Vonnis betekenen

Vonnis betekenen

Zeker weten dat uw vonnis zo snel mogelijk en correct wordt betekend

Wilt u zeker weten dat uw vonnis zo snel mogelijk en correct wordt betekend zodat de wettelijke betaaltermijn in gaat? Dan bent u bij De Voordeligste Deurwaarder aan het juiste adres. Wij kunnen in heel Nederland uw vonnis betekenen en incasseren op no cure no pay basis.

Gerechtsdeurwaarders noemen het persoonlijk overhandigen van een vonnis aan veroordeelde op zijn woon- of zakelijk adres , een vonnis ‘betekenen’. Veroordeelde wordt hierbij officieel in kennis gesteld van de uitspraak van de rechter. Is veroordeelde niet thuis, dan mag de gerechtsdeurwaarder het vonnis ook afgeven aan een huisgenoot of iemand die wel aanwezig is op het adres. Wordt er niet opengedaan of is er niemand thuis? Dan is de gerechtsdeurwaarder gerechtigd het vonnis in een speciale deurwaardersenvelop in de brievenbus achter te laten. Op de envelop moeten de bij wet bepaalde vermeldingen ‘ambtelijk stuk’ en ‘inhoud direct lezen’ staan, alsmede de naam van de gerechtsdeurwaarder en het kantoor waarvoor hij werkt, met adres en telefoonnummer.

In veel gevallen zal de schuldenaar in het vonnis veroordeeld zijn tot het betalen van een geldbedrag. Wilt u vooraf zekerheid omtrent de deurwaarderskosten? Bel of e-mail ons, dan vertellen we u graag onze voordelige no cure no pay tarieven.

Wat is een vonnis? De betekenis

Een gerechtelijk vonnis is een papieren document waarin de rechter, na behandeling van een gerechtelijke procedure, zijn uitspraak zwart op wit heeft vastgelegd. In deze uitspraak van de rechter staat altijd wie eiser en wie gedaagde (vermeende schuldenaar) is.

Een vonnis, (door deurwaarders) ook wel titel of executoriale titel genoemd, geeft een schuldeiser het recht om, met behulp van een gerechtsdeurwaarder, de nodige dwangmaatregelen te nemen om de uitspraak van de rechter ten uitvoer te leggen. Deze executoriale titel is een rechtsmiddel om de schuldenaar te dwingen aan de uitspraak van de rechter, zoals omschreven in het vonnis, te voldoen.

Bovenaan het vonnis moeten de woorden ‘In naam van de Koning’ of in oudere vonnissen ‘In naam der Koningin’, staan. Deze woorden waarmerken het vonnis. Ontbreken deze woorden, dan is het vonnis geen executoriale titel en kan het ook niet ten uitvoer worden gelegd.

Vonnis betekenen = bevel om te betalen

Naast het vonnis laten betekenen, is wettelijk bepaald dat er ‘bevel’ moet worden gedaan om binnen twee dagen aan de veroordeling te voldoen. Een bevel is een dwingende opdracht om iets te doen of na te laten.

Het kan ook zo zijn dat aan een bevel een bepaalde termijn wordt gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een woning binnen 14 dagen na betekenen van het vonnis te verlaten. De termijn waarbinnen het bevel uitgevoerd moet worden, noemt men de beveltermijn. Deze termijn kan bij wet bepaald zijn, maar ook de rechter zelf mag een beveltermijn opnemen in zijn uitspraak. Als de beveltermijn twee dagen is, kan de schuldeiser niet eerder dan twee dagen ná de dag van betekening van het vonnis dwangmaatregelen nemen. Neemt de rechter geen beveltermijn in het vonnis op, dan geldt de beveltermijn zoals bij wet bepaald.

Vonnis betekenen en incasseren

Kosten

Wilt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen voor het betekenen van een vonnis en dit incasseren op basis van no cure no pay? Onze gerechtsdeurwaarder betekent en executeert uw vonnis door heel Nederland al vanaf € 249,- excl. BTW. We houden, bij een succesvolle incassering, 15% afwikkelingskosten excl. btw in op de afdracht van de ontvangen gelden naar u als opdrachtgever.

Uw schuldenaar heeft gedeeltelijk bij ons betaald, Wat nu?

Het geld dat wij voor u hebben geïncasseerd wordt eerst in mindering gebracht op de door ons gemaakte (beslag) en afwikkelkosten.

Als onze kosten zijn voldaan, dienen wij van het Bureau Financieel Toezicht, zie https://www.bureauft.nl/gerechtsdeurwaarders/ een depot aan te houden van minimaal € 1500,-. De ontvangen gelden worden dus eerst afgeboekt op de door ons gemaakte kosten, daarna op de rente en dan pas op de hoofdsom. Zo heeft de wet dit vastgelegd.

Als wij meer dan € 1500,- voor u in kas hebben opgebouwd, kunnen wij in sommige gevallen (op uw verzoek) overgaan tot een tussentijdse afdracht. Bijvoorbeeld als de betalingsregeling al meerdere termijnen correct wordt nagekomen. Is er géén betalingsregeling afgesproken met uw schuldenaar of staan er nieuwe beslagen ingepland? Dan kunnen wij nog niet tot een tussentijdse afdracht overgaan. Dat komt omdat het opgebouwde saldo dan mogelijk onder de € 1500,- komt.

Uw schuldenaar heeft alles betaald, Wat nu?

Als wij uw vonnis succesvol hebben kunnen incasseren, dan heeft uw schuldenaar ook alle beslagkosten betaald. Vanzelfsprekend maken wij dan (binnen 14 dagen) al het geld waar u recht op heeft naar u over. We hoeven dan ook geen geld meer in depot te houden. We gaan dan over tot sluiting van uw dossier. U ontvangt dan van ons per e-mail een afwikkelnota met de verantwoording van alle door ons geïncasseerde gelden en gemaakte kosten.

Betekening en bevel door gerechtsdeurwaarder

Door de gerechtsdeurwaarder wordt over het algemeen het doen van ‘bevel’, en de ‘betekening van het vonnis’ in één ambtshandeling gecombineerd. Dit noemen we dan het doen van ‘betekening en bevel’. Op die manier worden kosten en tijd bespaard.

Betalingsverplichting pas van kracht na betekenen vonnis

De Rechtbank stuurt vaak een kopie van de uitspraak per post naar de betrokken partijen. De betalingsverplichting gaat echter pas in nadat de gerechtsdeurwaarder bij veroordeelde aan de deur is geweest en hem officieel ‘bevel’ heeft gedaan om te betalen. Veroordeelde heeft daarna nog twee dagen de tijd om alles te betalen. Staat de gerechtsdeurwaarder op dinsdag op de stoep bij veroordeelde, dan heeft veroordeelde tot en met donderdag de tijd om ‘vrijwillig’ te betalen. Vanaf vrijdag mag de gerechtsdeurwaarder dwangmaatregelen treffen om betaling af te dwingen.

Hoe verloopt de tenuitvoerlegging of executie van het vonnis?

De tenuitvoerlegging of executie van een vonnis wordt in Nederland altijd door de gerechtsdeurwaarder gedaan. Niemand anders is hiertoe gerechtigd.
Ten uitvoer leggen houdt in dat veroordeelde (de schuldenaar) aan de uitspraak van het vonnis moet voldoen. Gerechtsdeurwaarders kunnen dit afdwingen door het nemen van dwangmaatregelen, ook wel executiemaatregelen genoemd. Deze executiemaatregelen kunnen bestaan uit beslaglegging op salaris, uitkering of banktegoeden. Ook openbare verkopingen en ontruiming van onroerend goed behoren tot deze maatregelen. Deze handelingen, ambtshandelingen genoemd, kunnen op grond van de gerechtsdeurwaarderswet alleen door een gerechtsdeurwaarder worden uitgevoerd. Incassobureaus of advocatenkantoren mogen nooit dwangmaatregelen nemen om vonnissen ten uitvoer te leggen.

Een vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard

Vaak staat de term ‘uitvoerbaar bij voorraad’ in het vonnis. Dit wil zeggen dat de rechter heeft bepaald dat het vonnis toch ten uitvoer gelegd kan worden, ook als de tegenpartij in verzet of hoger beroep gaat.

Het instellen van een rechtsmiddel heeft normaal gesproken een schorsende werking op de executie van het vonnis. Dit betekent dat het vonnis niet ten uitvoer kan worden gelegd zolang er nog een verzetsprocedure of Hoger Beroep loopt.

Echter, indien de rechter het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ heeft verklaard, hoeven termijnen, die staan voor een dergelijk rechtsmiddel, niet afgewacht te worden en kan het vonnis direct ten uitvoer worden gelegd. Risico is dan wel dat, indien de uitspraak in het verzet of hoger beroep ongunstig voor de schuldeiser uitvalt, de winnaar (in dit geval de aanvankelijke schuldenaar) een vordering heeft op de verliezende partij (aanvankelijke schuldeiser). Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen over een vonnis

Een vonnis is een gemotiveerde, bindende uitspraak van een rechter. Zodra het vonnis wordt betekend (overhandigd aan de veroordeelde partij) door een gerechtsdeurwaarder, krijgt het pas zijn waarde en is het vonnis bij niet nakoming, afdwingbaar, bijvoorbeeld door beslaglegging.

Vóór betekening van het vonnis, hoeft de veroordeelde partij zich (nog) niet te houden aan de veroordeling zoals die is omschreven in het vonnis. Dit is pas verplicht of afdwingbaar nadat de gerechtsdeurwaarder het vonnis officieel heeft betekend. Vaak stuurt de Rechtbank het vonnis ook per post toe aan de veroordeelde partij. Deze in kennis stelling door de Rechtbank, heeft dus alleen een informatief karakter. De schuldeiser kan de veroordeling die de rechter aan de veroordeelde partij heeft opgelegd, daardoor nog niet afdwingen. Betekening van het vonnis is daarvoor een vereiste.

Een door de gerechtsdeurwaarder betekend vonnis geeft de schuldeiser het recht om via de gerechtsdeurwaarder die dwangmaatregelen (beslagleggingen) te verrichten die nodig zijn om de uitspraak van de rechter (zoals die is vastgelegd in het vonnis) te kunnen afdwingen. Dit kan vanzelfsprekend alleen als de veroordeelde partij niet “vrijwillig” na betekening van het vonnis overgaat tot de verplichtingen die de rechter heeft opgelegd. Meestal is dat een veroordeling om een bepaald geldbedrag te betalen.

Als de veroordeelde partij niet “vrijwillig” na betekening van het vonnis overgaat tot de verplichtingen die de rechter heeft opgelegd (vaak betaling), mag en kan een gerechtsdeurwaarder verschillende dwangmaatregelen treffen. Loonbeslag, beslag op bankrekeningen, roerende zaken (auto, elektrische fiets of motor/brommer, of beslag op een huis zijn hiervan voorbeelden die veelal worden gebruikt om betaling van het vonnis te bewerkstelligen. De door de deurwaarder gemaakte kosten komen dan bovenop het bedrag dat de veroordeelde partij (van de rechter) moet betalen.

Bovenaan het originele vonnis, ook wel “grosse” genoemd, staat altijd ‘In naam van de Koning’ of in oudere vonnissen ‘In naam der Koningin’. Hierdoor kun je zien dat het gaat om het originele vonnis en geen kopie (ook wel afschrift genoemd). Onderaan het vonnis staat ook altijd in blauwe letters “uitgegeven voor eerste grosse” Hierdoor is het vonnis gewaarmerkt. Ontbreken deze woorden, dan levert het vonnis geen executoriale titel op en kan het ook niet door een gerechtsdeurwaarder ten uitvoer worden gelegd.

Een vonnis van de rechter wordt pas rechtsgeldig op het moment dat het betekend is door de gerechtsdeurwaarder. Pas vanaf dat moment komt de waarde van een vonnis van de rechtbank ook daadwerkelijk tot uiting. Dan gaan bijvoorbeeld pas de wettelijke termijnen lopen. Dit geldt ook voor dwangsommen die zijn opgelegd.

Als een vonnis persoonlijk wordt overhandigd aan de veroordeelde partij op zijn woon- of zakelijke adres, dan noemen we dit betekening in persoon. De veroordeelde partij wordt daarmee officieel geïnformeerd over de uitspraak van de rechter. Indien de veroordeelde zelf niet aanwezig is, dan mag de gerechtsdeurwaarder het vonnis ook afgeven aan een ander gezinslid, huisgenoot of medewerker van de veroordeelde organisatie/bedrijf. Het vonnis wordt vanaf dat moment ook afdwingbaar.

Indien er op het adres niemand aanwezig is, of de deur niet wordt opengemaakt, dan kan het vonnis samen met het exploot van “betekening & bevel” in een speciale deurwaarders enveloppe in de brievenbus worden achtergelaten. Op de enveloppe moeten onder meer worden vermeld dat het om een “ambtelijk stuk” gaat en dat de inhoud “direct gelezen moet worden”. Verder moeten ook de naam van de gerechtsdeurwaarder en het kantoor waarvoor hij werkt, met adres en telefoonnummer op de enveloppe worden vermeld.

Wanneer de betekening van een vonnis via de gesloten deurwaarders enveloppe wordt gedaan, mag er verweer tegen het vonnis worden gevoerd tot 4 weken na de eerste daad van bekendheid van de veroordeelde partij. Het vonnis mag (bijna altijd) ook als er geen verweer wordt gevoerd, wel alvast ten uitvoer worden gelegd door middel van beslaglegging.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies