Verzetdagvaarding

Ga zo snel mogelijk in verzet door een verzetdagvaarding te laten opstellen

Bent u veroordeeld door de rechtbank tot betaling van een geldbedrag en wist u van niets? Bent u het niet eens met de gerechtelijke uitspraak en bent u van mening dat u onterecht bent veroordeeld? Wettelijk gezien heeft u de mogelijkheid hiertegen in verzet te gaan. Zowel particulieren als bedrijven kunnen voor een verzetdagvaarding bij De Voordeligste Deurwaarder terecht. Onze juristen treden daadkrachtig voor u op door de oorspronkelijke eiser(s) te dagvaarden en ongedaan making van het vonnis te bewerkstelligen.

Verzetsprocedure versus hoger beroep

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verzetsprocedure en een hoger beroep. U kunt in verzet gaan als u bij verstek bent veroordeeld. Dat wil zeggen dat u niet heeft gereageerd op de oproeping zoals omschreven in de oorspronkelijke dagvaarding. U kunt in hoger beroep gaan, als u het niet eens bent met het vonnis, ondanks dat u wel heeft gereageerd en u toch veroordeeld bent tot betaling van een geldbedrag dat hoger is dan € 1.750,-.

Vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard

Vaak staat de term ‘uitvoerbaar bij voorraad’ in het vonnis. Dit wil zeggen dat de rechter heeft bepaald dat het vonnis toch ten uitvoer gelegd mag worden door de eisende partij, ongeacht of de tegenpartij in verzet of hoger beroep gaat. Zodra een gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft betekend, mag gestart worden met het ten uitvoer leggen van het vonnis.

Normaal gesproken heeft een verzetsprocedure of hoger beroep een schorsende werking op de ten uitvoer legging van het vonnis, waardoor het vonnis (nog) niet uitgevoerd mag worden. Indien de rechter het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ heeft verklaard, mag het vonnis direct te gelden worden gemaakt. Indien de uitspraak door betekening van de verzet- of hoger beroep dagvaarding gunstig voor u uitvalt, heeft u na de verzet- of hoger beroep dagvaarding juist een vordering op de oorspronkelijke schuldeiser.

Verstek zuiveren

Wat kun je nu het beste doen als de zittingsdatum net een paar dagen geleden is geweest en gedaagde partij het (toch) niet eens is met de vordering zoals die omschreven is in de betekende dagvaarding? In dat geval kan de gedaagde partij het verstek zuiveren door meestal binnen 14 dagen de verzetdagvaarding te laten betekenen door de gerechtsdeurwaarder bij de oorspronkelijk eisende partij en deze verzetdagvaarding zo snel mogelijk bij de griffie van de rechtbank waar de zaak dient aan te brengen.

In ieder geval dient dit te gebeuren voordat de rechter het vonnis heeft gewezen. Anders kan het verstek niet meer gezuiverd worden en dient de gedaagde (veroordeelde) partij in verzet te gaan tegen de gerechtelijke uitspraak.

Het voordeel van het zuiveren van het verstek voor de gedaagde part is dat er nog geen vonnis is gewezen en dat de oorspronkelijke dagvaardingsprocedure alsnog doorgang kan vinden.

Namen van partijen in de verzetdagvaarding

In de verzetdagvaarding wordt de oorspronkelijke eiser gedagvaard en wordt vervolgens niet gedaagde genoemd, maar geopposeerde. De oorspronkelijke gedaagde wordt niet eiser genoemd in de verzetdagvaarding, maar opposant. Zo weet de rechter altijd wie er wordt beschreven en benoemd in de verzetdagvaarding.

Verzetstermijn

De gedaagde partij moet binnen vier weken nadat zij bekend is geraakt met het door de gerechtsdeurwaarder betekende vonnis in verzet gaan tegen dit vonnis door middel van een verzetdagvaarding. Wordt deze fatale termijn overschreden, dan wordt men niet ontvankelijk verklaard en faalt het verzet.

De vier weken termijn gaat van start als de gerechtsdeurwaarder bij betekening van het vonnis de veroordeelde (partij) persoonlijk het vonnis overhandigd. Dan kan namelijk door de veroordeelde (partij) niet beweerd worden dat zij geen kennis hadden kunnen nemen van de gerechtelijke uitspraak. Deze termijn gaat dus echt pas van start als de gerechtsdeurwaarder in zijn exploot van “betekening & bevel” opschrijft dat het veroordeelde “in persoon” het vonnis heeft overhandigd. Wanneer het vonnis is overhandigd aan de echtgenoot of een huisgenoot van de veroordeelde partij geldt dit niet als “in persoon betekend” en gaat de verzet termijn pas lopen na een daad van bekendheid.

De termijn begint eveneens te lopen na een daad van bekendheid door de veroordeelde partij. Dat kan bijvoorbeeld een telefoontje of e-mail zijn (door veroordeelde partij) naar het gerechtsdeurwaarderskantoor die de tenuitvoerlegging van het vonnis regelt. Vanzelfsprekend start de 4 weken termijn ook als er een telefoontje of e-mail wordt gestuurd naar de eisende partij (door de veroordeelde partij) waarin opheldering wordt gevraagd omtrent het vonnis of het geschil en/of de daarmee gepaard gaande betalingsverplichting.

Onterecht veroordeeld, Stel zelf eenvoudig uw verzet-dagvaarding op!

Onterecht veroordeeld, Stel zelf eenvoudig uw verzet-dagvaarding op!

Verzetstermijn start ook na beslaglegging

Wanneer de gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op banktegoeden (of de werkgever) van veroordeelde, dan heeft veroordeelde na de dag van de eerste uitbetaling door de bank of werkgever nog vier weken de tijd om in verzet te gaan. Na deze termijn is de termijn om te protesteren of in verzet te gaan tegen het vonnis niet meer mogelijk. Dat is eveneens het geval als de gerechtsdeurwaarder in beslag genomen roerende zaken (bijvoorbeeld huisraad, kantoorinventaris of een auto) heeft verkocht. Ook dan is de mogelijkheid om in verzet te gaan verstreken.

Woonplaats in het buitenland?

De termijn om in verzet te gaan wordt verlengd naar 8 weken als de veroordeelde partij in het buitenland woont. In dat geval gaat de Wet er van uit dat er meer tijd nodig is om de veroordeelde partij te informeren omtrent het uitgesproken vonnis. Vandaar dat de Wetgever de termijn om in verzet te gaan voor deze veroordeelden heeft verdubbeld.

Een (verzet)dagvaarding laten opstellen en betekenen

Wilt u uw veroordeling ongedaan maken? Dan kunt u door de juristen van De Voordeligste Deurwaarder een verzetdagvaarding laten opstellen. De gerechtsdeurwaarder zal dan voor tijdige betekening van de verzetdagvaarding zorgdragen.

Wij begrijpen als geen ander dat u daarom het liefst zo snel mogelijk de verzetdagvaarding wil laten opstellen en betekenen. Omdat wij landelijk werken kunnen wij snel op de juiste plek zijn om de (verzet)dagvaarding uit te reiken. De Voordeligste Deurwaarder gaat snel en professioneel voor u te werk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Als je het niet eens bent met de dagvaarding, dan kun je je bezwaar mondeling kenbaar maken tijdens de rechtszitting. Wil je liever schriftelijk bezwaar maken, dan kun je uiterlijk één dag voor de zitting bij de griffie een brief inleveren waarin jouw bezwaar of verweer staat beschreven. Het is bij Nederlandse rechtbanken (nog) niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Als je vindt dat de rechter te weinig rekening heeft gehouden met de argumenten van jouw verweer of als je denkt dat er een fout is gemaakt, dan kun je daartegen verweer voeren. De voorwaarde is dat het bedrag waartoe je bent veroordeeld minimaal 1750 euro is. Een advocaat mag jouw verweer dan alsnog kenbaar maken bij het gerechtshof. Daar beoordelen drie rechters of de procedure juist is doorlopen en of er voldoende met het door jou aangedragen bewijs is gedaan. In enkele gevallen beslissen zij dat het eerdere vonnis moet worden vernietigd.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies