Conservatoir beslag

Win kostbare tijd en zorg voor een verrassingseffect

Heeft u toestemming gekregen van de rechter om conservatoir beslag te leggen of wilt u de rechter hiertoe een verzoek doen? Met meer dan 10 jaar ervaring weet De Voordeligste Deurwaarder precies hoe wij u het beste kunnen helpen conservatoir beslag te leggen.

Conservatoir beslag kenmerkt zich doordat er nog geen definitief vonnis door de rechter is uitgesproken. Met een conservatoir (voorlopig) beslag wint men kostbare tijd. Het heeft bovendien een verrassingseffect op degene die met het conservatoire beslag wordt geconfronteerd. Conservatoir beslag leggen wordt vaak gedaan om te voorkomen dat er goederen verdwijnen of geld wordt weggesluisd.

Waarop kan men conservatoir beslag leggen?

De gerechtsdeurwaarder mag alleen (conservatoir) beslag leggen op alle roerende en onroerende goederen of geld dat de rechter heeft goedgekeurd in het verzoekschrift. Het verzoekschrift dient door een advocaat ingediend te worden bij de president van de rechtbank.

Men zou kunnen zeggen dat de goederen (of het geldbedrag) waarop conservatoir beslag is gelegd, als het ware worden bewaard totdat de rechter door middel van een eindvonnis duidelijk heeft gemaakt wat er met het betreffende goed of geldbedrag dient te gebeuren. Een schuldeiser mag niet zomaar via een gerechtsdeurwaarder conservatoir beslag laten leggen. De eisende partij zal hiervoor toestemming moeten vragen bij de rechter. Wij kunnen u helpen met dit verzoek.

Bepaalt de rechter dat u gelijk heeft, dan gaat het conservatoir beslag van rechtswege over in executoriaal beslag en kan er overgegaan worden tot uitkering van de in beslag genomen gelden of openbare verkoop van de in conservatoir beslag genomen goederen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over beslaglegging, de werkwijze en de mogelijkheden van De Voordeligste Deurwaarder vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag snel, professioneel en daadkrachtig voor u aan de slag!

Veelgestelde vragen over conservatoir beslag

Conservatoir beslag is een voorlopig beslag dat wordt gelegd via een deurwaarder. Meestal wordt conservatoir beslag gelegd op één of meerdere bankrekeningen en/of de bezittingen van de (vermeende) schuldenaar. Conservatoir beslag wordt altijd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure gelegd om goederen en gelden veilig te stellen. Dit wordt gedaan in afwachting van het vonnis, in een vaak langslepende gerechtelijke procedure.

Zowel zakelijke als particuliere schuldeisers kunnen conservatoir beslag laten leggen. De aanvraag gebeurt altijd via een advocaat, die namens de schuldeiser aan de voorzieningenrechter toestemming vraagt om de gerechtsdeurwaarder conservatoir beslag te mogen laten leggen. Het is dus de gerechtsdeurwaarder die het conservatoire beslag legt, uit naam van de eisende partij. De deurwaarder is dus de uitvoerende partij.

Schuldeisers kunnen conservatoir beslag leggen om te voorkomen dat gelden en goederen weg zijn als de schuldeiser door de rechter (uiteindelijk) in het gelijk wordt gesteld omtrent zijn vordering. Wanneer op dat moment alle gelden of goederen zijn overgeheveld naar een andere B.V., het buitenland of verkocht zijn, heeft de schuldeiser een Pyrrus overwinning behaald en kan hij zijn vonnis niet incasseren, omdat er niets meer aan verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn. Om dit te voorkomen kan er conservatoir beslag worden gelegd. De schuldeiser voorkomt daarmee dat hij uiteindelijk met lege handen of met “een kale kip” achterblijft.

De grootste voorwaarden waar aan voldaan dient te worden om conservatoir beslag te mogen leggen, is dat schuldeiser moet kunnen aantonen (bij de voorzieningenrechter) dat er gegronde redenen zijn voor verduistering van gelden of goederen door de vermeende schuldenaar. Met andere woorden, de schuldeiser moet de rechter er van overtuigen dat indien er vandaag of morgen geen conservatoir beslag wordt gelegd, alle verhaalsmogelijkheden overmorgen weg zijn. Alleen dan is het leggen van conservatoir beslag legitiem en noodzakelijk. Er mag namelijk alleen maar conservatoir beslag worden gelegd, als er goede redenen zijn om aan te nemen dat de vermeende schuldenaar zijn bezittingen of vermogen aan het “wegsluizen” is. De Wet spreekt over “gegronde redenen voor verduistering” moeten aanwezig zijn om conservatoire beslaglegging goed te keuren.

Goederen of gelden waarop conservatoir beslag is gelegd, zijn voorlopig in beslag genomen. Als het om geld of waardepapieren gaat, zal de bank dit op een beveiligde bankrekening parkeren, zodat het niet opgenomen kan worden. Indien het gaat om goederen (bijvoorbeeld dure sportauto’s), dan zijn deze vaak ook in gerechtelijke bewaring gegeven.

Het conservatoire beslag blijft op de gelden en/of goederen liggen tot het moment waarop de rechter zijn vonnis heeft uitgesproken. In het vonnis zal de rechter aangeven wat er met de betreffende goederen en gelden moet gebeuren.

Na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder gaat het conservatoire beslag over in executoriaal beslag. Het executoriale beslag kan dan na 4 weken worden uitgewonnen. De bank zal dan het geld waarop de schuldeiser recht heeft conform het verkregen vonnis (als dit toereikend was), uitkeren aan het gerechtsdeurwaarderskantoor. Wanneer het gaat om goederen of bijvoorbeeld auto’s, kunnen deze na 4 weken executoriaal worden verkocht via een executieveiling.

Conservatoir beslag kan worden opgeheven als schuldeiser en schuldenaar (de beslagene) na onderling overleg een akkoord over betaling of bijvoorbeeld het stellen van een bankgarantie zijn overeengekomen.

Conservatoir beslag zal van rechtswege worden opgeheven (en daarmee dus komen te vervallen) als de eis in hoofdzaak (het starten van de gerechtelijke procedure omtrent de vermeende vordering) NIET binnen 14 dagen na het eerst gelegde conservatoire beslag is ingesteld. Met andere woorden: de gerechtsdeurwaarder dient de inleidende dagvaarding binnen 14 dagen na het leggen van het eerste conservatoire beslag te betekenen aan de gedaagde partij (de beslagene).

Indien dit onverhoopt niet gebeurt, vervallen alle gelegde conservatoire beslagen en mag de schuldenaar weer over zijn gelden en goederen beschikken zoals hij dit kon voor de beslaglegging. Het staat de beslagene (vermeende schuldenaar) dan vrij om een schadeclaim in te dienen tegen de vermeende schuldeiser. Mogelijk heeft de vermeende schuldenaar schade geleden omdat hij niet bij zijn geld of goederen kon komen, door de conservatoire beslaglegging. De verzoekende partij die conservatoir beslag wil leggen, doet er verstandig aan zich dit te realiseren.

Gerelateerde artikelen aan conservatoir beslag

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies