Betaalt uw ex partner geen alimentatie (meer)? Stuur hem dan naar de gevangenis!
10-06-2024 Door Alimentatie

Betaalt uw ex partner geen alimentatie (meer)? Stuur hem dan naar de gevangenis!

Stuur uw ex partner naar de gevangenis als hij weigert alimentatie te betalen.

Het is mogelijk om uw ex partner als hij geen alimentatie betaalt, maar het wel zou kunnen betalen, voor een periode van 30 tot 90 dagen op te laten sluiten in de gevangenis. De wet biedt deze mogelijkheid alleen als het gaat om niet betaalde alimentatie. De maximale termijn die een rechter kan goedkeuren om uw ex partner op te sluiten in de gevangenis is één jaar.

Rechters wijzen niet zomaar iedere vordering tot detentie toe. U zal met overtuigende bewijzen moeten komen die aantonen dat uw-ex partner wel in staat is om de alimentatie te betalen, maar dit niet wil betalen. Mocht u zelf geen overtuigende bewijzen hebben, dan kunt u gebruik maken van een privé detective.

De kosten voor het “opsluiten” van uw ex partner kunnen variëren van € 8.500,- tot € 15.000,-. U zal deze kosten eerst moeten betalen, voordat wij als gerechtsdeurwaarderskantoor voor u aan de slag kunnen gaan.

Wanneer de rechter uw verzoek toewijst, mogen wij vermoedelijk slechts een deel van de door u gemaakte kosten verhalen op uw ex partner. Op voorhand is niet aan te geven hoe groot het deel zal zijn dat op uw ex partner verhaald mag worden.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat de rechter uw vordering tot opsluiting van uw ex partner afwijst. Dat zou de rechter kunnen doen omdat hij de aangeleverde bewijzen te mager vindt, of de maatregel om tot detentie over te gaan te ingrijpend acht.

Het voordeel voor u is, dat de meeste mannen “eieren” voor hun geld kiezen. Met andere woorden, de meeste mannen kiezen er toch “ineens” voor als ze per dagvaarding zijn opgeroepen, om zich te verantwoorden bij de rechter én aldus uitleg moeten geven waarom ze de alimentatie niet (zouden kunnen) betalen, om met een betalingsvoorstel te komen, danwel geld te lenen bij vrienden of familie. Zo wordt uw alimentatie alsnog (ineens) betaald.

Het komt zodoende regelmatig voor dat er helemaal geen inhoudelijke gerechtelijke procedure gevoerd hoeft te worden, omdat uw ex partner “ineens” geld heeft gevonden om de (kinder-)alimentatie wél te kunnen betalen. Zodoende blijkt “lijfsdwang of gijzeling” van uw ex partner een uiterst krachtig middel te zijn om alimentatie af te dwingen. Het vergt echter wel een flinke investering in tijd en kosten.

De Wettelijke mogelijkheden om uw ex partner naar de gevangenis te sturen

De Wet biedt de mogelijkheid als uw ex partner geen alimentatie (meer) betaalt, en wel de financiële middelen heeft, om hem naar de gevangenis te sturen voor maximaal één jaar. U zal de rechter wel moeten overtuigen met -steekhoudende- argumenten dat uw ex partner wél kan betalen, maar echt niet wil betalen.

Is er bijvoorbeeld sprake van grote sommen contant geld, Bitcoins, aandelen, goud of juwelen die uw ex partner altijd tot zijn beschikking had? (bijvoorbeeld omdat hij vaak handelde in auto’s) Dan is dat één argument waar de rechter gevoelig voor zou kunnen zijn. De rechter zal de gijzeling (lijfsdwang) pas goedkeuren als hij ervan overtuigd is geraakt dat verdere of andere beslagpogingen van de gerechtsdeurwaarder geen effect zullen hebben. Daarnaast dienen de al reeds ondernomen beslagpogingen geen positief resultaat opgeleverd te hebben.

Vanzelfsprekend dient het echt te gaan om een ex partner die willens en wetens weigert alimentatie te betalen. Kan hij echt niet betalen? Dan mag het naar de gevangenis sturen (gijzelen) van uw ex partner niet uit rancune, frustratie of irritatie plaatsvinden. De rechter zal hier objectief naar kijken.

Uw ex partner naar de gevangenis sturen, hoe gaat dat in z’n werk?

Uw ex partner kan tot 12 maanden gevangenisstraf krijgen als hij weigert de (kinder-)alimentatie te betalen. De rechter dient altijd te toetsen of het een proportionele straf is die hij uw ex partner oplegt. Het gaat dus niet om het plegen van een criminele daad, maar om het niet betalen van achterstallige alimentatie.

Stappenplan om uw ex partner naar de gevangenis te sturen (kan alleen bij alimentatie achterstand)

Het traject om uw ex partner naar de gevangenis te sturen -als hij weigert de alimentatie te betalen-, bestaat uit grofweg 9 stappen.

 1. Deurwaarder probeert achterstallige alimentatie te incasseren, maar dit lukt niet;
 2. U weet zeker dat uw ex partner wél kan betalen;
 3. Schakel hulp in van een privé detective;
 4. Start kort geding bij de rechtbank met behulp van een advocaat;
 5. Rechter wijst vordering tot gijzeling toe;
 6. Deurwaarder start voorbereidingen tot gijzeling;
 7. Uw ex partner wordt van zijn bed gelicht;
 8. Uw ex partner wordt afgeleverd bij het huis van bewaring;
 9. De bijkomende kosten.

1. Deurwaarder probeert achterstallige alimentatie te incasseren, maar dit lukt niet

Vanzelfsprekend kan het niet de eerste stap zijn die u onderneemt om uw ex partner naar de gevangenis te sturen. Dat is altijd een gevolg van al ondernomen (beslag) acties die niets hebben opgeleverd.

De deurwaarder dient eerst op de reguliere, gangbare en dus gebruikelijke manier uw achterstallige alimentatie te incasseren. Als dat niet lukt door middel van beslaglegging op zijn salaris, bankrekening, auto of andere bezittingen en vermogensobjecten (een boot, huis, aandelen of Bitcoins), dan is het mogelijk om met behulp van de deurwaarder en een advocaat een verzoekschrift bij de Voorzieningenrechter in te dienen en aan de rechter te vragen om uw ex partner te mogen gijzelen. Dat betekent het “ophalen” van uw ex partner en afleveren bij het huis van bewaring (de gevangenis).

2. U weet zeker dat uw ex partner wél kan betalen, maar niet wil betalen

U kent de verhalen wel dat ten tijde van het huwelijk de partner 60 uur per week (als ondernemer) werkte en daardoor een aardige boterham verdiende. Zodra de scheiding zich aandient gaat de partner op papier nog maar 20 uur werken, waardoor een aanzienlijke inkomensdaling ontstaat en er dus veel minder alimentatie betaald hoeft te worden of betaald kan worden.

In werkelijkheid is uw ex partner gewoon doorgegaan met 60 uur per week te werken, alleen gebeurt dit nu vooral “zwart”. Als u dit vermoeden heeft, dan kunt u een privé detective inschakelen die uw ex partner ongemerkt zal volgen en daar een onafhankelijk rapport van zal opmaken. Dit rapport kan helpen om de rechter te overtuigen dat uw ex partner doorgegaan is met zijn 60-urige werkweek en dat onterecht wordt aangegeven dat er slechts 20 uur per week wordt gewerkt.

Naast inkomen uit arbeid of de exploitatie van een onderneming kan uw ex partner vanzelfsprekend ook een verzameling aandelen, goud of waardevolle andere (kunst) voorwerpen, zoals schilderijen, dan wel collectors items hebben. Het gaat erom dat u aantoont (met bewijzen) dat uw ex partner geen “kale kip” is, maar probeert om onder zijn financiële verantwoordelijkheid uit te komen. Daar kunt u hulp bij krijgen van een privé detective.

3. Schakel hulp in van privé detective

Wanneer u zeker weet dat uw ex partner liegt over zijn inkomen, zijn vermogen dan wel zijn bezittingen, en u kan dit niet zelf aantonen dan wel bewijzen, dan is het verstandig om een privé detective in te schakelen.

De privé detective heeft namelijk de mogelijkheid uw ex partner onopvallend te observeren én kan recherchewerk verrichten. Vaak worden deze observaties verricht door oud politiemensen, die weten waar ze op moeten letten en “afwijkend” gedrag kunnen herkennen. Vanzelfsprekend doen zij dit werk in alle discretie. Met het rapport van bevindingen van de privé detective kan de advocaat een verzoekschrift indienen bij de Voorzieningenrechter om uw ex partner tijdelijk in hechtenis te laten nemen om over zijn “zonde” om geen alimentatie te betalen, na te denken.

4. Start kort geding bij de rechtbank met behulp van een advocaat

Nadat er onomstotelijk bewijs is geleverd (door u zelf of van de privé detective) dat uw ex partner wél de alimentatie zou kunnen betalen, of meer inspanningen daartoe zou kunnen verrichten (door bijvoorbeeld een beter betaalde baan te vinden), kan de advocaat ingeschakeld worden.

De advocaat zal via een Kort gedingprocedure bij de Voorzieningenrechter vragen om uw ex partner te mogen “gijzelen” of anders gezegd “lijfsdwang” te mogen toepassen, of chiquer gezegd, te vragen om uw ex partner een tijdje in het huis van bewaring te mogen plaatsen.

De advocaat zal in zijn of haar verzoekschrift vermelden dat de deurwaarder eerst op de reguliere manier heeft geprobeerd de achterstallige alimentatie te incasseren, maar dat dit niet is gelukt. De advocaat zal in het verzoekschrift de bewijzen die u zelf heeft verkregen vermelden, eventueel aangevuld met de bewijzen die de privé detective heeft verzameld.

Vanzelfsprekend zal uw advocaat het spoedeisende karakter benadrukken in het verzoekschrift. Het gaat tenslotte om de kosten voor levensonderhoud van u (en uw eventuele kinderen).

5. Rechter wijst vordering tot gijzeling toe

Als uw advocaat het verzoekschrift heeft ingediend bij de Rechtbank, is uw ex partner per deurwaardersexploot inmiddels op de hoogte gebracht van uw voornemen om hem voor een bepaalde periode op te sluiten in de gevangenis. Dit kunnen 30 dagen zijn, maar ook bijvoorbeeld 90 dagen of langer. Daarnaast zal uw ex partner in de dagvaarding (net zoals de rechter) lezen welke bewijzen u heeft aangeleverd, die aantonen dat hij niet wil betalen, maar wel kan betalen.

In veel gevallen zal uw ex partner zich “rotschrikken” als de deurwaarder hem per dagvaarding oproept om zich bij de Voorzieningenrechter te melden. Hij moet daar namelijk uitleg geven waarom hij weigert alimentatie te betalen. Doet hij dit niet, dan zal de rechter de vordering bij verstek toewijzen en zal de rechter vermoedelijk de eis zoals die is geformuleerd in de dagvaarding toewijzen.

Wordt er in de dagvaarding bijvoorbeeld om 90 dagen hechtenis gevraagd, dan zal dat worden toegewezen als uw ex partner niet komt opdagen bij dit kort geding. De aangeleverde bewijzen en argumenten dienen de rechter dan wel te overtuigen en de gevraagde termijn van “in bewaring stelling” moet proportioneel zijn. Vanzelfsprekend heeft de rechter de mogelijkheid om de gevraagde detentie periode van bijvoorbeeld 90 dagen te beperken tot 60 of 30 dagen. De rechter mag de gevraagde termijn niet verlengen.

Veel “eigenwijze” ex partners kiezen “eieren” voor hun geld als de dagvaarding aan hen is overhandigd en gaan dan alsnog een betalingsregeling met het gerechtsdeurwaarderskantoor aan om te voorkomen dat de rechter hen naar de gevangenis stuurt. Dan hoeft het niet persé tot een inhoudelijke gerechtelijke zitting te komen.

Vanzelfsprekend zijn er ook ex partners die het “er op wagen”, en de rechter er van zullen proberen te overtuigen dat ze niet kunnen betalen, maar het wel zouden willen, als ze het geld (in hun ogen) hadden. Afhankelijk hoe sterk de verzamelde bewijzen (van de privé detective of uw eigen verzamelde bewijzen) tegen hem zijn, hoe zekerder uw ex partner verweer kan voeren.

6. Deurwaarder start voorbereidingen tot gijzeling

Zodra de rechter toestemming tot gijzeling/hechtenis heeft gegeven, is eveneens duidelijk voor welke termijn uw ex partner in het huis van bewaring dient te verblijven en hoe dit eventueel nog is te voorkomen door uw ex partner. Uw ex partner kan nu alleen nog maar detentie voorkomen als hij betaalt waartoe de rechter hem heeft veroordeeld. Vaak zal de rechter stellen dat uw ex partner X aantal dagen in hechtenis mag worden genomen, tenzij hij voor datum Y bedrag Z betaalt, inzake de achterstallige alimentatie.

Onze deurwaarder zal ondertussen voor uw ex partner een cel gaan reserveren via het Landelijk Bureau Capaciteit & Logistiek in Den Haag.

Daar het vonnis pas rechtsgeldig is als de deurwaarder het vonnis aan uw ex partner heeft overhandigd, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk het vonnis officieel “te betekenen”. De gerechtsdeurwaarder overhandigt dan het vonnis aan uw ex partner en doet “bevel” om de uitspraak van de rechter op te volgen. Blijft betaling uit? Dan zal uw ex partner door de politie en de gerechtsdeurwaarder van “zijn bed worden gelicht”.

7. Uw ex partner wordt van zijn bed gelicht

Zodra uw ex partner zich niet aan de verplichtingen van de rechter heeft gehouden, terwijl de gerechtsdeurwaarder hem daartoe wel heeft geïnstrueerd, zal uw ex partner thuis opgehaald worden. Meestal gebeurt dit ’s morgens heel vroeg als hij vermoedelijk (nog) ligt te slapen. Dan is immers de kans het grootst dat hij thuis is.

De Hulpofficier van Justitie (een speciaal opgeleide en meestal ervaren politieagent), een slotenmaker en de gerechtsdeurwaarder zullen samen de woning van uw ex partner binnen treden. Het is niet zo dat een arrestatieteam uw ex partner komt ophalen. De Hulpofficier van Justitie zal eerst netjes aankloppen of aanbellen, maar als er dan niet wordt opengedaan, zal de slotenmaker het slot open gaan boren om de gerechtsdeurwaarder en de Hulpofficier van Justitie toegang tot de woning te verschaffen.

Wordt uw ex partner aangetroffen dan kan hij direct zijn koffer pakken, omdat hij dan terstond naar het huis van bewaring wordt gebracht. Op het moment dat uw ex partner zich verzet tegen zijn aanhouding, zal hij eveneens in de “boeien” worden geslagen. De gerechtsdeurwaarder heeft ondertussen al een cel gereserveerd in het huis van bewaring.

8. Uw ex partner wordt afgeleverd bij het huis van bewaring

Opmerkelijk genoeg is het de gerechtsdeurwaarder die uw ex partner naar het huis van bewaring moet brengen, tenzij dit voor de veiligheid van de gerechtsdeurwaarder niet verantwoord is. Dan zal uw ex partner in de politieauto naar het huis van bewaring worden vervoerd.

Eenmaal aangekomen bij het huis van bewaring, zal uw ex partner “formeel” aan de directeur (of diens plaatsvervanger) van het huis van bewaring worden overgedragen. Daarmee eindigt de taak van de gerechtsdeurwaarder en begint de detentieperiode van uw ex partner voor de opgelegde duur.

Als uw ex partner zijn “straf” heeft uitgezeten voor de tijdsduur die de rechter hem heeft opgelegd, is het niet zo dat hij wordt vrijgesteld van betaling omtrent de achterstallige alimentatie. U heeft nog steeds het recht om de achterstallige alimentatie op te eisen. Uw ex partner zal dus als hij uit de gevangenis wordt “ontslagen” nog steeds zijn financiële verplichtingen aan u moeten nakomen.

9. De kosten om uw ex partner naar de gevangenis te sturen.

De exacte kosten om uw ex partner naar de gevangenis te sturen, zijn op voorhand niet op de euro nauwkeurig in te schatten.

Wel kan er een globale schatting gemaakt worden van de kosten om uw ex partner naar de gevangenis te sturen. U moet denken aan minimaal € 8.500,- aan kosten en deze kunnen oplopen tot ongeveer € 15.000,-. Dat hangt af van de tijd die de gerechtsdeurwaarder, uw advocaat en eventueel de privé detective nodig hebben om de rechter te overtuigen met argumenten en bewijzen. De door u gemaakte kosten mogen niet volledig op uw ex partner verhaald worden.

U moet rekening houden met de volgende (indicatieve) kostencomponenten (exclusief btw):

 • € 3.500,- Vast bedrag aan deurwaarderskosten;
 • € 5.000,- Vast bedrag om onze advocaat in te schakelen;
 • € 320,- Griffierechten die de rechtbank in rekening brengt;
 • € 250,- Kosten om de slotenmaker in te schakelen;
 • € 11,30 per dag eigen bijdrage van de verzoeker in de kosten die betaald moeten worden aan het huis van bewaring;
 • € 500,- Extra kosten als de eerste aanhoudingspoging mislukt;
 • Eventueel de kosten van een privé detective. 

Deurwaarderskosten om uw ex partner naar de gevangenis te sturen

De Voordeligste Deurwaarder berekent u een vast bedrag als zijnde “package deal” van € 2.500,- exclusief btw aan kosten voor de beslagen die wij voor u leggen, de tijd die we bezig zijn om uw zaak in goede banen te leiden én uw ex partner af te leveren bij het huis van bewaring. Mocht uw ex partner “ineens” wel geld vinden om de (kinder-)alimentatie te betalen, dan berekenen wij 15% afwikkelingskosten exclusief btw. Deze kosten mogen niet op uw ex partner worden verhaald en komen zodoende voor uw rekening.

Wij begeleiden u gedurende het gehele traject. Dat begint met de reguliere beslagleggingen en eindigt met het afleveren van uw ex partner bij het huis van bewaring als uw ex partner zo “eigenwijs” blijft om niet(s) te betalen.

Advocaatkosten

De Voordeligste Deurwaarder werkt samen met een ervaren advocaat voor het vaste bedrag van € 5.000,-inclusief btw. Hoeveel verweer uw ex partner ook zal voeren. Dus al zou uw ex partner zijn “vingers gaan blauw schrijven” en wellicht ook een advocaat in de armen gaan nemen om zijn onschuld en financieel onvermogen te bewijzen, dan weet u dat u geen cent meer betaalt, ondanks dat uw advocaat dan veel meer tijd in uw zaak zal moeten steken.

Vermoedelijk zal de rechter als de gijzeling wordt toegewezen, een deel van uw advocaatkosten toewijzen aan uw ex partner. Dat betekent dat de deurwaarder een deel van de door u gemaakte advocaatkosten mag gaan halen bij uw ex partner.

Griffierechten betalen aan de rechtbank

Uw advocaat moet bij het indienen van zijn verzoekschrift om uw ex partner te mogen “gijzelen”, namens u griffierechten aan de rechtbank betalen. Deze griffierechten zijn momenteel € 320,-.Deze kosten mogen op uw ex partner verhaald worden als hij door de rechter wordt veroordeeld tot X aantal dagen detentie.

Kosten slotenmaker

Zoals beschreven zal een slotenmaker de gerechtsdeurwaarder en Hulpofficier van Justitie vergezellen naar de woning van uw ex partner als hij van zijn bed wordt gelicht. Het is namelijk aannemelijk dat hij niet direct zelf zijn voordeur zal openmaken en zal meewerken aan zijn “aanhouding”. Vandaar dat de slotenmaker als er niet wordt open gedaan, het cilinderslot van de voordeur open boort om zo de gerechtsdeurwaarder en Hulpofficier van Justitie toegang tot de woning van uw ex partner te verstrekken.

De gebruikelijke kosten van de door ons in te schakelen slotenmaker zijn ongeveer € 250,- inclusief btw. Vanzelfsprekend kan dit goedkoper uitvallen als uw ex partner wel direct zelf opendoet, of duurder uitvallen als de slotenmaker bijvoorbeeld ook nog drie (nacht) sloten moet openmaken voordat de woning kan worden betreden.

Uw eigen bijdrage aan de Staatskas

Artikel 597 Rechtsvordering stelt dat degene die verzoekt om iemand voor een bepaalde periode in detentie te plaatsen, vooraf een eigen bijdrage in de kosten voor “water en brood” moet betalen van € 11,30 per dag. Per iedere 30 dagen dat uw ex partner in detentie verblijft, dient zodoende € 339,- vooraf betaald te worden aan De Staat der Nederlanden. Wanneer de rechter bijvoorbeeld voor de periode van 90 dagen uw ex partner tot detentie heeft veroordeeld, dan moet u zodoende 3 maal een eigen bijdrage aan de Staat betalen van € 339,-.

Minimaal € 500,- extra kosten voor u als de eerste aanhoudingspoging mislukt.

Zou de eerste aanhoudingspoging mislukken omdat uw ex partner niet thuis wordt aangetroffen, dan zal vanzelfsprekend een tweede (of derde) poging worden gedaan. U dient dan rekening te houden met € 500,- extra kosten om de deurwaarder samen met zijn team uw ex partner te (laten) traceren, aan te houden en alsnog naar het huis van bewaring te brengen.

Daarnaast dient u opnieuw ook de slotenmakerskosten te betalen van ongeveer € 250,-. Helaas mogen alleen de slotenmakerskosten bij uw ex partner in rekening worden gebracht. De extra deurwaarderskosten van € 500,- (per poging) mogen niet bij uw ex partner in rekening worden gebracht.

De kosten van een privé detective

Vanzelfsprekend is het op voorhand niet te zeggen wat de privé detective u in rekening gaat brengen om de bewijzen, dat uw ex partner wel kan betalen, boven water te krijgen. De tarieven hieromtrent variëren van € 66,- per uur tot € 110,- per uur. Daarbij komen vaak nog de reiskosten van de privé detective (€ 0,50 per kilometer), de kosten voor de huur van een gps tracker (ongeveer € 20,- per dag) en een verborgen camera (ongeveer € 23,- per dag, per camera). Waarschijnlijk zal de privé detective minimaal 25 uur nodig hebben om overtuigend bewijs te verzamelen, waardoor uw kosten minimaal € 3.500,- worden.

Het is mogelijk dat de rechter deze kosten bij aannemelijk verkregen bewijs volledig toewijst aan uw ex partner. Dan mogen de door u gemaakte kosten aan de privé detective dus volledig op uw ex partner worden verhaald door de deurwaarder. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat de rechter slechts een deel van de door u betaalde kosten toewijst, waardoor u maar een gedeelte mag verhalen op uw ex partner.

Super effectief rechtsmiddel om alimentatie betaald te krijgen

Door alleen maar de procedure in werking te zetten en te dreigen uw ex partner voor een tijdje op te sluiten in de gevangenis als hij blijft weigeren de alimentatie te betalen, kan een super effectieve manier zijn om betaling af te dwingen.

Mocht u naar aanleiding van deze tekst nog vragen hebben of in uw situatie ook overgegaan kan worden tot opsluiting van uw ex partner in de gevangenis? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met De Voordeligste Deurwaarder, via telefoonnummer 073 203 22 22 of via e-mailadres sales@devoordeligstedeurwaarder.nl en vragen naar gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij heeft deze blog geschreven en kan u alles vertellen over de mogelijkheden.

Gerelateerde artikelen

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies