Gerechtelijke uitspraak; wat nu?
08-06-2023 Door Geen categorie

Gerechtelijke uitspraak; wat nu?

Hoe komt de rechter tot een uitspraak?

De rechter komt tot een uitspraak door zorgvuldig de (grond)wet, verordeningen, internationale wetgeving en jurisprudentie te bestuderen. Op deze manier streeft de rechter naar een rechtvaardige uitspraak. De rechter mag niet zomaar naar eigen inzicht beslissen; hij of zij moet zich houden aan bepaalde richtlijnen. Als eerste raadpleegt de rechter altijd de grondwet. De te nemen beslissing mag immers niet in strijd zijn met wat er in de grondwet staat. Daarnaast kijkt de rechter naar de geldende plaatselijke wetten, regels en verordeningen. De uitspraak van de rechter moet in overeenstemming zijn met deze regels, tenzij er een goede reden is om hiervan af te wijken. Daarnaast kijkt de rechter naar internationale verdragen, vooral de Europese wetgeving. Als ze van toepassing zijn op de zaak, moet de rechter rekening houden met deze wetten en verdragen. Tot slot raadpleegt de rechter jurisprudentie. Dit zijn eerdere uitspraken door hogere rechters zoals het gerechtshof of de Hoge Raad. Als er een uitspraak is gedaan in een vergelijkbare zaak, neemt de rechter deze jurisprudentie mee bij het nemen van de beslissing. Gerechtsdeurwaarders en advocaten kunnen in hun dagvaarding en pleidooi verwijzen naar deze eerdere uitspraken. Op deze manier proberen ze de rechter ervan te overtuigen dat er in het voordeel van hun cliënt moet worden beslist, omdat er in een vergelijkbare zaak ook zo beslist is.

Hoelang duurt de uitspraak van de rechter?

Na een zitting bij de kantonrechter, waarbij beide partijen hun standpunten hebben kunnen uiteenzetten en vragen van de rechter hebben kunnen beantwoorden, volgt meestal binnen zes weken een uitspraak. De rechter overweegt na de rechtszaak alle relevante feiten en argumenten zorgvuldig. Pas daarna komt de rechter tot een beslissing. Van tevoren is nooit met zekerheid te zeggen hoeveel tijd de rechter nodig heeft om tot een uitspraak te komen. Als de gedaagde partij niet aanwezig is tijdens de zitting, oftewel verstek laat gaan, kan de rechter vaak al snel een uitspraak doen. Soms zelfs al een dag na de zitting, maar in ieder geval binnen zes weken. Het komt ook voor dat de rechter meer tijd nodig heeft dan verwacht om een weloverwogen beslissing te nemen. Toch streeft de rechter er altijd naar om binnen een redelijke termijn tot een uitspraak te komen. Zo komt er voor alle betrokken partijen duidelijkheid over de afhandeling van hun zaak.

Hoe doet de rechter uitspraak?

Bij strafrechtelijke zaken doet de rechter altijd mondeling en in het openbaar uitspraak. De gedaagde partij moet daarbij fysiek aanwezig zijn om het vonnis te horen. In tegenstelling tot het strafrecht wordt bij de kantonrechter en de civiele rechter de uitspraak schriftelijk gedaan. Het vonnis, waarin de bindende uitspraak is opgenomen, wordt per post naar zowel de veroordeelde partij als de eisende partij gestuurd. Het strafrecht verschilt op dit punt dus van het procesrecht. Het doel van een vonnis is echter altijd hetzelfde: rechtvaardigheid waarborgen en duidelijkheid bieden aan de betrokken partijen over de afhandeling van hun zaak. De rechter streeft altijd naar een zorgvuldige en rechtvaardige beslissing binnen een redelijke termijn.

Wat gebeurt er als een vonnis niet wordt nageleefd?

Een vonnis is pas rechtsgeldig nadat het door een gerechtsdeurwaarder is betekend. Tijdens de betekening overhandigt de gerechtsdeurwaarder het vonnis officieel aan de veroordeelde partij. Hierbij geeft de gerechtsdeurwaarder het bevel om aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Als het vonnis een betalingsveroordeling bevat, sommeert de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde partij om binnen twee dagen na de betekening te betalen. Wordt het vonnis niet nageleefd, dan mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op het vermogen, inkomen of bezittingen van de veroordeelde. Op die manier zorgt de gerechtsdeurwaarder ervoor dat het vonnis alsnog wordt uitgevoerd. De veroordeelde partij heeft dus niet meteen een betalingsverplichting zodra de rechter uitspraak doet: de termijnen beginnen pas te lopen op het moment dat de gerechtsdeurwaarder het vonnis aan de veroordeelde partij betekent. Is de veroordeelde partij niet aanwezig wanneer de gerechtsdeurwaarder langskomt? Dan vermeldt de gerechtsdeurwaarder duidelijk de datum van het bezoek op het vonnis en laat hij of zij het vonnis in een speciale gerechtsdeurwaardersenvelop achter op het adres. Ook dan is het vonnis rechtsgeldig betekend op de datum en het tijdstip waarop de gerechtsdeurwaarder aanwezig was.

Zijn er na de uitspraak van de rechter nog mogelijkheden tot verzet?

De uitspraak van de rechter is een bindende beslissing. Voor zowel de eisende partij als voor de veroordeelde partij is de uitspraak dus verplichtend. Als de veroordeelde partij het niet eens is met het vonnis, kan deze in verzet gaan, hoger beroep instellen of cassatieberoep aantekenen. In de meeste gevallen zijn vonnissen van de kantonrechter en de civiele rechter ‘uitvoerbaar bij voorraad’. Dit betekent dat de beslissing direct mag worden uitgevoerd, zelfs als de veroordeelde in verzet, hoger beroep of cassatie gaat. De gerechtsdeurwaarder mag dan namens de eisende partij het vonnis afdwingen en alle nodige beslagmaatregelen nemen om aan het vonnis te voldoen. Daarbij hoeft de gerechtsdeurwaarder niet te wachten op de uitkomst van het eventuele verzet, het hoger beroep of de cassatieprocedure. Hoewel de uitspraak van de rechter bindend is, kan deze in hoger beroep worden herzien of zelfs vernietigd. In dat geval worden de rollen omgedraaid: de veroordeelde partij wordt de eisende partij en de oorspronkelijke eiser wordt de veroordeelde partij. Als er beslagen zijn gelegd, moeten die worden teruggedraaid. Op die manier biedt ons rechtssysteem de mogelijkheid om eventuele fouten of onjuistheden recht te zetten.

Wat als de veroordeelde partij niet akkoord gaat met het vonnis?

Een gerechtelijke uitspraak is bindend. De veroordeelde partij is verplicht zich aan het vonnis te houden. Als de veroordeelde partij weigert het vonnis uit te voeren, mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bezittingen, vermogen en/of inkomen van de veroordeelde. Op die manier kan alsnog worden voldaan aan de veroordeling van de rechter. Het komt vaak voor dat de veroordeelde partij onder de betalingsverplichting uit probeert te komen door het oneens te zijn met het vonnis. Het uiten van onenigheid bij de gerechtsdeurwaarder betekent echter niet dat de veroordeelde partij niet hoeft te betalen. Als de veroordeelde partij het niet eens is met het vonnis, kan deze binnen een bepaalde termijn in hoger beroep, cassatie of verzet gaan, afhankelijk van de procedure die gevolgd is. In dat geval wordt de zaak opnieuw beoordeeld door een hogere rechtbank, die een nieuwe beslissing neemt. Deze hogere rechtbank bepaalt of de veroordeelde partij alsnog in het gelijk wordt gesteld. Het ‘oude’ vonnis blijft gelden totdat er een nieuwe uitspraak is gedaan.

Hoeveel kost het om een vonnis te laten betekenen?

De kosten voor het laten betekenen van een vonnis zijn vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). Op dit moment bedragen deze kosten, inclusief btw, ruim 140 euro. De eisende partij moet deze kosten eerst betalen, maar de gerechtsdeurwaarder kan deze later proberen te verhalen op de veroordeelde partij. Naast deze kosten worden er legeskosten in rekening gebracht. Als er snel gehandeld moet worden, brengt de gerechtsdeurwaarder bij de eisende partij een spoedtarief in rekening. Na het treffen van een betalingsregeling met de veroordeelde partij, brengt de gerechtsdeurwaarder bij de eisende partij afwikkelingskosten in rekening. Dit zijn kosten voor het monitoren van betalingen en het overmaken van deze betalingen. Aan het leggen van beslag na het betekenen van het vonnis zijn ook kosten verbonden. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de specifieke situatie.

De Voordeligste Deurwaarder hanteert vaste opstartkosten, waardoor je vooraf weet wat de kosten zijn voor het laten betekenen van het vonnis. De kosten voor het leggen van alle benodigde beslagen om het vonnis te incasseren, zijn bij deze opstartkosten inbegrepen. Als het incasseren succesvol is, brengt De Voordeligste Deurwaarder een vast percentage aan afwikkelingskosten in rekening. Hiermee biedt De Voordeligste Deurwaarder transparantie en duidelijkheid over de kosten die komen kijken bij het betekenen en incasseren van het door jou behaalde vonnis.

Hoe incasseer ik mijn gerechtelijke uitspraak?

Alleen een gerechtsdeurwaarder heeft de wettelijke bevoegdheid om het vonnis officieel aan de veroordeelde partij te overhandigen en het bevel tot betaling te geven. Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder de enige die beslag mag leggen als de veroordeelde partij weigert vrijwillig te betalen. De gerechtsdeurwaarder kan dus daadwerkelijk actie ondernemen om het verschuldigde bedrag te innen. Veel mensen denken dat zij zelf de gerechtelijke uitspraak mogen incasseren, of dat ze hiervoor een advocaat of incassobureau kunnen inschakelen. Volgens de wet is dit niet toegestaan. Een incassobureau of advocatenkantoor mag de veroordeelde enkel verzoeken om een betaling en eventueel een betalingsregeling treffen. Zij hebben echter geen bevoegdheid om verdere acties te ondernemen als de betaling uitblijft. Een gerechtsdeurwaarder beschikt over de vereiste kennis, ervaring en wettelijke bevoegdheden om het vonnis uit te voeren. Als het nodig is, kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bezittingen, vermogen of inkomen van de veroordeelde partij.

Wat te doen na een vonnis?

Nadat je een vonnis hebt verkregen, is het belangrijk dat je de juiste stappen zet. Zo kun je ervoor zorgen dat het vonnis daadwerkelijk wordt uitgevoerd en je het verschuldigde bedrag ontvangt. Als je een gemachtigde, zoals een advocaat, jurist, gerechtsdeurwaarder of incassobureau hebt ingeschakeld, stuurt de rechtbank het vonnis naar die gemachtigde. Het uitvoeren van het vonnis begint pas wanneer een gerechtsdeurwaarder het vonnis officieel overhandigt aan de veroordeelde partij en het bevel geeft om aan de inhoud ervan te voldoen. Alleen de gerechtsdeurwaarder is bevoegd om het vonnis officieel te overhandigen. Weigert de veroordeelde partij vervolgens om vrijwillig te betalen? De gerechtsdeurwaarder beschikt over de nodige kennis, ervaring en wettelijke bevoegdheden om verdere maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het leggen van beslag op bezittingen, vermogen of inkomen van de veroordeelde partij. Op die manier wordt het vonnis effectief geïncasseerd en ontvang jij het geld waar je recht op hebt.

Wat te doen als de veroordeelde het vonnis niet kan betalen?

Als de veroordeelde het vonnis niet kan betalen, zijn er verschillende opties. Als er al beslag is gelegd op het inkomen, pensioen of de uitkering van de veroordeelde door een andere gerechtsdeurwaarder vanwege bestaande schulden, sluit de ‘nieuwe’ gerechtsdeurwaarder zich aan bij de eerste beslaglegger. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de beslagvrije voet, het bedrag dat de veroordeelde nodig heeft voor levensonderhoud. Het bedrag boven de beslagvrije voet wordt verdeeld over de schuldeisers door de uitkerende instantie. De veroordeelde kan er ook voor kiezen om een betalingsregeling aan te vragen, waarbij het verschuldigde bedrag in termijnen wordt terugbetaald. Hoewel de rechter niet verplicht is om een betalingsregeling op te leggen, zijn gerechtsdeurwaarders vaak bereid om deze te accepteren. De veroordeelde moet wel kunnen aantonen dat zijn of haar financiële middelen beperkt zijn en dat er ook andere financiële verplichtingen zijn. Als de veroordeelde zich niet aan de betalingsregeling houdt, kan de gerechtsdeurwaarder alsnog overgaan tot beslaglegging. De gerechtsdeurwaarder is altijd bereid om met de veroordeelde in gesprek te gaan om een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is.

Hoeveel geld mag een deurwaarder in beslag nemen?

Een gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid om geld in beslag te nemen van de veroordeelde partij, maar er zijn wel beperkingen en regels. Bij het in beslag nemen van geld moet de gerechtsdeurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het bedrag dat de veroordeelde nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Al het geld dat boven de beslagvrije voet op de bankrekening van de veroordeelde staat, kan in beslag worden genomen. Als het saldo op de rekening hoger is dan het verschuldigde bedrag, laat de gerechtsdeurwaarder het resterende bedrag op de bankrekening staan. Een gerechtsdeurwaarder mag namelijk niet meer geld in beslag nemen dan het bedrag dat daadwerkelijk verschuldigd is. Is het saldo op de rekening na aftrek van de beslagvrije voet lager dan de schuld, dan probeert de gerechtsdeurwaarder het vonnis op een andere manier te incasseren. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op goederen, zoals een auto, waarvoor geen beslagvrije voet geldt. Daarnaast kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op inkomstenbronnen, zoals een uitkering, salaris of het vakantiegeld. Ook contant geld kan in beslag worden genomen; daarop is geen beslagvrije voet van toepassing.

Wat zijn de kosten van een rechtszaak als je verliest?

Wanneer je een gerechtelijke procedure start, moet je eerst alle kosten zelf betalen. Als je in het gelijk wordt gesteld, heb je de mogelijkheid om een deel van de kosten te verhalen op de veroordeelde partij. Maar als de veroordeelde partij niet over voldoende geld beschikt, kan het lastig zijn om deze kosten te verhalen. Er zijn wettelijke regels die bepalen welke kosten de veroordeelde partij moet betalen. Het exacte bedrag kan echter niet van tevoren worden bepaald. Meestal wordt de veroordeelde partij ook veroordeeld om de kosten die de tegenpartij heeft gemaakt volgens de geldende regels te betalen. Heel soms kiest de rechter ervoor om de kosten voor de veroordeelde partij te matigen. Als de winnende partij een te dure advocaat heeft ingeschakeld, hoeft de veroordeelde partij niet alle kosten van die advocaat te betalen. De hoogte van de vordering waarvoor de eisende partij naar de rechtbank is gegaan, is ook van invloed op bijkomende kosten, zoals griffierechten. Het incasseren van een hogere vordering brengt ook hogere incassokosten met zich mee. De kosten van een dagvaarding zijn vast en moeten meestal door de veroordeelde partij worden betaald. Daarnaast kan er sprake zijn van nasalaris als er een gemachtigde is ingeschakeld, zoals een advocaat, jurist of gerechtsdeurwaarder.

Hoelang duurt het voordat de deurwaarder de veroordeelde partij na de rechtszaak bezoekt?

Er is geen duidelijke termijn waarbinnen de gerechtsdeurwaarder na een gerechtelijke procedure bij de veroordeelde partij langskomt. In sommige gevallen stuurt de eisende partij nadat de rechter het vonnis heeft uitgesproken met spoed een gerechtsdeurwaarder naar de veroordeelde partij. Dit gebeurt wanneer de eisende partij geen tijd wil verspillen en onmiddellijk actie wil. De gerechtsdeurwaarder overhandigt het vonnis en geeft een bevel om aan de inhoud te voldoen. Het komt ook voor dat de eisende partij vreest dat de veroordeelde partij bezittingen of geld probeert weg te sluizen, om zo de mogelijkheden tot beslaglegging te beperken. De eisende partij wil dan dat de gerechtsdeurwaarder snel optreedt en eventuele verhaalsmogelijkheden veiligstelt. Het kan daarentegen ook gebeuren dat de eisende partij even wacht met het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Het vonnis heeft namelijk een geldigheidsduur van twintig jaar. Daarom kan de eisende partij besluiten om geen haast te maken en het incasseren van de schuld enigszins uit te stellen, of te wachten tot er betere verhaalsmogelijkheden zijn.

Hoelang kan een vonnis uitvoerbaar zijn?

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een vonnis dat door de rechter is uitgesproken en een compromis dat tijdens de zitting op de gang is gesloten tussen de eisende partij en de gedaagde partij. Een vonnis dat door de rechter is uitgesproken, heeft een geldigheidsduur van twintig jaar. Dit betekent dat de eisende partij twintig jaar lang de mogelijkheid heeft om de veroordeelde partij te dwingen de uitspraak na te leven. Na deze periode is het vonnis verjaard en dus niet meer afdwingbaar, tenzij het wordt gestuit. Stuiting houdt in dat de geldigheidsduur wordt verlengd en dat de rechten en verplichtingen in stand blijven. Het kan zijn dat er tijdens de zitting op de gang een compromis is gesloten dat de rechter vervolgens heeft vastgelegd in een proces-verbaal van comparitie. Dit proces-verbaal heeft dezelfde juridische waarde als een vonnis en is dus een bindende overeenkomst. Een proces-verbaal van comparitie is echter maar vijf jaar geldig. Tijdens deze periode kan de eisende partij een gerechtsdeurwaarder inschakelen om de naleving ervan af te dwingen. Na deze termijn is het proces-verbaal van comparitie verjaard en kan het niet langer worden afgedwongen, tenzij het wordt gestuit.

Wat als je de griffiekosten niet kunt betalen?

Wanneer je een gerechtelijke procedure wilt starten, maar niet in staat bent om de griffiekosten te betalen, kan de rechter geen vonnis wijzen. Dit betekent dat de zaak wordt geseponeerd en de zitting niet zal plaatsvinden. Gelukkig bestaat er een oplossing voor mensen die financieel niet daadkrachtig zijn: de toevoeging. Dankzij de toevoeging hebben mensen met een beperkt budget dezelfde kansen om hun zaak voor de rechter te brengen als mensen met meer financiële mogelijkheden. Een toevoeging wordt aangevraagd via een advocaat. Met een toevoeging hoef je minder griffierechten te betalen, waardoor de financiële lasten worden verlicht. Wel is er een eigen bijdrage van toepassing, maar de hoogte daarvan wordt bepaald op basis van de hoogte van je inkomen. Dit zorgt ervoor dat de toegang tot het rechtssysteem gewaarborgd is, ongeacht je financiële situatie. Bovenkant formulier

Wat gebeurt er als je de deurwaarder niet kunt betalen?

In de meeste gevallen werkt de gerechtsdeurwaarder in opdracht van de eisende partij. Voordat de gerechtsdeurwaarder aan de slag gaat, dient de eisende partij een voorschot te betalen. Bij De Voordeligste Deurwaarder worden opstartkosten in rekening gebracht. Daarmee bouwt De Voordeligste Deurwaarder het dossier op, wordt het vonnis betekend en kan er beslag worden gelegd als er geen betaling volgt na het bevel tot betaling. Zodra er een betaling binnenkomt en het vonnis wordt geïncasseerd, houdt De Voordeligste Deurwaarder afwikkelingskosten in en wordt het resterende bedrag overgemaakt naar de opdrachtgever. Op deze manier biedt De Voordeligste Deurwaarder mensen met een vonnis en beperkte financiële middelen toch de mogelijkheid om hun recht te halen.

Een veroordeelde die niet in staat is om de gerechtsdeurwaarder te betalen, heeft de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. De veroordeelde moet kunnen aantonen dat hij of zij beperkte financiële middelen heeft, waardoor hij of zij slechts een beperkt bedrag per maand kan betalen. De gerechtsdeurwaarder maakt onderscheid tussen mensen die niet kunnen betalen en mensen die niet willen betalen. In het laatste geval kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot beslaglegging. Door open en tijdig met de gerechtsdeurwaarder te communiceren, kunnen vaak passende oplossingen worden gevonden.

Wie betaalt de kosten voor het betekenen van een vonnis?

De kosten voor het betekenen van een vonnis worden in eerste instantie betaald door de eisende partij, ook wel de verzoekende partij genoemd. De gemaakte kosten kunnen grotendeels worden verhaald op de veroordeelde partij. Dit geldt ook voor alle andere kosten, zoals de kosten voor het opstellen en betekenen van de dagvaarding, griffierechten, proceskosten en de kosten voor de gemachtigde. Een gemachtigde is een advocaat, jurist of gerechtsdeurwaarder, die de belangen van de eisende partij vertegenwoordigt in de rechtbank. De eisende partij is ook verantwoordelijk voor het betalen van de gerechtsdeurwaarder, die zich bezighoudt met de uitvoering van het vonnis en het innen van het bedrag dat de veroordeelde partij moet betalen. Er zijn echter situaties waarin de eisende partij nauwelijks mogelijkheden heeft om de gemaakte kosten te verhalen. Bijvoorbeeld als de veroordeelde partij failliet gaat, overlijdt of naar het buitenland verhuist. Het kan dan lastig zijn om de kosten te innen. Als de veroordeelde partij zich in het buitenland bevindt, moet de Nederlandse gerechtsdeurwaarder een collega-deurwaarder in het betreffende land inschakelen om de beslaglegging te kunnen uitvoeren.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies