Hoe schrijf ik zelf een goede dagvaarding (met 11 gratis voorbeelden)?
06-01-2024 Door Dagvaarding

Hoe schrijf ik zelf een goede dagvaarding (met 11 gratis voorbeelden)?

Bent u op zoek naar een voorbeeld dagvaarding om zelf uw dagvaarding op te stellen? De Voordeligste Deurwaarder biedt u gratis 11 voorbeeld dagvaardingen aan, waarmee u zonder advocaat zelf bij de kantonrechter kunt procederen. Stap voor stap leggen we u uit wat er in de dagvaarding moet komen te staan. Heeft u uw dagvaarding geschreven? Dan kunnen wij deze voor u betekenen, oftewel officieel overhandigen aan de gedaagde partij.

Liever uitbesteden? Laat ons uw dagvaarding van A tot Z regelen

De betekenis van dagvaarding

De betekenis van dagvaarding: een schriftelijke oproep om te verschijnen/reageren op een vordering door middel van een gerechtelijke procedure. In een dagvaarding staat wat de eisende partij eist en waarom. Bijvoorbeeld een bedrag van € 5.000,- voor facturen die niet betaald zijn. In de meeste gevallen gaat het om niet betaalde rekeningen, achterstallige huursommen, een verstrekte geldlening die maar niet wordt terugbetaald of internetbestellingen die al wel zijn betaald en maar niet worden geleverd.

Voorwaarden om zelf te procederen zonder advocaat

In veel zaken is het mogelijk om te procederen zonder advocaat, bij de kantonrechter. Denk bijvoorbeeld aan onbetaalde facturen, salaris dat niet op tijd wordt betaald of een huurrechtgeschil. Om te procederen zonder advocaat moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw vordering moet lager zijn dan € 25.000,- (of u moet als consument in een winkel of webshop tot aankoop zijn overgegaan);
  • De gedaagde (natuurlijke) persoon is 18 jaar of ouder;
  • De gedaagde persoon moet nog in leven zijn.

Een voorbeeld (of concept) dagvaarding

In een dagvaarding wordt heel specifiek op de eis ingegaan waarom u veroordeling van de schuldenaar eist. Het is van belang dat alle feiten, inclusief de bijbehorende producties (bijlagen) op de juiste manier worden beschreven. Ook moet een dagvaarding aan een aantal formele eisen voldoen. Voldoet uw dagvaarding daar niet aan? Dan wordt uw dagvaarding nietig verklaard en wordt uw eis op vormfouten afgewezen. Om ervoor te zorgen dat uw dagvaarding aan de juiste eisen voldoet, hebben wij een voorbeeld en concept dagvaarding samengesteld.

Liever uitbesteden? Laat ons uw dagvaarding van A tot Z regelen

Zelf dagvaarding opstellen en/of zelf procederen bij de kantonrechter

In Nederland heeft iedere burger of ieder bedrijf het recht om zelf een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter op te starten, zonder dat je persé een advocaat of jurist hoeft in te schakelen. Het is wel verplicht om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen.

Iedere burger mag in Nederland zelf een dagvaarding opstellen. Bij wet is geregeld dat een gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan de gedaagde persoon, instelling of bedrijf dient te overhandigen. Deurwaarders noemen deze ambtelijke handeling “het betekenen van de dagvaarding”. Zo weet de rechter zeker dat de gedaagde partij de dagvaarding ook daadwerkelijk tijdig heeft ontvangen.

In deze blog geef ik u tips om zelf uw dagvaarding op te stellen zodat u zelf kan procederen bij de kantonrechter. Juridische kennis is handig, maar niet strikt noodzakelijk! Ik leg u uit dat u nauwkeurig en concreet uw eis dient te formuleren en welke wettelijke termijnen er zijn. De gedaagde partij hoeft de dagvaarding niet aan te nemen van de gerechtsdeurwaarder die hem uitreikt en de gedaagde partij is niet verplicht te verschijnen op de zittingsdatum. De gerechtelijke procedure kan ook dan gewoon starten. Het is noodzakelijk dat u een adres heeft van uw gedaagde partij, alleen een e-mailadres, mobiel telefoonnummer of Facebook account is onvoldoende om iemand in rechte te betrekken.

Heeft u graag wat hulp bij het opstellen van uw dagvaarding? Geen probleem, we helpen u graag en controleren altijd uw dagvaarding op nietigheden, zodat uw weet dat u bij de juiste rechtbank in de juiste plaats en op het correcte tijdstip gaat procederen. Als u wilt controleren we uw dagvaarding ook op inhoudelijke argumenten. Indien gewenst of noodzakelijk vullen we uw opgestelde dagvaarding ook aan met jurisprudentie.

Wat is een dagvaarding nu eigenlijk?

De dagvaarding is een schriftelijke officiële oproeping voor de gedaagde partij om voor de rechter te verschijnen. Voor ons voorbeeld, klikt u op deze link. In de dagvaarding staat op welke dag, tijd en plaats de gedaagde partij wordt verwacht om zijn of haar kant van het geschil aan de rechter toe te lichten. De eisende partij heeft in de dagvaarding namelijk uiteen gezet waarom er een geschil of een verschil van inzicht is. In de dagvaarding kan ieder (financieel) geschil omschreven worden.

Het is belangrijk als u zelf de dagvaarding opstelt om duidelijk, feitelijk en helder uiteen te zetten wat de afspraken waren en welke afspraak niet correct is nagekomen. Dit dient vanzelfsprekend onderbouwd te worden met bewijzen. Bewijs kan bijvoorbeeld zijn een ondertekende overeenkomst, foto’s, e-mails, sms-jes of Whatsappjes die over en weer zijn gestuurd waarin betaling wordt toegezegd of waarin de schuld wordt erkend.

Zelf uw eigen dagvaarding schrijven is simpel

Zelf uw eigen dagvaarding schrijven is simpel

Bijlage wordt productie genoemd in de dagvaarding

Bewijs van uw vordering, geschil of geldlening dient in de dagvaarding nauwkeurig te worden beschreven en moet als bijlage bij de dagvaarding worden toegevoegd. Bijlagen worden in de dagvaarding en bij de rechtbank “producties” genoemd. Wanneer de rechter of deurwaarder dan spreekt over een “productie” of productie nummer 5, dan wordt daarmee bijlage nummer 5 bedoeld waarover wordt gesproken in de dagvaarding. Er is geen beperking op het aantal producties dat kan worden toegevoegd aan de dagvaarding. Iedere productie dient ter bewijs en ondersteuning van de argumenten die worden gebruikt in de dagvaarding. Vandaar dat het eerste bewijsstuk vaak productie één wordt genoemd en bewijsstuk nummer twee, productie nummer twee, enzovoort. De rechter verwacht dat uw producties overzichtelijk worden aangeboden.

Voor ons voorbeeld van een productie overzicht klikt u op deze link.

Formaliteiten van de dagvaarding

De dagvaarding dient aan een aantal formaliteiten te voldoen om hem rechtsgeldig door de gerechtsdeurwaarder te kunnen laten betekenen. Zo begint de dagvaarding altijd met de datum voluit geschreven waarop de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding overhandigt aan de gedaagde partij. Daarna volgen meestal de volledige voornamen van de eisende partij. De volledige voornamen moeten op straffe van nietigheid worden vermeld, evenals de woonplaats van de eisende partij. Daarnaast moet er een adres worden vermeld waar de griffie van de rechtbank post of het vonnis naar toe kan sturen. Dit noemen ze in de “juridische wereld” met een moeilijk woord “domicilie keuze” of met een iets eenvoudiger woord, “woonplaats keuze”. Er kan op ieder adres in Nederland “woonplaats” door de eiser worden gekozen. Het mag geen postbus adres zijn en het mag ook geen e-mailadres zijn.

Woonplaats gedaagde

Soms willen mensen iemand dagvaarden maar hebben ze geen idee waar de gedaagde partij in Nederland woont. Dan zijn de volledige voornamen en achternaam van de gedaagde partij belangrijk, evenals de geboortedatum of burger service nummer. Zonder naam, (voormalig) woonadres, geboortedatum en/of burger service nummer is het haast onmogelijk om iemand te dagvaarden. Gerechtsdeurwaarders mogen namelijk wel in de Gemeentelijke Basisadministratie kijken of ze de huidige adres gegevens en geboortedatum van de gedaagde partij kunnen achterhalen. Wanneer bijvoorbeeld alleen de naam “ J. Jansen” in ’s-Hertogenbosch bekend is, dan kan de gerechtsdeurwaarder de heer of mevrouw Jansen niet vinden. Wanneer een voormalig adres bekend is, bij voorkeur met een geboortedatum, dan kan met vrij grote zekerheid de heer of mevrouw Jansen wél gevonden worden en kan zodoende de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding op het nieuwe adres van Jansen overhandigen aan Jansen.

Email-adres, Facebook of mobiel telefoonnummer?

Wanneer alleen het mobiele telefoonnummer of alleen het e-mailadres van de gedaagde partij bekend is, kan de deurwaarder geen dagvaarding aan deze gedaagde overhandigen. De gerechtsdeurwaarder mag de dagvaarding namelijk nog niet per e-mail of Whatsapp versturen. De gerechtsdeurwaarder mag eveneens niet via Facebook of Instagram iemand een “direct message” sturen met de oproeping voor de gerechtelijke procedure. Dit is wettelijk niet toegestaan.

Wettelijke termijn

De gedaagde partij moet normaal gesproken minimaal één week en één dag de tijd hebben om zich voor te bereiden op de gerechtelijke procedure. De gerechtsdeurwaarder zal zodoende dus altijd minimaal één dag en één week vóór de zittingsdatum (de start van de gerechtelijke procedure) de dagvaarding overhandigen aan de gedaagde partij. Een “kort geding” dagvaarding kan daar een uitzondering op zijn. Dan is er een groot spoedeisend belang dat niet langer kan wachten en om onmiddellijke actie vraagt. In dat geval kan de rechter bepalen dat de normale dagvaardingstermijn verkort dient te worden. Dit staat dan altijd boven in de dagvaarding vermeld.

Gedaagde partij hoeft de dagvaarding niet aan te nemen

De gedaagde partij hoeft niet perse thuis te zijn of de dagvaarding in ontvangst te nemen, om toch rechtsgeldig te kunnen worden opgeroepen voor de zitting bij de gerechtelijke procedure. Als dit namelijk zo zou zijn, dan zou niemand open doen als de gerechtsdeurwaarder op de stoep staat om de dagvaarding te overhandigen. De wet bepaalt daarom dat ondanks dat iemand niet thuis is, gedaagde de deurwaarder wegjaagt, gedaagde wel thuis is maar niet open doet of geen brievenbus heeft, gedaagde dan toch rechtsgeldig is gedagvaard.

Het overkomt gerechtsdeurwaarders wel eens dat de gedaagde partij zo boos is en het niet eens is met de eis van de eisende partij dat de gedaagde de zojuist overhandigde dagvaarding voor de neus van de gerechtsdeurwaarder in 100 stukken scheurt en in de buitenlucht de versnipperde dagvaarding weggooit. Toch is de gedaagde partij dan wél rechtsgeldig opgeroepen om op de zitting te verschijnen.

Wanneer de gedaagde partij zijn of haar brievenbus heeft dichtgeplakt, dicht geschroefd, overvol zit met reclame folders of andere post, of wanneer er helemaal geen (eigen) brievenbus is, zal de gerechtsdeurwaarder als er ook niemand open doet op het bewuste adres, de dagvaarding per post naar de gedaagde partij toesturen. Ook dan is de dagvaarding rechtsgeldig betekend. De Wet gaat er van uit dat de postbode waarschijnlijk wel weet hoe dat de post de gedaagde kan bereiken. De gerechtsdeurwaarder mag de dagvaarding nooit aan een buurman afgeven op een ander adres. Wel mag de deurwaarder de dagvaarding aan de klusjesman, huishoudelijke hulp, kinderen of andere aanwezigen op het bewuste adres waar de gedaagde partij woont of verblijft afgeven. De gerechtsdeurwaarder zal dan in de dagvaarding noteren aan wie hij de dagvaarding heeft afgegeven.

Huis afgebrand, gesloopt of leegstaand huis

Het kan voorkomen dat de gerechtsdeurwaarder arriveert op een adres waarvan in de registers van de Gemeentelijke Basisadministratie vermeld staat dat de gedaagde partij op dat specifieke adres staat ingeschreven. De gerechtsdeurwaarder mag de dagvaarding niet achterlaten op een adres waarvan de deurwaarder het vermoeden heeft dat de gedaagde partij daar niet meer woonachtig is. Wanneer de deurwaarder bijvoorbeeld een huis volledig leeg ziet staan, of wanneer het huis onbewoonbaar is geworden door een brand of het huis is onbewoonbaar omdat het huis wordt gesloopt, dan mag de deurwaarder de dagvaarding op dat adres niet achterlaten. De dagvaarding dient dan “openbaar” betekend te worden.

Openbaar dagvaarden

Wanneer iemand niet meer woont waar redelijkerwijs verwacht mag worden dat hij daar woont, of de deurwaarder ziet dat het huis leeg staat, dan moet de deurwaarder de dagvaarding openbaar betekenen. In de praktijk zal de deurwaarder dan de dagvaarding bij de rechtbank betekenen waar de gerechtelijke procedure gevoerd moet worden. Daarnaast zal de gerechtsdeurwaarder een advertentie plaatsen in de Staatscourant. Dat is een wettelijke vereiste. De gedachte hierachter is dat iedere burger zodoende kan controleren of hij is opgeroepen om bij een gerechtelijke procedure aanwezig te zijn. In de praktijk komt het zelden voor dat burgers de Staatscourant raadplegen, maar het is wel een vereiste voor de rechter om de vordering toe te kunnen wijzen aan de eisende partij.

Liever uitbesteden? Laat ons uw dagvaarding van A tot Z regelen

Gerechtsdeurwaarders mogen ook op zaterdag werken

De werktijden van de gerechtsdeurwaarders zijn wettelijk vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet. De werktijden van gerechtsdeurwaarders zijn van ’s-morgens 07:00 uur tot ’s avonds 20:00 uur. Ook op zaterdag, maar niet op zondag. Op zondag mogen gerechtsdeurwaarders geen ambtelijke handelingen verrichten (bijvoorbeeld de dagvaarding betekenen). Wanneer een gerechtsdeurwaarder bijvoorbeeld op zaterdagochtend om 07:00 uur of op zaterdagavond om 19:59 uur een dagvaarding overhandigd aan de gedaagde partij, dan is de dagvaarding 100% rechtsgeldig betekend. Als de rechter speciaal verlof heeft gegeven aan de gerechtsdeurwaarder, dan mag de dagvaarding vanzelfsprekend dag en nacht én op zondag betekend worden. Denk hierbij aan een zeer spoedeisend kort geding om bijvoorbeeld een (massale) staking te voorkomen. Dan kan de rechter afwijken van deze wettelijke regels.

Verstek laten gaan

De gedaagde partij is niet verplicht om naar de zitting van de gerechtelijke procedure bij de Kantonrechter te gaan. Komt de gedaagde partij namelijk niet opdagen, dan wordt de gedaagde partij automatisch veroordeeld zoals de eisende partij heeft gevraagd, tenzij de rechter de vordering van de eisende partij onrechtmatig of ongegrond vindt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de rechter geen reden vindt in de onderbouwing van de eis in de dagvaarding om de gedaagde tot betaling te veroordelen. Zoals in het geval dat er onvoldoende duidelijk wordt gemaakt en wordt onderbouwd waarom er een vordering is. Het is bijvoorbeeld niet aannemelijk of geloofwaardig dat er € 10.000.000,- van iemand wordt gevorderd, zonder duidelijk bewijs en zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. De rechter zal deze vordering dan ook hoogstwaarschijnlijk afwijzen, ook al is de gedaagde partij niet op komen dagen.

Zittingsdatum

Bij het betekenen van de dagvaarding vult de deurwaarder meestal in overleg met de eisende partij de zittingsdatum in. De minimale termijn om iemand op te roepen voor de gerechtelijke procedure is 8 kalenderdagen en de maximale termijn is één jaar. Je mag zodoende tot één jaar vooruit de dagvaarding laten betekenen door de gerechtsdeurwaarder. De tussenliggende tijd zou dan gebruikt kunnen worden om te onderhandelen. Dit komt in de praktijk echter niet vaak voor. Het is gebruikelijk om twee tot vier weken voorafgaand aan de zittingsdatum de dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder te laten overhandigen aan de gedaagde partij. Deze tussentijd kan dan gebruikt worden om nog nader te onderhandelen of om zich voor te bereiden op de gerechtelijke procedure.

Eisende partij hoeft niet aanwezig te zijn op de zittingsdatum

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft de eisende partij niet aanwezig te zijn op de datum die in de dagvaarding staat vermeld. Deze datum, de zittingsdatum en tijd, zijn uitsluitend voor de gedaagde partij. De gedaagde partij mag voorafgaand aan deze zittingsdatum ook schriftelijk reageren op de stellingen, argumenten en de eis van de eisende partij. De rechter laat de eisende partij per brief weten wat er op de zitting is gebeurd.”

Gedaagde partij mag zelf het woord voeren bij de Kantonrechter

De gedaagde partij mag zelf zijn of haar verhaal vertellen tegen de rechter op de datum, het tijdstip en op de locatie die in de dagvaarding staan vermeld als zittingsdatum en tijdstip. Dan kan de gedaagde partij het geschil nader uitleggen en aangeven of het klopt wat de eisende partij vordert en vraagt aan de rechter. Soms heeft de rechter ook inhoudelijke vragen aan de gedaagde partij. De rechter vraagt vaak aan de gedaagde partij of hij/ zij de vordering betwist of erkent. Wanneer de gedaagde partij aangeeft dat het verhaal klopt zoals dat in de dagvaarding staat beschreven, maar laat weten het geld niet te hebben, dan zal de rechter de vordering toch toewijzen. Financieel onvermogen van de gedaagde partij is voor de rechter namelijk geen reden om de vordering af te wijzen. De rechter mag geen betalingsregeling toezeggen aan de gedaagde partij.

Zelf uw dagvaarding schrijven

U heeft nu u bovenstaande tekst heeft gelezen veel achtergrond informatie gekregen over de dagvaarding en hoe de gerechtsdeurwaarder u kan helpen met het overhandigen van de door u geschreven dagvaarding aan de gedaagde partij. Om het u makkelijk te maken hebben we voor u een link naar blanco dagvaarding opgesteld waarmee u zelf een voorbeeld kan zien en een begin kan maken om zelf uw dagvaarding te schrijven.

Ben nauwkeurig, volledig, concreet en “to the point”. Beschrijf duidelijk wat u van de gedaagde partij eist. Wees concreet met het bedrag wat u wilt vorderen en ben volledig met de bewijsvoering ter ondersteuning van uw vordering. Ben ook eerlijk in uw dagvaarding. Als tijdens de gerechtelijke procedure blijkt dat u ergens over heeft gelogen, bewust bepaalde informatie heeft achter gehouden of de zaken heeft verdraaid, dan zal de rechter u hierop afstraffen en vermoedelijk uw vordering afwijzen.

Liever uitbesteden? Laat ons uw dagvaarding van A tot Z regelen

Dagvaarding zelf geschreven? Stuur hem naar ons op!

Als u uw dagvaarding zelf heeft geschreven kunt u de opgestelde dagvaarding per e-mail naar ons toesturen naar het e-mailadres sales@devoordeligstedeurwaarder.nl. Het meest handige is om uw geschreven dagvaarding in een “Word bestand” naar ons toe te sturen. Uw producties/bewijsstukken ontvangen wij graag in één apart PDF bestand, waarbij ieder bewijsstuk een voorblad heeft, zodat de rechter weet en kan zien welk bewijsstuk productie één betreft en welke bewijsstuk productie twee is, en zo verder.

Wij controleren uw dagvaarding op nietigheden

Als wij uw e-mail met de door u opgestelde dagvaarding hebben ontvangen, sturen wij u altijd een bevestiging van ontvangst plus onze nota. Hierna controleren wij uw dagvaarding altijd op nietigheden, zodat u zeker weet dat u een correcte dagvaarding heeft geschreven. De zittingsdatum vullen wij voor u in. Tenslotte betekenen we de dagvaarding meestal binnen één week bij uw gedaagde partij. De zittingsdatum is dan vaak drie of vier weken later.

Extra controle door ons op hoge schulden van de gedaagde partij

Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij wettelijk bevoegd om uw gedaagde partij te raadplegen in het Digitaal Beslag Register. Dat is een extra controle waarmee u veel geld kan besparen. Zo verkleint u de kans dat uw gedaagde partij al torenhoge schulden heeft en dat u de “zoveelste” schuldeiser bent. Gerechtsdeurwaarderskantoren registreren namelijk de schulden van een schuldenaar in het Digitale Beslag Register als er bijvoorbeeld loonbeslag wordt gelegd ten laste van een schuldenaar. Zo weten andere gerechtsdeurwaarders of het zinvol is om uw dagvaarding te betekenen. Als wij als gerechtsdeurwaarderskantoor zien dat uw schuldenaar/ gedaagde partij al hoge schulden heeft en het niet waarschijnlijk is dat deze schulden binnen 3 jaar zijn afgelost, geven wij u het advies om niet te gaan dagvaarden en u deze kosten te besparen. De kans dat u uw geld dan namelijk van deze gedaagde partij/ schuldenaar nog kan krijgen, is dan erg klein.

Raadplegen of uw gedaagde partij voorkomt in het Digitaal Beslag Register kan veel ellende en teleurstellingen achteraf voorkomen en zo voorkomt u ook dat u kosten maakt die nooit meer te verhalen zijn. Wel is het zo dat het Digitaal Beslag Register niet volledig of zaligmakend is. Zo doen bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Dienst niet mee met het registreren van schulden in het Digitaal Beslag Register. Het kan dus zijn dat bij controle in het Digitaal Beslag Register uw gedaagde partij niet voorkomt en achteraf blijkt dat uw schuldenaar een schuld heeft bij de Belastingdienst.

Onze gerechtsdeurwaarder betekent uw dagvaarding

Na betekening van uw dagvaarding wordt u door onze gerechtsdeurwaarder gebeld, zodat u weet dat uw dagvaarding is uitgereikt aan de gedaagde partij. Vervolgens scannen wij een werkdag later uw uitgebrachte en door de gerechtsdeurwaarder ondertekende dagvaarding voor u in en ontvangt u de betekende dagvaarding alvast per e-mail. De originele ondertekende dagvaarding met producties sturen wij per post naar u toe.

U dient de betekende dagvaarding zelf naar de rechtbank te brengen

Het is belangrijk dat u de door onze gerechtsdeurwaarder ondertekende dagvaarding inclusief de bijbehorende producties, zelf naar de rechtbank stuurt of zelf langsbrengt bij de griffie van de rechtbank. Ons advies is om uw betekende dagvaarding persoonlijk af te geven bij de griffie van de rechtbank waar uw gerechtelijke procedure gevoerd zal worden. Zo weet u zeker dat de rechtbank uw betekende dagvaarding heeft ontvangen en in behandeling zal nemen. De rechtbank stuurt u opmerkelijk genoeg namelijk geen ontvangstbevestiging als u per post uw dagvaarding zou toesturen. Zodoende weet u nooit zeker of de rechtbank uw betekende dagvaarding tijdig heeft ontvangen. Uiterlijk twee dagen voor de zitting moet de betekende dagvaarding door de rechtbank ontvangen zijn, anders heeft de rechter onvoldoende tijd om kennis te nemen van uw geschil en zich voor te bereiden.

Absolute zekerheid op rechtsgeldige dagvaarding

We controleren altijd de formele gegevens in uw dagvaarding. Hierbij kunt u denken aan de correcte namen en adressen van de eisende en gedaagde partij. De termijnen voor de zittingsdatum controleren we eveneens en of u bij de juiste rechtbank op de juiste dag en tijd de gedaagde partij oproept voor de gerechtelijke procedure. Wij controleren niet vanzelfsprekend de reden waarom u uw geschil aan de rechter wilt voorleggen.

Liever uitbesteden? Laat ons uw dagvaarding van A tot Z regelen

Een beetje (juridische) hulp nodig?

Heeft u moeite met het inhoudelijk schrijven van de dagvaarding of wilt u graag een inhoudelijke juridische controle? Dan kan De Voordeligste Deurwaarder u helpen met juridisch advies. Wij helpen u juridisch te beargumenteren waarom u vindt dat uw schuldenaar veroordeeld moet worden. We helpen u bijvoorbeeld uw dagvaarding juridisch te finetunen of uw argumentatie door middel van jurisprudentie of wetsartikelen te onderbouwen, zodat de juridische grondslag van uw vordering staat als een huis. De kosten hiervoor zijn € 133,- per uur, exclusief btw. Vanzelfsprekend kunnen wij niet garanderen (ook niet na onze juridische correcties) dat de rechter uw vordering toewijst. Helaas mogen deze juridische advieskosten niet verhaald worden op de gedaagde partij. De meeste dagvaardingen kunnen wij binnen twee uur juridisch corrigeren, aanvullen en met jurisprudentie onderbouwen. Soms hebben we daar meer tijd voor nodig, bijvoorbeeld drie of vier uur. Dat hangt af van het aantal pagina’s dat wij voor u dienen te corrigeren en de juridische complexiteit van uw vordering. Voordat wij starten met het juridisch corrigeren van de door u geschreven dagvaarding, zullen wij dit met u overleggen. Zo weet u altijd vooraf of er nog extra kosten voor u bijkomen.

Onze kosten voor het uitbrengen van een dagvaarding per 1 augustus 2023

Kiest u voor de Packagedeal van € 249,- ex btw? Dan doen wij het volgende voor u:

  1. De door u te betalen kosten aan ons, proberen wij bij de rechter voor u vergoed te krijgen.
  2. Controle op juistheid van adresgegevens van gedaagde.
  3. Gedaagde personen worden door ons financieel gescreend. Dit vergroot de kans op inning.
  4. De juiste rechtbank, de zittingslocatie en zittingstijd worden door ons ingepland en vermeld in uw dagvaarding (u hoeft hierbij niet zelf aanwezig te zijn).
  5. Onze deurwaarder overhandigt uw dagvaarding aan gedaagde partij. (dit is wettelijk verplicht)
  6. U krijgt een scan van de uitgebrachte dagvaarding per e-mail.
  7. U ontvangt per post de originele uitgebrachte dagvaarding.

Heeft u de gerechtelijke procedure gewonnen?

Als u gelijk heeft gekregen van de rechter en uw vordering is toegewezen, dan is het niet vanzelfsprekend dat de veroordeelde partij aan u alles betaalt waar u recht op heeft. Ondanks dat de rechtbank vaak het vonnis ook toestuurt naar de veroordeelde partij, hoeft de veroordeelde partij pas te betalen als de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft overhandigd aan de veroordeelde partij. Pas dan is het vonnis rechtsgeldig betekend en moet de veroordeelde partij voldoen aan hetgeen de rechter heeft besloten. Het is zodoende verstandig om altijd het vonnis te laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder, anders kan het vonnis niet ten uitvoer worden gelegd.

Wij incasseren uw vonnis vanaf € 249,- en 15% ex btw afwikkelingskosten

Wij kunnen uw verkregen vonnis voor u betekenen en ten uitvoer leggen/ incasseren. Wij doen dat als het ware op no cure no pay basis met een opstarttarief vanaf € 249,- en 15% afwikkelingskosten. Vanzelfsprekend verhalen we dan ook de kosten die u heeft gemaakt bij het betekenen van de dagvaarding. U heeft dan verder geen enkel kostenrisico op dure deurwaarderskosten. Dat is het voordeel van De Voordeligste Deurwaarder.

Heeft u nog vragen over ons voorbeeld of concept dagvaarding, laat het ons vooral weten.

Veelgestelde vragen

Als de rechtszaak betrekking heeft op een onrechtmatige daad, dan mag de zitting plaatsvinden in de rechtbank die zich het dichtst bevindt bij de locatie waar de onrechtmatige daad plaatsvond.

Rechtbanken hebben een zittingsrooster waarin de zittingsdagdelen en tijden voor kantonzaken zijn vastgelegd. De eisende partij kan binnen dit rooster een voorkeur voor de zittingsdatum aangeven. De gedaagde partij mag geen voorkeur aangeven en wordt op de ingeplande datum en tijd op de rechtbanklocatie verwacht. Als er sprake is van een grote eisende partij (zoals een energieleverancier of telecomaanbieder) met meerdere zittingen en veel verschillende gedaagden, dan reserveert de rechtbank vaak daar een dag(deel) voor. Op die dag vinden dan alle zittingen plaats, op alfabetische volgorde van de achternamen van de gedaagden. Bij De Voordeligste Deurwaarder heeft de eisende partij geen omkijken naar het inplannen van de zittingslocatie, zittingsdag of zittingstijd. Naast het inplannen van de zitting zorgt De Voordeligste Deurwaarder ervoor dat alle noodzakelijke gegevens correct in de dagvaarding worden vermeld.

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies