenpartij betwist, dan kunnen wij u helpen om de argumenten juridisch te weerleggen. De tijd die we daar mee bezig zijn, brengen we u dan in rekening.

Lees meer

Ja, het is mogelijk om met meerdere mensen en/of bedrijven één of meerdere personen of bedrijven gezamenlijk te dagvaarden. Bijvoorbeeld in een situatie waarin je met verschillende partijen dezelfde rechtszaak wilt aanspannen vanwege vergelijkbare geschillen. Als buren bijvoorbeeld gezamenlijk een zonnepanelenlegger en elektricien hebben ingeschakeld, maar deze komen beide niet opdagen, dan voldoen zij allebei niet aan de afgesproken werkzaamheden. De buren kunnen er dan voor kiezen om gezamenlijk de zonnepanelenlegger en elektricien te dagvaarden. Dit kan worden gedaan in één dagvaarding. Daardoor hoeven de buren slechts één keer griffierechten te betalen, wat kostenbesparend is.

Lees meer

Als eiser heb je niet de vrijheid om zelf te bepalen bij welke rechtbank je procedure behandeld wordt. Nederland is verdeeld in rechtsregio’s, die arrondissementen worden genoemd. Op basis daarvan is wettelijk vastgelegd waar het proces moet plaatsvinden. In principe vindt de procedure plaats bij de rechtbank die gevestigd is in het arrondissement van de woonplaats van de gedaagde partij. Als een consument een bedrijf dagvaardt, mag de consument kiezen voor de rechtbank in zijn of haar eigen arrondissement. Zo wordt de toegang tot de rechtspraak vergemakkelijkt.

Lees meer

Als eisende partij heb je geen invloed op het bepalen van de zittingsdatum. Dit is de verantwoordelijkheid van de rechter. De rechter hanteert vastgestelde zittingsdagen, vaak gebaseerd op de eerste letter van de achternaam van de eisende partij. De gerechtsdeurwaarder kan je adviseren over hoeveel weken de zitting plaats zou kunnen vinden. Als je opgeroepen wordt voor een comparitie, heb je wél de mogelijkheid om verhinderdata door te geven. Je mag dan aangeven op welke dagen je niet beschikbaar bent. Voor een comparitie probeert rechter een datum vast te stellen waarop alle partijen aanwezig kunnen zijn.

Lees meer

Ja, tijdens een comparitie is het mogelijk om je eis te wijzigen of te vermeerderen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten of ontwikkelingen in de zaak zijn, zoals een verhoogde huur of onverwachte kosten. Om je eis te wijzigen, dien je een brief aan de rechtbank te schrijven waarin je uitlegt waarom je de eis wilt wijzigen en welke aanpassingen je wilt maken. Het is ook mogelijk om je eis te verlagen, bijvoorbeeld als de gedaagde partij (inmiddels) al een deel van het bedrag heeft betaald. Het verzoek tot wijziging van de eis dien je tijdig in te dienen, in ieder geval voordat de rechter aangeeft dat hij of zij vonnis gaat wijzen. Na dit moment is het veranderen van je eis niet meer mogelijk.

Lees meer

Ja, het is mogelijk om als gemachtigde op te treden voor een ander bij de kantonrechter. Als gemachtigde vertegenwoordig je de belangen van de gedaagde in de gerechtelijke procedure. Bijvoorbeeld als de persoon zelf niet in staat is om te verschijnen of liever iemand anders namens hem of haar laat optreden. Als gemachtigde dien je te beschikken over een schriftelijke machtiging. Daarin moet de gedaagde toestemming aan jou geven om namens hem of haar op te treden. Deze machtiging moet door de gedaagde partij worden ondertekend. Zo weten de rechter en de eisende partij zeker dat de gedaagde partij jou gemachtigd heeft en jij daardoor bevoegd bent om namens hem of haar te (onder)handelen in de juridische procedure.

Lees meer

Tijdens de comparitie is het toegestaan om nieuwe stukken of documenten in te dienen. Rechters zijn hier niet altijd enthousiast over, omdat alle betrokken partijen (de eisende partij, de gedaagde partij(en), de griffie en de rechter zelf) kopieën van deze stukken nodig hebben. Gewoonlijk dien je de stukken minimaal tien dagen voor de zitting in bij de rechtbank en de gedaagde partij. Als je tijdens de comparitie een nieuw stuk wilt overleggen, kan de rechter de zitting schorsen om er kennis van te nemen. Gaat het om een klein stuk, dan kan de rechter het mogelijk nog behandelen. Bij grotere stukken kan de rechter beslissen om de zitting op een later tijdstip voort te zetten. Er bestaat ook een kans dat de rechter het document afwijst, omdat de gelegenheid om stukken in te dienen eigenlijk al voorbij is.

Lees meer

Als de rente die je wilt vorderen ervoor zorgt dat de totale vordering, inclusief die rente, op de dag van de dagvaarding hoger is dan 25.000 euro, dan kun je niet bij de kantonrechter terecht. Je kunt namelijk bij de kantonrechter terecht als het totaalbedrag van de facturen onder de 25.000 euro is. Het totaalbedrag van de vordering, inclusief rente, mag dus niet boven deze 25.000 euro uitkomen op de dag der dagvaarding. Het is echter wel mogelijk om rente te vorderen vanaf de dag der dagvaarding, waardoor het totaalbedrag tijdens de zitting iets hoger dan 25.000 euro zal zijn.

Lees meer

Als je te maken hebt met het niet terugbetalen van een factuur of geldlening, kun je aangifte doen bij de politie. Dit geldt ook voor situaties waarin je per ongeluk geld overmaakt naar de verkeerde persoon. Of wanneer je een tweedehands artikel via een advertentiesite koopt en het artikel niet ontvangt. Een aangifte bij de politie waarin je melding maakt van oplichting, leidt niet automatisch tot een schadevergoeding. Het niet terugbetalen van een factuur of geldlening valt namelijk meestal onder het civiel recht. Dat betekent dat het een geschil is tussen burgers onderling of tussen een bedrijf en een consument. Door een procedure te starten bij de civiele rechter kun je aanspraak maken op een schadevergoeding.

Lees meer

In veel gevallen kunnen burenruzies worden voorgelegd aan de kantonrechter. De kantonrechter heeft de bevoegdheid om geschillen te behandelen waarvan de vordering niet hoger is dan 25.000 euro. Dit maakt de kantonrechter een toegankelijke optie voor het oplossen van burenruzies, omdat deze conflicten meestal niet gepaard gaan met grote financiële claims. Burenruzies hebben meestal betrekking op onderwerpen als geluidsoverlast, eigendomsgrenzen, overhangende takken, hinderlijke bomen en te hoge schuttingen die niet op de erfgrens staan.

Lees meer

Binnen de rechtspraak zijn er drie hoofdgebieden: strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Elk rechtsgebied heeft zijn eigen wetten, procedures en rechters. Het strafrecht richt zich op strafbare feiten en de bijbehorende straffen. Het civiel recht behandelt geschillen tussen mensen, bedrijven en rechtspersonen. Het bestuursrecht gaat over conflicten tussen burgers en overheidsinstanties. Binnen het civiel recht zijn er twee sectoren: de sector civiel en de sector kanton. In de sector civiel, waarbij de vordering hoger is dan 25.000 euro, is het verplicht om een advocaat in te schakelen. In de sector kanton, waarbij de vordering niet hoger is dan 25.000 euro, is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. De eisende partij mag dan dus zelfstandig procederen.

Lees meer

Er is geen minimum- of maximumbedrag voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Een gerechtsdeurwaarder kan je helpen bij het incasseren van onbetaalde facturen, of het nu gaat om kleine of grote bedragen. Wel zijn er kosten verbonden aan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Deze kosten kunnen bij kleine vorderingen hoger zijn dan de oorspronkelijke hoofdsom van de schuld. Toch kan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder bijdragen aan het oplossen van financiële problemen en het waarborgen van het principe dat facturen betaald moeten worden.

Het inschakelen van een advocaat is niet altijd verplicht, maar kan wel verstandig zijn. De kosten van een advocaat zijn in eerste instantie altijd voor je eigen rekening. Als de rechter de eisende partij in het gelijk stelt, kan de rechter de advocaatkosten van de eisende partij gedeeltelijk toewijzen aan de veroordeelde partij. Bij procedures voor de civiele rechter ben je verplicht om een advocaat in te schakelen. Dit is wettelijk vastgelegd. Als je voor de civiele rechter moet verschijnen en je inkomen is te laag om een advocaat te betalen, heb je mogelijk recht op een toevoeging. Dit betekent dat de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de advocaatkosten voor zijn rekening neemt. Er geldt echter wel een eigen bijdrage, die afhankelijk is van je inkomen en vermogen. Als je zonder advocaat verschijnt of helemaal niet verschijnt in een civiele zaak, zal de rechter je sowieso veroordelen.

Lees meer

Als u recht heeft op achterstallige betalingen, wilt u natuurlijk niets liever dan dat u snel over het geld beschikt waar u recht op heeft. De Voordeligste Deurwaarder kan dankzij ruime wettelijke bevoegdheden snel en daadkrachtig voor u optreden.

Indien u te maken heeft met onbetaalde facturen of andere bedragen die niet betaald worden, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Dit geldt voor bedrijven en voor particulieren. Wilt u een gerechtelijke procedure opstarten? Dan heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig om de dagvaarding aan gedaagde uit te reiken. Bent u al in het bezit van een Nederlands vonnis of beschikking, waarin uw schuldenaar/tegenpartij is veroordeeld maar weigert tot betaling over te gaan, dan kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen om het vonnis of beschikking voor u te verzilveren.

Lees meer

Er zijn verschillende situaties waarin het volgens de wet verplicht is om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Volgens de wet moet je bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder inschakelen als je een gerechtelijke procedure start. Een dagvaarding moet namelijk altijd door een gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde worden overhandigd. Ook voor de uitvoering van het vonnis, zoals het incasseren van het geldbedrag of het ontruimen van een pand, is een gerechtsdeurwaarder nodig. Bij elke vorm van beslaglegging en de bijbehorende ambtelijke handelingen is het ook nodig om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Daarnaast kun je een gerechtsdeurwaarder vrijwillig raadplegen. Bijvoorbeeld voor juridisch advies, het opstellen van een proces-verbaal van constatering of het versturen van een incassobrief. Een gerechtsdeurwaarder kan je ook helpen bij het innen van vorderingen en het opstellen van betalingsregelingen.

De gerechtsdeurwaarder komt in actie op verzoek van een schuldeiser. Wanneer iemand zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kan de schuldeiser de hulp van een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De gerechtsdeurwaarder probeert te bereiken dat de financiële afspraken alsnog worden nagekomen of kunnen worden afgedwongen. De schuldeiser geeft de gerechtsdeurwaarder een volmacht om de daarvoor benodigde acties te ondernemen. De gerechtsdeurwaarder overhandigt bijvoorbeeld een dagvaarding of vonnis aan de gedaagde, of legt beslag op inkomsten, vermogen of bezittingen. Dit dient op een zorgvuldige en eerlijke manier te gebeuren, zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar.

Op de dag dat de gerechtelijke procedure van start gaat, moet je de griffierechten hebben betaald. Dit is een verplichte betaling die nodig is om de kosten van de rechtbank te dekken. Als je deze griffierechten niet betaalt, zal de rechter geen uitspraak doen in jouw zaak. Heb je een advocaat, dan zal deze je vragen om een voorschot te betalen voor de griffierechten. Dit voorschot wordt later verrekend met de volledige griffierechten. Als je geen advocaat hebt, moet je de griffierechten voorafgaand aan de procedure volledig zelf betalen. Je ontvangt hier schriftelijk een betaalverzoek van de rechtbank voor.

Lees meer

In principe verjaart een openstaande factuur nooit. Dit betekent dat je altijd kunt proberen om een oude factuur alsnog te laten betalen. Beroept de klant zich op verjaring en is de factuur daadwerkelijk verjaard? Dan hoeft de klant niet meer te betalen. Hoelang de verjaringstermijn is, hangt af van het type overeenkomst. Voor consumentenkoop geldt bijvoorbeeld een verjaringstermijn van twee jaar, terwijl deze voor een zakelijke overeenkomst vijf jaar kan zijn. Na verjaring kan een gerechtsdeurwaarder het bedrag niet meer afdwingen. Wel kan de schuldeiser na verjaring een gerechtelijke procedure starten. De rechter verzoekt de partijen dan meestal om samen op de gang tot een oplossing te komen. De overeenstemming tussen de partijen legt de rechter vast in een proces-verbaal van comparitie, die de rechter vervolgens ondertekent. Hoewel een vonnis twintig jaar geldig is, is een proces-verbaal van comparitie slechts vijf jaar geldig. Het is mogelijk om een vonnis te stuiten, zodat de geldigheidstermijn van het vonnis wordt verlengd.

Als er sprake is van meerdere gedaagden en slechts één van hen verschijnt op de zitting, dan legt degene die niet verschijnt zijn of haar lot in handen van de partij die wel verschijnt. Vaak komt er dan één vonnis waarin de partijen worden veroordeeld, inclusief degene die afwezig was. Het niet verschijnen als gedaagde kan dus leiden tot een veroordeling. Ook vervalt de mogelijkheid om in verzet te gaan tegen het vonnis als je niet komt opdagen op de zitting. Het is daarom voor de gedaagde beter om wel op de zitting te verschijnen.

Lees meer

Kun je een rekening niet betalen en krijg je daardoor te maken met een gerechtsdeurwaarder, dan zijn er verschillende opties. Het absolute minimumbedrag dat de gerechtsdeurwaarder kan opeisen, bedraagt vijf procent van je uitkering, plus je vakantiegeld. Als je tijdelijk geen geld hebt maar in de toekomst wel weer inkomsten verwacht, kun je uitstel van betaling vragen. Kun je echt niet betalen, maar heb je wel bezittingen? Dan kan de gerechtsdeurwaarder hier beslag op leggen en deze verkopen, om zo je schuld te voldoen. Ook kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op je vermogen of je inkomen. Als je een budgetbeheerder, schuldhulpverlening of financieel coach hebt, kan de gerechtsdeurwaarder hiermee contact opnemen om een betalingsregeling te treffen. De gerechtsdeurwaarder kijkt altijd naar wat je wél kunt betalen en niet naar wat je niet kunt betalen.

Wat de gerechtsdeurwaarder doet als blijkt dat je niet thuis bent, hangt af van de reden van het bezoek. Meestal komt een gerechtsdeurwaarder langs om een officieel document te overhandigen, zoals een dagvaarding of een vonnis. Of om je te vertellen dat er beslag is gelegd op je bankrekening of salaris. Als je niet thuis bent, kan de gerechtsdeurwaarder het document achterlaten in een speciale envelop, die gemarkeerd is met de tekst ‘ambtelijk stuk, inhoud direct lezen’. Dit is volledig rechtsgeldig. Toch heeft de gerechtsdeurwaarder de voorkeur voor persoonlijke overhandiging, zodat hij of zij het bezoek kan toelichten. Bij een ontruiming of beslaglegging laat de gerechtsdeurwaarder het slot openbreken door een slotenmaker. Vervolgens worden de spullen uit het pand gehaald, of legt de gerechtsdeurwaarder beslag op de waardevolle goederen die aanwezig zijn. Na afloop voorziet de slotenmaker het pand van nieuwe sloten. Op de deur laat de gerechtsdeurwaarder een briefje achter met de mededeling dat de sleutels kunnen worden opgehaald bij het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Wilt u niet langer wachten op het geld waar u recht op heeft? Een deurwaarder is als enige in Nederland bevoegd om beslag te leggen op inkomsten, loon of salaris, op banktegoeden of op roerende en onroerende zaken. Ook mogen wij tot ontruiming van woningen en bedrijfspanden overgaan. Schakel daarom direct de hulp in van De Voordeligste Deurwaarder en maak kennis met onze snelle en daadkrachtige werkwijze.

Een deurwaarder is een openbaar ambtenaar. De deurwaarder heeft daardoor wettelijke bevoegdheden om betaling af te dwingen. Hij zorgt ervoor dat schuldeisers het geld krijgen waar zij volgens de rechter recht op hebben. De deurwaarder legt vonnissen ten uitvoer. Wanneer iemand door de rechter veroordeeld is om een bedrag te betalen en dit weigert, dan kan en mag de deurwaarder, tegen de wil van veroordeelde in, beslag leggen op zijn vermogen, inkomen, roerende of onroerende zaken. Als gevolg van dit beslag kan het verschuldigde bedrag voldaan worden en is aldus uitvoering aan het gerechtelijk vonnis gegeven. De gerechtsdeurwaarder is de enige persoon die dit in Nederland mag doen.

Lees meer

Als de gedaagde partij niets van zich laat horen en dus geen verweer voert, zal de rechter een verstekvonnis wijzen. Dat houdt in dat de eisende partij in het gelijk wordt gesteld; de gedaagde partij wordt veroordeeld tot het betalen van een geldbedrag. Voor de eisende partij is dit de snelste en goedkoopste manier om een positief vonnis te bemachtigen. Meestal wordt de gedaagde partij in dat geval ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Het kan voorkomen dat de gedaagde partij na het ontvangen van de dagvaarding de hoofdsom alsnog betaalt. De schuldeiser wenst dan waarschijnlijk dat de gedaagde partij ook de gemaakte deurwaarderskosten plus de wettelijke rente betaalt. Dit kan aan de gedaagde partij kenbaar worden gemaakt door middel van een e-mail, brief of telefoontje. Wordt hierop geen aanvullend bedrag betaald? Dan kan de dagvaardingsprocedure worden voortgezet, alleen dient dan wel schriftelijk aan de rechter kenbaar gemaakt te worden welk bedrag wanneer (alsnog) is betaald.

Als je een rechtszaak verliest, dien je het geld te betalen dat de andere partij van je eist, plus vaak de kosten van de gerechtelijke procedure. Een gerechtsdeurwaarder zal het vonnis komen overhandigen en je bevelen om alles te betalen. Kun je alles niet in een keer betalen, dan kun je met de deurwaarder een betalingsregeling treffen om je schuld af te lossen. Kun of wil je dat niet, dan mag een deurwaarder beslag leggen op jouw vermogen, inkomen of bezittingen.

Tijdens een comparitie van partijen probeert de rechter te achterhalen of de partijen alsnog tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Bijvoorbeeld door hen een compromis te laten sluiten. Rechters geven de voorkeur aan een situatie waarin de partijen, met hulp van de rechter, alsnog samen tot overeenstemming komen. Dit is vaak wenselijker dan een beslissing van de rechter die aan beide partijen wordt opgelegd. Tijdens de comparitie stelt de rechter op basis van de dagvaarding aanvullende vragen en krijgen de partijen de gelegenheid om meer duidelijkheid te geven over de vordering, eis, stellingen en redenen. Daarna krijgen de partijen de mogelijkheid om buiten de rechtszaal alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt het niet om tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan doet de rechter alsnog uitspraak.

Lees meer

Omdat iedereen recht heeft op een spoedige gerechtelijke procedure, bestaat er een maximale termijn tussen het betekenen van de dagvaarding en de eerste dag van de rechtszitting. Deze maximale termijn is één kalenderjaar. De rechtbank wil daarmee voorkomen dat iemand ver voordat de rechtszitting plaatsvindt wordt gedagvaard. Het risico dat de gedagvaarde partij de rechtszaak vergeet is dan namelijk groot. In dat geval zou er een verstekvonnis worden gewezen, waarmee de eisende partij in het gelijk wordt gesteld omdat de gedaagde partij niet op de dagvaarding heeft gereageerd.

Een onbetwiste vordering is een vordering waarop geen verweer is gevoerd, ook niet in de gerechtelijke procedure. Uw schuldenaar heeft dus geen redenen opgegeven waarom hij niet heeft betaald.

Lees meer

Bij een beslaglegging moet de gerechtsdeurwaarder bepaalde regels en procedures hanteren. De gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar van alles in beslag nemen. De beslaglegging moet altijd een financieel belang hebben. Kleding, sieraden en de tas die iemand op het moment van de beslaglegging draagt, mag de gerechtsdeurwaarder niet van het lichaam verwijderen. Kinderspeelgoed zal de gerechtsdeurwaarder meestal laten staan en niet in beslag nemen, behalve waarschijnlijk de Playstation. Goederen die noodzakelijk zijn in het dagelijks leven of voor het uitoefenen van het beroep van de schuldenaar, mag de gerechtsdeurwaarder niet in beslag nemen. Een gezelschapsdier mag alleen in beslag worden genomen als deze vanwege het ras of de stamboom veel geld waard is. Bij beslaglegging op het inkomen of de bankrekening geldt een beslagvrije voet: er moet altijd een minimumbedrag overblijven, zodat de schuldenaar in zijn of haar levensonderhoud kan blijven voorzien.

Om een persoon te kunnen dagvaarden, is het belangrijk dat je zijn of haar achternaam, voorletter(s), geboortedatum en adres weet. Hoe meer informatie je hebt, hoe makkelijker het voor de gerechtsdeurwaarder is om de dagvaarding te kunnen uitreiken. Zonder deze gegevens wordt het lastig om te dagvaarden. Probeer daarom zoveel mogelijk informatie over de gedaagde te verzamelen. Een gerechtsdeurwaarder kan je hierbij helpen; deze is bevoegd om de Basisregistratie Personen (BRP), het Kadaster én het Digitaal Beslagregister te raadplegen om specifieke én actuele (adres) gegevens te achterhalen.

Lees meer

Natuurlijk wilt u bij het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder weten met welke kosten u rekening moet houden. Op deze vraag bestaat echter geen eenduidig antwoord. De kosten hangen af van de opdracht die de gerechtsdeurwaarder dient uit te voeren. Wat we u in ieder geval wel kunnen vertellen, is dat we de voordeligste gerechtsdeurwaarder van Nederland zijn!

In Nederland is het in principe zo geregeld dat degene die in gebreke is gebleven, de schuldenaar, de deurwaarderskosten moet betalen. Schuldeisers die een gerechtsdeurwaarder inschakelen, moeten in sommige gevallen een voorschot betalen. Voor bepaalde ambtshandelingen is de gerechtsdeurwaarder zelfs wettelijk verplicht om een voorschot aan zijn opdrachtgever te vragen. Bij een gunstig verloop van de zaak wordt dit voorschot bij de schuldenaar in rekening gebracht en op hem verhaald.

De Voordeligste Deurwaarder hanteert zeer gunstige deurwaarderskosten. Dat kan op uurbasis, voor een vast tarief of op no cure no pay basis.

Lees meer

Als je te maken krijgt met een gerechtsdeurwaarder is het belangrijk om te weten welke rechten je hebt. Allereerst moet de gerechtsdeurwaarder bij beslaglegging op je inkomsten of bankrekening altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Dit betekent dat er een bepaald bedrag voor je over moet blijven waarvan je je vaste lasten kunt betalen en boodschappen kunt doen. Daarnaast heb je het recht om met respect behandeld te worden. De gerechtsdeurwaarder mag je niet aanraken en geen kleding, sieraden of tas van je lichaam verwijderen. Als er beslag wordt gelegd op je inkomen, je vermogen of je bezittingen, heb je het recht om de ambtelijke stukken en documenten in te zien. Wil je meer informatie of heb je vragen over je procedure en je situatie? Dan heb je het recht om het betreffende gerechtsdeurwaarderskantoor te bezoeken om hier vertrouwelijk en discreet over in gesprek te gaan.

De deurwaarder is de enige partij die een vonnis ten uitvoer mag leggen. Een vonnis mag tegen de wil van de schuldenaar afgedwongen worden. De deurwaarder heeft verschillende mogelijkheden om uw schuldenaar tot betaling te dwingen.

Lees meer

Een gerechtsdeurwaarder mag bepaalde privégegevens van de schuldenaar opvragen, maar alleen als deze informatie relevant is voor zijn of haar taak als gerechtsdeurwaarder. In de Basisregistratie Personen (BRP) kan de gerechtsdeurwaarder controleren of de schuldenaar nog leeft, waar hij of zij woont en of er thuiswonende kinderen zijn. Daarnaast kan de gerechtsdeurwaarder in het Digitaal Beslagregister (DBR) nagaan of de schuldenaar ook andere geregistreerde schulden heeft bij andere gerechtsdeurwaarderskantoren. Zo kan de gerechtsdeurwaarder een overzicht maken van de totale schuldenlast. Bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) mag de gerechtsdeurwaarder inzien welke voertuigen op naam van de schuldenaar staan. In het Kadaster kan de gerechtsdeurwaarder controleren of de schuldenaar onroerend goed bezit en bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of er sprake is van inkomsten, een uitkering of pensioen. De gerechtsdeurwaarder mag ook informatie opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij de bank kan de gerechtsdeurwaarder nagaan of de schuldenaar een positief of negatief saldo op zijn of haar bankrekening heeft. De hoogte van het positieve saldo moet de bank doorgeven ná de beslaglegging en mag de bank nog niet verstekken vóór de beslaglegging op de bantegoeden.

Als je zelf een advocaat inschakelt, spreken jullie samen een (uur) tarief af waarvoor de advocaat werkzaamheden voor jou verricht. Deze kosten kunnen erg hoog zijn. Als je de rechtszaak wint, kun je deze kosten niet zomaar volledig op de tegenpartij verhalen. Bij de kostenveroordeling begroot de rechter een vaste vergoeding voor de werkzaamheden van de advocaat. Deze vergoeding wordt ‘salaris gemachtigde’ genoemd en zal de rechter in zijn vonnis bij de tegenpartij in rekening brengen.

In Nederland zijn er, verspreid over het land, elf rechtbanken. Deze rechtbanken zijn gevestigd in verschillende regio’s en behandelen diverse juridische zaken. De elf rechtbanken zijn:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Holland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
Lees meer

Is je vordering lager dan 25.000 euro, dan kun je vrijwel altijd terecht bij de kantonrechter. Zelfs als je een vordering hebt die hoger is dan 25.000 euro, maar waarvan een betwist deel ervoor zorgt dat het bedrag onder de grens van 25.000 euro valt, kun je bij de kantonrechter procederen. Daarnaast kunnen vorderingen van onbepaalde waarde, maar die waarschijnlijk niet hoger zullen zijn dan 25.000 euro, ook worden voorgelegd aan de kantonrechter. Arbeidszaken, huurgeschillen, consumentenzaken en handelsnaamzaken zijn altijd bestemd voor de kantonrechter, ongeacht de hoogte van het bedrag. Een voordeel van de kantonrechter is dat je niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen. Je mag namelijk zelf je geschil voorleggen aan de rechter, via een dagvaarding, die je ook zelf mag opstellen. Het overhandigen van de dagvaarding aan de gedaagde partij moet wel door een gerechtsdeurwaarder worden gedaan.

Lees meer

Dagvaarding

Als de besloten vennootschap (bv) is opgeheven, is het niet mogelijk om deze te dagvaarden. Zelfs de voormalige bestuurder kan niet worden gedagvaard. Als een bv is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, betekent dit namelijk dat de bv officieel is opgeheven. Staat de bv nog wel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, maar is het bedrijfspand leeg, dan kan de dagvaarding nog wel worden betekend bij de bestuurder. Controleer daarom of de bv nog staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat je gaat dagvaarden.

Lees meer

Iemand die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of daarbuiten heeft, kan wel worden gedagvaard. De eisende partij dient dan openbaar te dagvaarden, via de officier van justitie van de rechtbank in Den Haag. De deurwaarder betekent de dagvaarding aan de griffiemedewerker en de officier van justitie checkt of de adresgegevens van de gedaagde daadwerkelijk onbekend zijn. De wet schrijft voor dat de deurwaarder de openbare dagvaarding in de Nederlandse Staatscourant moet vermelden. De zittingstermijn is dan minimaal drie maanden. Meestal vloeit er een verstekvonnis voort uit een openbare dagvaarding, doordat de gedaagde de oproep in de Staatscourant niet leest en dus niet bij de zitting aanwezig is. Omdat geen verweer wordt gevoerd, wordt de eisende partij vaak in het gelijk gesteld.

Als de gedaagde partij overlijdt tijdens de lopende dagvaardingsprocedure, zal de rechter de procedure stopzetten en de zaak sluiten. Het is namelijk niet mogelijk om een vonnis uit te spreken op een overleden persoon. Wel heeft de eisende partij de mogelijkheid om de weduwe, weduwnaar of andere erfgenaam aansprakelijk te stellen. De eisende partij moet dan een nieuwe procedure starten en dus een nieuwe dagvaarding opstellen.

Lees meer

Als je het eens bent met dat wat staat beschreven in de dagvaarding, maar je kunt het bedrag niet betalen, dan is er eerst niets wat je kunt doen. De rechter kan een vordering niet afwijzen omdat er sprake is van financieel onvermogen.

Als er meerdere gedaagden tegelijk worden gedagvaard, krijgen zij afzonderlijk een dagvaarding van de deurwaarder. De deurwaarder betekent de dagvaarding per gedaagde op diens woonadres. Als de gedaagde partijen bijvoorbeeld deel uitmaken van een vennootschap onder firma (VOF), mag de deurwaarder de dagvaardingen die voor de VOF zijn alsmede alle vennoten, op het adres van het (hoofd)kantoor van de vennootschap betekenen.

Het kan gebeuren dat je een fout ontdekt in je dagvaarding nadat deze al aan de gedaagde partij is overhandigd. Je dient in dat geval een akte naar zowel de rechtbank als de gedaagde partij te sturen. Zo’n schriftelijke verklaring wordt ook wel een verandering of vermeerdering van eis genoemd. In deze schriftelijke verklaring geef je aan welke vergissing je hebt gemaakt en op welke manier je deze wilt herstellen. Een veelvoorkomende fout is een rekenfout in het opgeëiste bedrag, dat hoger of lager blijkt te zijn dan in de dagvaarding is aangegeven. Met een verandering of vermeerdering van eis laat je de betrokken partijen weten dat het oorspronkelijke bedrag niet juist is en eigenlijk hoger of lager uitvalt.

Lees meer

In je dagvaarding dien je een chronologisch verhaal te vertellen, waarbij je in een logische volgorde naar de bijlagen (producties) verwijst. Begin met productie 1 en werk opeenvolgend naar de laatste productie toe. De rechter en de gedaagde partij moeten gemakkelijk je dagvaarding en je bewijslast kunnen volgen. Een gestructureerde en heldere presentatie van je producties versterkt de overtuigingskracht van je argumenten. Vermijd daarom dat het een puzzel wordt voor de rechter en houd je producties overzichtelijk. De rechter kan je zaak dan goed begrijpen en beoordelen.

Lees meer

Iemand die in het buitenland woont en in Nederland voor de rechter moet verschijnen, wordt via een Nederlandse gerechtsdeurwaarder gedagvaard. De gerechtelijke procedure start wanneer de Nederlandse deurwaarder de dagvaarding betekent. De betekende dagvaarding wordt vervolgens per aangetekende post naar een gerechtsdeurwaarder in het betreffende land gestuurd. Die zorgt ervoor dat de dagvaarding aan de gedaagde wordt overhandigd. Ook ontvangt de gedaagde per aangetekende post een kopie van de door de Nederlandse deurwaarder betekende dagvaarding. Zo wordt dubbele zekerheid verkregen; de gedaagde kan dan niet beweren dat hij of zij niet over de dagvaardingsprocedure is geïnformeerd.

Het toevoegen van een video aan een dagvaarding verloopt op een vergelijkbare manier als het toevoegen van een geluidsbestand. Als eisende partij kun je videobewijs gebruiken dat bijvoorbeeld is verkregen met een webcam, dashcam, beveiligingscamera of slimme deurbel. Het is jouw verantwoordelijkheid om de video-opnamen te organiseren en toe te voegen aan de dagvaarding. Zorg ervoor dat elke dagvaarding is voorzien van een aparte bestanddrager, zoals een usb-stick of een dvd. De gerechtsdeurwaarder overhandigt deze bestanddrager samen met de dagvaarding aan zowel de gedaagde partij(en) als de rechter, zodat zij de video-opnamen kunnen bekijken. Zorg ervoor dat je de bestanden nummert, zodat je er duidelijk naar kunt verwijzen in je dagvaarding.

Lees meer

Als eisende partij kun je geluidsbestanden als bewijsmateriaal gebruiken in een juridische procedure. Je dient de geluidsbestanden dan toe te voegen aan de dagvaarding. Plaats je geluidsbestanden op minimaal twee usb-sticks, dvd’s of cd’s. Dit is jouw eigen verantwoordelijkheid. De gerechtsdeurwaarder overhandigt de geluidsbestanden vervolgens samen met de dagvaarding aan de gedaagde partij en de rechter. Zij kunnen er dan kennis van nemen. Bij zaken die behandeld worden door de kantonrechter worden vaak opgenomen telefoongesprekken als bewijsmateriaal aan de dagvaarding toegevoegd. De rechter neemt deze geluidsopnames mee bij het nemen van zijn beslissing.

Lees meer

Als je het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kun je verweer voeren door een verzetprocedure te starten. Je start een verzetprocedure door een verzetdagvaarding op te stellen en die door een deurwaarder te laten betekenen. Dit kan echter alleen als je niet hebt gereageerd tijdens de dagvaardingsprocedure én je niet aanwezig was tijdens de zitting. Een verzetprocedure kun je starten binnen vier weken nadat je bekend bent geraakt met het vonnis. Is de deurwaarder echter al begonnen met beslag leggen en is er al geld overgemaakt naar het gerechtsdeurwaarderskantoor? Dan kun je niet meer in verzet komen tegen het vonnis.

Als je het niet eens bent met de dagvaarding, dan kun je je bezwaar mondeling kenbaar maken tijdens de rechtszitting. Wil je liever schriftelijk bezwaar maken, dan kun je uiterlijk één dag voor de zitting bij de griffie een brief inleveren waarin jouw bezwaar of verweer staat beschreven. Het is bij Nederlandse rechtbanken (nog) niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Als je als eisende partij een dagvaarding opstelt, is het van groot belang dat je de juiste bewijsstukken toevoegt. Het kan onder andere gaan om facturen, herinneringen, aanmaningen en e-mails waarin de vordering wordt erkend of slechts gedeeltelijk wordt betwist. De bewijsstukken worden producties genoemd. Van deze documenten dien je kopieën of scans te maken, die je vervolgens als bijlagen bij de dagvaarding voegt. Zorg ervoor dat elk bewijsstuk duidelijk is genummerd. In de dagvaarding zelf beschrijf je het verhaal en formuleer je jouw eis, en verwijs je naar de bijgevoegde, genummerde bewijsstukken. Een goed georganiseerde en correct opgestelde dagvaarding met duidelijke verwijzingen naar de bewijsstukken versterkt je zaak en helpt de rechter bij het nemen van een beslissing.

Lees meer

Als je het als gedaagde eens bent met de dagvaarding en de vordering, kun je het verschuldigde bedrag betalen. Het is mogelijk dat de zaak dan zonder zitting wordt afgehandeld. Ben je het oneens met de dagvaarding, dan heeft het geen zin om dit aan de gerechtsdeurwaarder kenbaar te maken. In plaats daarvan kun je je standpunt mondeling tijdens de zitting uitleggen en eventueel bewijsmateriaal presenteren. Je kunt er ook voor kiezen om schriftelijk op de dagvaarding te reageren met een brief aan de rechtbank. Daarin kun je je standpunt duidelijk vermelden en eventuele bewijsstukken toevoegen. Zorg ervoor dat je de namen en partijen correct vermeldt. Stuur deze schriftelijke reactie in tweevoud naar de rechtbank, voorafgaand aan de zittingsdatum.

Lees meer

Je kunt maximaal één jaar vooruit worden gedagvaard. Dat betekent dat je gedagvaard kunt worden voor een rechtszitting die maximaal één jaar na de dagvaarding plaatsvindt. Je hebt recht op een spoedige gerechtelijke procedure. Zou de zittingsdatum verder dan één kalenderjaar in de toekomst liggen, dan bestaat het risico dat je de zitting vergeet en dus geen verweer voert. Dat zou een verstekvonnis tot gevolg hebben.

De rechtszitting vindt meestal plaats in de rechtbank die zich het dichtst bij de woonplaats van de gedaagde bevindt. Zo hoeft de gedaagde niet ver te reizen om verweer te voeren bij de rechter. Er zijn echter enkele uitzonderingen: Als een consument tegen een bedrijf procedeert, mag dit bij de kantonrechter in de arrondissementsrechtbank die zich het dichtst bij de woonplaats van de consument bevindt. Als de rechtszaak een huurzaak betreft, dan vindt de zitting plaats in de rechtbank die zich het dichtst bij het betreffende pand bevindt. Als de rechtszaak een arbeidsrechtelijke zaak betreft, dan vindt de zitting plaats in de rechtbank die zich het dichtst bevindt bij het pand waar gewoonlijk de arbeid wordt of werd verricht.

Bij openbaar dagvaarden worden personen gedagvaard die geen bekende woon- of verblijfplaats hebben in Nederland, maar die wel in Nederland verblijven. De gerechtsdeurwaarder benadert in dat geval de rechtbank die het dichtst bij de woonplaats van de eisende partij is gevestigd, of de rechtbank in Den Haag, omdat deze altijd bevoegd is. Vervolgens betekent de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan de officier van justitie. Om de gedaagde op de hoogte te stellen van de dagvaarding, moet er een publicatie plaatsvinden. In het verleden werd dit gedaan in de Staatscourant, maar tegenwoordig gebeurt dit via de website www.officielebekendmakingen.nl. In de publicatie wordt vermeld dat een kopie van de dagvaarding verkrijgbaar is op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Deze publicatie is de start van de zittingstermijn, die minimaal drie maanden duurt. Na deze periode doet de rechter uitspraak.

Lees meer

Een dagvaarding moet altijd door een gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde partij worden overhandigd. Ook als er niemand op het betreffende adres aanwezig is, of er niet open wordt gedaan, kan de dagvaarding rechtsgeldig worden betekend. De deurwaarder zal de dagvaarding dan in een speciale deurwaardersenvelop in de brievenbus achterlaten. Het is voor de gerechtsdeurwaarder in geen geval toegestaan om de dagvaarding bij de buren af te geven als er niemand open doet. Als de veiligheid van de deurwaarder in het gedrang komt, bijvoorbeeld doordat de ontvanger van de dagvaarding agressief reageert, mag de deurwaarder de dagvaarding ook per post toezenden aan de gedaagde partij. Door in de dagvaarding te vermelden waardoor fysieke afgifte onmogelijk was, kan de deurwaarder de dagvaarding op die manier toch rechtsgeldig betekenen. Ook als het adres tijdelijk niet bereikbaar is (bijvoorbeeld door een wegafsluiting of ernstig ongeluk), mag de deurwaarder de dagvaarding onder vermelding waarom het adres tijdelijk niet bereikbaar was, per post toesturen aan de gedaagde partij, waarmee de dagvaarding toch rechtsgeldig is betekend.

Een dagvaarding moet aan de gedaagde partij worden overhandigd door een gerechtsdeurwaarder. Pas dan is de dagvaarding rechtsgeldig betekend. Als er niemand thuis is of niet open wordt gedaan, mag de deurwaarder de dagvaarding betekenen door deze in de brievenbus achter te laten. Na het betekenen van de dagvaarding, stuurt of brengt de eisende partij de originele betekende dagvaarding met alle producties, naar de rechtbank, zodat de rechter kennis kan nemen van het geschil.

De duur van een dagvaardingsprocedure kan variëren van enkele dagen tot meer dan een jaar. De formele start van de rechtsprocedure is het moment waarop de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan de gedaagde partij overhandigt. De zaak wordt daarna bij de rechtbank aangebracht. Na het uitbrengen van de dagvaarding duurt het minimaal een week voordat de daadwerkelijke zitting plaatsvindt. Bij spoedeisende zaken kan de zitting echter al na enkele dagen plaatsvinden, waardoor de rechter ook sneller uitspraak kan doen. In complexere zaken waarbij getuigenverhoren, deskundigenrapporten en uitgebreid overleg nodig zijn, kan de procedure bestaan uit meerdere zittingen en uitgebreide onderzoeken. Het kan dan meer dan een jaar duren voordat de rechter tot een uitspraak komt. De rechter streeft ernaar om zo snel mogelijk uitspraak te doen, maar neemt de benodigde tijd om de zaak zorgvuldig te bestuderen en een weloverwogen beslissing te maken.

Lees meer

Hoelang het duurt voor je een dagvaarding ontvangt, hangt af van de eisende partij, omdat deze bepaalt wanneer hij of zij de zaak bij de rechter indient. Voorafgaand aan de juridische procedure is het vaak al duidelijk dat de gedaagde partij niet aan de eisen of wensen van de eisende partij wil voldoen. Er is meestal al communicatie geweest tussen de betrokken partijen over het geschil. De daadwerkelijke gerechtelijke procedure begint op het moment dat de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding overhandigt aan de gedaagde partij. Daarmee wordt de gedaagde partij officieel opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de praktijk duurt het doorgaans tussen een maand en een halfjaar voordat de eisende partij besluit tot dagvaarding over te gaan.

Lees meer

De termijn om iemand te dagvaarden is minimaal acht dagen. De zitting moet dus minstens een week na de dagvaarding plaatsvinden. De dag van betekening, dus de dag waarop de dagvaarding wordt overhandigd, telt daarin niet mee. Dagvaardingen worden in principe alleen op werkdagen betekend, maar de deurwaarder mag de dagvaarding eventueel ook op zaterdag betekenen.

Voorbeeld minimale dagvaardingstermijn

Wanneer de gedaagde partij op een woensdag wordt gedagvaard, dan moet de dagvaarding de week er voor uiterlijk op dinsdag zijn betekend aan alle gedaagde partijen. Is de zitting op maandag? Dan dient de dagvaarding uiterlijk op de zaterdag de week er voor te zijn betekend.

Zittingen bij de Rechtbank vinden normaal gesproken alleen op werkdagen plaats. Voor gedaagden met een bekende woon- en verblijfplaats in een ander Europees land moet de termijn tussen de dagvaarding en de zitting minimaal één maand zijn. Voor gedaagden zonder bekende woon- en verblijfplaats in het buitenland is de minimale termijn drie maanden. In de praktijk zijn die termijnen echter vaak langer. De maximale termijn is altijd één jaar. Je kunt een rechtszitting dus maximaal één jaar vooruitplannen.

De deurwaarderskosten die in rekening worden gebracht voor het uitbrengen van een dagvaarding beginnen bij 103,33 euro exclusief btw. Dit geldt als er sprake is van één gedaagde met een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland. Zijn er meerdere gedaagden die op een ander adres wonen? Dan kan het zijn dat de deurwaarder je per extra te bezoeken adres deze € 103,33 in rekening brengt. Er komen ook altijd nog enkele kosten bij, zoals de legeskosten voor de Basisregistratie Personen (BRP); deze zijn ongeveer twee euro per gedaagde. De legeskosten voor toezicht en tuchtrecht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bedragen ongeveer drie euro per dagvaarding. De Voordeligste Deurwaarder raadpleegt het Digitaal Beslagregister (DBR) voordat de dagvaarding wordt betekend; dit kost ongeveer twee euro. Er wordt dan gecontroleerd of de gedaagde partij al andere schulden heeft, want van een kale kip kun je niet plukken. Daarnaast kunnen er enkele andere kosten bijkomen, zoals portokosten à zeven euro of kosten voor een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK), die ongeveer zes euro bedragen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Als je als eisende partij vergeet om de dagvaarding aan te brengen bij de rechtbank, kan de rechter je zaak niet behandelen. Zelfs niet als de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding wel heeft betekend en de gedaagde op de aangegeven datum bij de rechter verschijnt. Het kan ook zijn dat de dagvaarding bij de post of in de rechtbank is zoekgeraakt. Kun je niet bewijzen dat je de dagvaarding bij de rechtbank hebt ingediend, dan zal de zitting niet doorgaan. De beste oplossing is dan om een nieuwe zitting in te plannen en de gerechtsdeurwaarder een nieuwe dagvaarding te laten betekenen. In spoedeisende gevallen kan de gerechtsdeurwaarder binnen veertien dagen een herstelexploot uitbrengen, waarin de gedaagde wordt opgeroepen om alsnog voor de rechter te verschijnen. Het is verstandig om te controleren of de rechtbank de dagvaarding daadwerkelijk heeft ontvangen, omdat er weleens fouten optreden bij de indiening.

Lees meer

Het vermelden van je privéadres als eiser in de dagvaarding is een wettelijke vereiste. Volgens de wet moet het voor de gedaagde duidelijk zijn wie hem of haar dagvaardt. Dit zorgt voor transparantie in de procedure. Daarnaast zijn er ook praktische redenen voor het vermelden van je adres. De rechtbank moet namelijk weten waar de correspondentie en gerechtelijke stukken naartoe gestuurd moeten worden. Als je een gemachtigde of advocaat hebt, kun je ervoor kiezen om de post naar zijn of haar adres te laten sturen. De post mag echter niet naar een postbus gestuurd worden. Het fysieke postadres moet een privéadres of een zakelijk adres zijn.

Lees meer

Tot binnen twee weken na de zittingsdatum, kun je nog verweer voeren. Dat kan echter alleen als de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan (het vonnis heeft gewezen). Meestal doet de rechter pas na twee weken (gerekend vanaf de zittingsdatum) uitspraak. Heeft de rechter al wel uitspraak gedaan? Dan kun je binnen vier weken nadat je het vonnis hebt ontvangen van de deurwaarder in verzet gaan door een verzet-dagvaarding op te stellen. Daarmee start je een verzet-procedure.

Als je meerdere onbetaalde facturen hebt die allemaal betrekking hebben op dezelfde gedaagde partij, dan mag je ze gezamenlijk in één dagvaarding opeisen. Je kunt bij de kantonrechter terecht als het totaalbedrag van de facturen onder de 25.000 euro is. Komt het totaalbedrag van de facturen net boven de 25.000 euro uit, dan zou je het bedrag kunnen matigen tot 25.000 euro. Dit is namelijk het maximumbedrag voor de kantonrechter. Het is dan niet toegestaan om het bedrag later alsnog te verhogen. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie en specificaties van de facturen duidelijk vermeldt in de dagvaarding.

Lees meer

Als je vindt dat de rechter te weinig rekening heeft gehouden met de argumenten van jouw verweer of als je denkt dat er een fout is gemaakt, dan kun je daartegen verweer voeren. De voorwaarde is dat het bedrag waartoe je bent veroordeeld minimaal 1750 euro is. Een advocaat mag jouw verweer dan alsnog kenbaar maken bij het gerechtshof. Daar beoordelen drie rechters of de procedure juist is doorlopen en of er voldoende met het door jou aangedragen bewijs is gedaan. In enkele gevallen beslissen zij dat het eerdere vonnis moet worden vernietigd.

Een reguliere dagvaarding is niet openbaar. De zitting waarin de rechter het geschil inhoudelijk behandelt, is daarentegen wel openbaar. Publiek en journalisten mogen dus bij de zitting aanwezig zijn. Een spoedprocedure waarin de rechter snel een voorlopige beslissing neemt over een conflict, heet een kort geding. Een kort-geding-dagvaarding is, in tegenstelling tot een reguliere dagvaarding, wel openbaar voor journalisten. Zij mogen onder embargo de kort-geding-dagvaarding inzien en er dus ook informatie over publiceren. Op die manier kunnen lezers er kennis van nemen. De kort-geding-dagvaarding en de kort-geding-zitting zijn dus openbaar, maar het vonnis wordt geanonimiseerd.

Ja, een dagvaarding kan worden uitgesteld als daar een geldige reden voor is. De eiser en de gerechtsdeurwaarder stellen samen de zittingsdatum vast. De eiser hoeft zelf niet aanwezig te zijn tijdens de zitting. De gedaagde partij kan schriftelijk een verzoek om uitstel van de rechtszaak indienen bij de rechter. De rechter beslist of het uitstel wel of niet wordt verleend. In de meeste gevallen wordt dit verzoek gehonoreerd. Bijvoorbeeld wanneer de zitting gepland staat op een moment waarop de gedaagde partij op vakantie is.

Lees meer

Ja, een dagvaarding kan worden ingetrokken. Het recht om een dagvaarding in te trekken ligt bij de eisende partij of diens gemachtigde. De gedaagde partij heeft geen bevoegdheid om de dagvaarding in te trekken. De eisende partij kan ervoor kiezen om de dagvaarding in te trekken als er bijvoorbeeld een overeenkomst is bereikt tussen de partijen. Of als de gedaagde partij na het ontvangen van de dagvaarding alsnog voldoet aan de eisen van de eisende partij. De eisende partij dient dan een brief naar de rechtbank sturen waarin hij of zij de rechter verzoekt om de zaak te annuleren. Als de dagvaarding wordt ingetrokken vóór de zitting, hoeven er geen griffierechten te worden betaald.

Lees meer

Op dit moment is het voor gedaagden nog niet mogelijk om per e-mail te reageren op een ontvangen dagvaarding. In de dagvaarding staat duidelijk vermeld op welke manieren je wel kunt reageren. Je hebt de optie om schriftelijk te reageren vóór de zitting, schriftelijk tijdens de zitting of mondeling tijdens de zitting. Dit is wettelijk bepaald. E-mails die je naar de rechtbank stuurt, komen niet bij de rechter aan en worden niet in behandeling genomen. Je reactie op de dagvaarding kun je dus alleen kenbaar maken door de voorgeschreven regels te volgen.

Lees meer

Het is niet mogelijk om je dagvaarding per e-mail naar de rechtbank te sturen. Als eisende partij dien je de dagvaarding niet elektronisch, maar schriftelijk in te dienen. De rechtbank wil namelijk de dagvaarding op papier ontvangen. De meest gebruikelijke manier is om de dagvaarding persoonlijk af te geven bij de griffie van de rechtbank en een bewijs van afgifte te vragen. Op deze manier krijg je de bevestiging dat de dagvaarding daadwerkelijk is ontvangen. De gerechtsdeurwaarder overhandigt de dagvaarding vervolgens volgens de wettelijke regels en procedures aan de gedaagde partij.

Lees meer

Rechtbanken hebben een zittingsrooster waarin de zittingsdagdelen en tijden voor kantonzaken zijn vastgelegd. De eisende partij kan binnen dit rooster een voorkeur voor de zittingsdatum aangeven. De gedaagde partij mag geen voorkeur aangeven en wordt op de ingeplande datum en tijd op de rechtbanklocatie verwacht. Als er sprake is van een grote eisende partij (zoals een energieleverancier of telecomaanbieder) met meerdere zittingen en veel verschillende gedaagden, dan reserveert de rechtbank vaak daar een dag(deel) voor. Op die dag vinden dan alle zittingen plaats, op alfabetische volgorde van de achternamen van de gedaagden. Bij De Voordeligste Deurwaarder heeft de eisende partij geen omkijken naar het inplannen van de zittingslocatie, zittingsdag of zittingstijd. Naast het inplannen van de zitting zorgt De Voordeligste Deurwaarder ervoor dat alle noodzakelijke gegevens correct in de dagvaarding worden vermeld.

Het toevoegen van een productie-overzicht aan je dagvaarding wordt sterk aanbevolen. Vooral bij kantonzaken kan een productie-overzicht de rechter helpen om de stukken overzichtelijk te raadplegen. Advocaten zijn zelfs verplicht om een productie-overzicht mee te sturen. Een productie-overzicht functioneert als een inhoudsopgave, waarin je aangeeft welke producties er zijn, hoe ze zijn genummerd en waar ze zijn te vinden. Dit maakt het voor de rechter en de gedaagde partij eenvoudiger om snel en duidelijk inzicht te krijgen in de bewijsstukken waarnaar je in je dagvaarding verwijst.

Lees meer

Nee, de eisende partij hoeft niet op de eerste zitting te verschijnen als die plaatsvindt bij de kantonrechter. De in de dagvaarding genoemde zittingsdatum geldt dus eigenlijk alleen voor de gedaagde partij. Als de eisende partij wel bij de zitting aanwezig is, krijgt deze niet het woord. De informatie, eis en bewijslast van de eisende partij zijn immers al opgenomen en beschreven in de dagvaarding. In de rechtbank geldt het beginsel van hoor en wederhoor, dat zou doorkruist worden als ook de eisende partij op de eerste zittingsdatum aanvullende informatie geeft omtrent het geschil met de gedaagde partij. Inhoudelijke geschillen worden bijna altijd later in de dagvaardingsprocedure besproken tijdens een comparitie van partijen. De rechter zal aan zowel de gedaagde als eisende partij vragen stellen omtrent het ontstaan van het geschil en de mogelijke oplossing.

Nee, als eiser hoef je niet aanwezig te zijn op de zittingsdatum die vermeld staat in de dagvaarding. Deze datum is specifiek bedoeld voor de gedaagde partij om voor de rechter te verschijnen. Het is niet gebruikelijk om als eisende partij aanwezig te zijn bij deze zitting. Als eiser heb je jouw verhaal al uiteengezet in de dagvaarding. Ook heb je via de dagvaarding je standpunt en vordering al kenbaar gemaakt. Vervolgens is het aan de rechter om naar aanleiding van de argumenten van beide partijen een beslissing te nemen.

Lees meer

Ja, het is verplicht om in de dagvaarding te vermelden dat je een verweer hebt ontvangen. Bijvoorbeeld als de gedaagde partij verweer heeft gevoerd omdat hij of zij vindt dat er een geldige reden is om jouw vordering niet na te komen. Het verweer dien je in je dagvaarding ook te weerleggen. Je mag als eisende partij niet doen alsof er geen verweer is gevoerd en er geen reactie op geven. Als je niet reageert, kan dat ertoe leiden dat de rechter aanneemt dat je het eens bent met het verweer. Daarmee verklein je de kans dat de rechter in jouw voordeel beslist. Leg daarom goed onderbouwd en met objectieve argumenten uit waarom je van mening bent dat het verweer van de gedaagde niet terecht is.

Lees meer

Nee, je hoeft niet thuis te zijn om een dagvaarding in ontvangst te nemen. Een familielid, huisgenoot of iemand anders die op het adres aanwezig is mag de dagvaarding van de deurwaarder aannemen. Wel dient deze persoon de deurwaarder te laten weten wat zijn of haar relatie met de gedaagde is. Is er niemand aanwezig om de dagvaarding in ontvangst te nemen, dan zal de deurwaarder deze achterlaten in een gesloten deurwaardersenvelop in de brievenbus. Ook dan is de dagvaarding rechtsgeldig betekend.

Bij het uitbrengen van een dagvaarding is het niet verplicht om de producties, oftewel bijlagen of bewijsstukken, direct mee te sturen. Volgens de wet is het toegestaan om deze later, maar wel op tijd, aan zowel de gedaagde partij als aan de rechtbank toe te sturen. Door producties bij te voegen, voorzie je de rechter en de gedaagde partij van relevante bewijsstukken die betrekking hebben op het geschil dat je in de dagvaarding beschrijft. Als je de producties op tijd verstuurt, geef je de rechter en de gedaagde partij voldoende gelegenheid om zich goed voor te bereiden op de zitting.

Lees meer

Betaalt de gedaagde partij een deel van het geëiste bedrag nadat de dagvaarding is uitgebracht, dan dient de eisende partij de rechter hier schriftelijk van op de hoogte te brengen. In deze brief moet worden aangegeven dat het geëiste bedrag verminderd kan worden met het reeds betaalde bedrag. De rechter zal dan bij de behandeling van de vordering rekening houden met de gedane betaling. Het komt regelmatig voor dat de gedaagde partij na het ontvangen van de dagvaarding een gedeelte van het geëiste bedrag aan de eisende partij betaalt. Alleen als het volledige bedrag is betaald, dus de hoofdsom plus de wettelijke rente, eventuele incassokosten én de kosten van het opstellen en overhandigen van de dagvaarding, kan de zitting worden geannuleerd.

Lees meer

Een gerechtsdeurwaarder mag van maandag tot en met zaterdag van zeven uur ’s ochtends tot acht uur ‘s avonds een dagvaarding overhandigen. Als er niet open wordt gedaan of de dagvaarding wordt niet aangenomen, dan zal de deurwaarder de dagvaarding rechtsgeldig betekenen door deze in een gesloten deurwaardersenvelop in de brievenbus achter te laten. Op zondagen en op officiële nationale feestdagen mag de deurwaarder geen dagvaardingen uitbrengen.

De gerechtsdeurwaarder heeft het recht om jou overal in Nederland een dagvaarding te overhandigen. Een Nederlandse gerechtsdeurwaarder kan echter geen dagvaarding in het buitenland betekenen. Ook is het niet toegestaan om een dagvaarding bij een ambassade te betekenen. Je bent verplicht om een dagvaarding aan te nemen, zelfs als deze tijdens een privéaangelegenheid aan je wordt overhandigd. Weigeren is geen optie; de gerechtsdeurwaarder zal de dagvaarding dan alsnog bij je achterlaten, ook als dit betekent dat deze voor je voeten wordt gelegd of op je auto wordt geplaatst. Er geldt een uitzondering voor erediensten (Kerkdienst of uitvaart). De gerechtsdeurwaarder mag jou geen dagvaarding overhandigen tijdens een eredienst, maar wel ervoor of erna. De gerechtsdeurwaarder mag de dagvaarding tussen zeven uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds overhandigen, van maandag tot en met zaterdag.

Lees meer

De datum in de dagvaarding moet voluit geschreven worden om de kans op een verschrijving zo klein mogelijk te maken. Het voluit schrijven van de datum vergroot de leesbaarheid en kan misverstanden voorkomen. Er mag geen onduidelijkheid ontstaan over de datum waarop de dagvaarding is uitgebracht. Deze datum is heel belangrijk, omdat de dagvaarding in sommige gevallen binnen een bepaalde termijn moet worden uitgebracht.

Lees meer

Het is vastgesteld in de wet dat de volledige voornamen van de eiser in de dagvaarding moeten worden vermeld. Op die manier kan de gedaagde duidelijk zien wie hem of haar dagvaardt. Alle voornamen van de eisende partij moeten in de dagvaarding worden vermeld. De gedaagde partij weet dan ook precies aan wie hij of zij moet betalen als de rechter de eisende partij in het gelijk stelt. Het is daarentegen niet verplicht om alle voornamen van de gedaagde partij in de dagvaarding op te nemen; vaak is één voorletter en de volledige achternaam voldoende om de gedaagde te identificeren.

Lees meer

De eisende partij kan een dagvaarding uitbrengen zodra deze is opgesteld. Volgens de wet moet hiervoor een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. In sommige gevallen besluit de eisende partij direct te gaan dagvaarden wanneer een afspraak niet wordt nagekomen. De rechter hecht er echter waarde aan dat de gedaagde partij de gelegenheid heeft gekregen om de fout te herstellen. Daarom verwacht de rechter dat de eisende partij de gedaagde partij eerst in gebreke stelt. Pas als de gedaagde partij geen actie onderneemt na deze ingebrekestelling, kan de eisende partij een dagvaarding opstellen en door een gerechtsdeurwaarder laten uitbrengen. De gedaagde partij heeft dan voldoende tijd en gelegenheid gehad om te reageren voordat een juridische procedure wordt gestart.

Lees meer

Met een rechtsgeldige dagvaarding die door een deurwaarder is bezorgd, word je opgeroepen om voor een kantonrechter of civiele rechter te verschijnen. Ga je niet naar de rechtszitting, dan gaat de rechter ervan uit dat je het eens bent met de vordering die in de dagvaarding staat beschreven. De rechter zal de eisende partij in het gelijk stellen, als de vordering op de rechter rechtmatig én gegrond overkomt. De rechter zal je dan veroordelen omdat je geen verweer hebt gevoerd. Je wordt dan ‘veroordeeld bij verstek’. De eisende partij kan vervolgens het vonnis door een deurwaarder laten incasseren. In dat geval kun je dus bezoek van een deurwaarder verwachten.

Als de dagvaarding niet op de juiste manier is uitgebracht, is deze ongeldig. De dagvaarding wordt dan als nietig beschouwd. Dit betekent dat de dagvaarding wordt behandeld alsof deze nooit is uitgebracht. De gerechtelijke procedure kan dan niet worden voortgezet. Volgens de wet is een dagvaarding pas rechtsgeldig als deze door een gerechtsdeurwaarder is uitgebracht aan de gedaagde partij. Een dagvaarding die op een andere manier wordt uitgebracht, bijvoorbeeld per e-mail, is dus niet rechtsgeldig. Ook is het niet toegestaan om de dagvaarding zelf of door iemand anders dan de gerechtsdeurwaarder te overhandigen aan de gedaagde. Heb je twijfels over de geldigheid van je dagvaarding? Neem dan contact op met de gerechtsdeurwaarder.

Lees meer

Als je niet reageert op een dagvaarding en niet verschijnt bij de zitting waarvoor je bent gedagvaard, loop je het risico dat de rechter een verstekvonnis tegen je uitspreekt. Je wordt dan dus veroordeeld. Bij een verstekvonnis neemt de rechter een beslissing zonder jouw aanwezigheid en verdediging. De rechter beoordeelt de dagvaarding en als deze eerlijk en juist overkomt én voldoende bewijsstukken bevat, wijst de rechter de vordering meestal toe.

Lees meer

Bij de kantonrechter mag de gedaagde partij tijdens de gerechtelijke procedure de vordering erkennen of betwisten. Is de gedaagde het niet eens met de vordering, dan mag hij of zij dit tijdens de zitting aan de rechter uitleggen. Wil de gedaagde het verweer liever schriftelijk indienen, dan kan dit voorafgaand aan de zitting. De brief die het verweer, de argumenten en de bewijsstukken bevat, dient minimaal één dag vóór of tijdens de zitting te worden overhandigd aan de griffier.

Domiciliekeuze is in een gerechtelijke procedure de keuze voor een adres waar juridische documenten naartoe worden gestuurd. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het adres van je advocaat. De procespartijen, zoals de wederpartij en de rechtbank, dienen documenten dan naar dat adres te sturen. Wil de gerechtsdeurwaarder een document betekenen, dan moet dat ook op dit adres. Omwille van je privacy kun je kiezen voor een ander adres dan je huisadres. Domiciliekeuze zorgt ervoor dat alle juridische correspondentie op één locatie wordt ontvangen.

Lees meer

De betekeningstermijn van een dagvaarding bedraagt minimaal één week. Dit houdt in dat de dagvaarding uiterlijk een week voor de geplande zitting moet worden betekend. Als de zitting bijvoorbeeld op donderdag gepland staat, moet de dagvaarding uiterlijk op woensdag van de voorgaande week betekend zijn. Deze termijn zorgt ervoor dat de gedaagde partij voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden op de rechtszaak en om eventueel juridische bijstand in te schakelen, zoals een advocaat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de rechter toestemming geven om deze termijn te verkorten. De gerechtsdeurwaarder noteert in zo’n bijzondere situatie dan altijd nauwkeurig de datum en tijd van de betekening. De rechter kan dan controleren of de gedaagde partij tijdig op de hoogte is gebracht en voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich voor te bereiden op de zitting. Als beide partijen zich goed hebben voorbereid en hun standpunten kenbaar kunnen maken aan de rechter, kan de procedure eerlijk verlopen.

Lees meer

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om voor de rechter te verschijnen. De gerechtelijke procedure wordt gevoerd bij de kantonrechter, civiele rechter of voorzieningenrechter, die ook wel kort-geding-rechter wordt genoemd. In de dagvaarding staat beschreven wat de reden is dat je wordt opgeroepen en hoe je de rechter tekst en uitleg kunt geven omtrent het geschil. Vaak gaat het om een openstaande factuur of afspraken die niet zijn nagekomen. Een dagvaarding is pas rechtsgeldig wanneer deze is betekend door een gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder heeft de dagvaarding dan officieel overhandigd aan de gedaagde partij.

Lees meer

Door een fout in de dagvaarding kan een rechtsprocedure vertraging oplopen. De eisende partij dient de fout immers te herstellen en dat kost tijd. De gedaagde partij moet voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op de zitting en mag hier niet door benadeeld worden. De meeste fouten in een dagvaarding kunnen hersteld worden. Als bijvoorbeeld het tijdstip van de zitting verkeerd is vermeld, kan de gerechtsdeurwaarder een hersteldagvaarding met de juiste gegevens uitbrengen. Als de dagvaarding aan de verkeerde persoon is gericht, wordt deze nietig verklaard en moet er een nieuwe dagvaarding worden opgesteld. Controleer daarom altijd goed of de dagvaarding de juiste informatie bevat.

Lees meer

Een verzoekschriftprocedure is niet hetzelfde als een dagvaardingsprocedure. Bij een verzoekschriftprocedure vraagt de initiatief nemende partij de rechter om een wijziging van de huidige situatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek tot echtscheiding, een aanvraag voor een vergunning, faillissement of bewindvoerder, een ondercuratelestelling, een verzoek om ouderlijk gezag of een verzoek om beëindiging van het dienstverband van een werknemer. Bij een dagvaardingsprocedure is er sprake van een geschil tussen beide partijen. Ook is de dagvaardingprocedure meer aan wettelijke regels gebonden. Een verzoekschriftprocedure kent daarentegen minder formaliteiten. Een verzoekschrift hoeft, in tegenstelling tot een dagvaarding, niet door een deurwaarder te worden uitgebracht. Toch is het aan te bevelen om een verzoekschrift per deurwaardersexploot te laten betekenen. Daarvan wordt een akte opgemaakt die de rechter zal inzien. Zo krijgt de rechter de zekerheid dat de wederpartij het verzoekschrift heeft ontvangen en kan dan, indien er geen verweer wordt gevoerd, makkelijker het verzoek van de eisende partij , bij verstek honoreren.

De dagvaarding bevat gegevens met betrekking tot de rechtszaak die zal plaatsvinden en persoonlijke gegevens van de betrokken partijen. Ook wordt het geschil erin omschreven. In de dagvaarding staat wat de eisende partij wil waarover de rechter beslist. In de dagvaarding staat of de gedaagde per advocaat moet verschijnen, persoonlijk mag antwoorden, of iemand anders mag sturen, zoals een gemachtigde. De dagvaarding moet aan formele eisen voldoen: ontbreken er cruciale wettelijke gegevens, dan is de dagvaarding niet geldig. In de dagvaarding staat een optelsom van alle kosten die de deurwaarder heeft gemaakt om de dagvaarding te kunnen overhandigen aan de gedaagde partij. De dagvaarding wordt afgesloten met de handtekening van de deurwaarder.

De dagvaarding moet de volgende gegevens bevatten:

 • De datum waarop de dagvaarding is uitgebracht door de gerechtsdeurwaarder.
 • De volledige voornamen, achternamen, postcode, woonplaats, gemeentenaam (indien nodig), straat en huisnummer van de eisende partij.
 • Een stempel van de gerechtsdeurwaarder.
 • De volledige naam en contactgegevens van de gedaagde partij. Hoewel het niet verplicht is, kan het vermelden van de geboortedatum handig zijn.
 • Er moet duidelijk worden vermeld hoe de dagvaarding is overhandigd. Bijvoorbeeld persoonlijk, of volgens de wettelijke voorschriften in een gesloten gerechtsdeurwaardersenvelop omdat er niemand aanwezig was, of de deur open deed.
 • De dag, het jaartal, het tijdstip en het adres waar de gedaagde partij moet verschijnen, persoonlijk of met een gemachtigde.
 • De mededeling dat een eventuele schriftelijke reactie op de dagvaarding in tweevoud moet worden ingediend ter griffie voorafgaand of tijdens de zitting.
 • De mededeling dat de rechter de vordering zal toewijzen, als er geen reactie komt van de gedaagde, tenzij de rechter de vordering onrechtmatig of ongegrond acht.
 • De inleiding moet het geschil beschrijven en de reden waarom de vordering aan de rechter wordt voorgelegd.
 • Als de gedaagde partij verweer heeft gevoerd, moet de eisende partij dit verweer vermelden en in de dagvaarding weerleggen.
 • De vordering moet duidelijk worden gespecificeerd, bijvoorbeeld met behulp van een factuur en eventuele berekende rente.
 • Als er bewijzen worden aangeleverd, moet hier duidelijk naar worden verwezen.
 • Aan het eind van de dagvaarding moet de eis worden herhaald, inclusief het bedrag, de wettelijke rente en de kosten van de gerechtelijke procedure.
 • Voor de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de bijkomende kosten die de gerechtsdeurwaarder heeft gemaakt, de legeskosten, eventuele btw en het totaalbedrag, moet een kostenspecificatie worden opgenomen.
 • De gerechtsdeurwaarder moet verklaren dat hij of zij geen persoonlijk belang heeft bij de bijkomende kosten (verschotten) en dat hij of zij onafhankelijk is in het uitvoeren van de taken.
 • De dagvaarding moet worden afgesloten met de handtekening van de gerechtsdeurwaarder. Zonder deze handtekening is de dagvaarding niet geldig.
Lees meer

Een dagvaarding mag je niet weigeren. Als de deurwaarder een dagvaarding komt overhandigen, kun je deze het beste gewoon in ontvangst nemen. Het heeft geen zin om te doen alsof je niet thuis bent: de deurwaarder laat de dagvaarding dan in een gesloten deurwaardersenvelop achter in de brievenbus. Ook dan is de dagvaarding rechtsgeldig betekend. Nadat je een dagvaarding hebt gekregen, kun je het verweer voorbereiden dat je wenst te voeren. Hierbij kun je hulp inschakelen van een advocaat, jurist, familielid, kennis of het Juridisch Loket. Voer je geen verweer, dan gaat de rechter ervan uit dat je instemt met de vordering. Je wordt dan dus veroordeeld.

De dagvaarding dient om de gedaagde partij op de hoogte te stellen van het geschil en het standpunt van de eisende partij. Het geeft de gedaagde alle relevante en objectieve informatie over de zaak, inclusief de reden van de dagvaarding, de argumenten, de vordering en de eis. Bij een aanhoudend meningsverschil over wat overeen is gekomen of wat betaald moet worden, kan de eisende partij ervoor kiezen om te gaan dagvaarden. Met het uitbrengen van de dagvaarding wordt de juridische procedure officieel gestart. De dagvaarding biedt de gedaagde partij de mogelijkheid om zich voor te bereiden op de zitting. Het geschil wordt vervolgens voorgelegd aan een onafhankelijke rechter. Dit voorkomt dat partijen voor eigen rechter gaan spelen.

Lees meer

Meestal zorgt de deurwaarder voor het inplannen van de zitting bij de rechtbank. De eisende partij mag hierbij een voorkeur aangeven. Vervolgens informeert de deurwaarder alle betrokken partijen over de zittingsdatum door deze -en alle andere benodigde gegevens- in de dagvaarding te vermelden.

De eisende partij betaalt eerst alle kosten voor de dagvaardingsprocedure. Als de eisende partij de rechtszaak wint, dan spreekt de rechter in het vonnis een proceskostenveroordeling uit. Daarin staat de hoogte van het bedrag aan proceskosten dat op de veroordeelde partij (door een gerechtsdeurwaarder) mag worden verhaald. Als je besluit om te gaan dagvaarden, houd er dan rekening mee dat een gedeelte van de kosten meestal voor eigen rekening is. Het kost dus geld om je gelijk te halen bij de rechter én om het geld waar je recht op hebt (terug) te krijgen.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op!

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat we uw vraag zo spoedig mogelijk kunnen beantwoorden.

Neem contact op
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies