Wet Incassokosten (WIK)
08-06-2021 Door Incasso

Wet Incassokosten (WIK)

Dit zijn de eisen 

Met de invoering van de Wet Incassokosten (WIK) in 2012 is het eenvoudiger geworden voor consumenten en bedrijven om zogenaamde buitengerechtelijke (incasso) kosten vergoed te krijgen. Incassokosten zijn een vergoeding voor de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, die de schuldenaar niet uit zichzelf (vrijwillig) betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend.

De WIK is bedoeld om consumenten en kleine bedrijven te beschermen tegen onredelijk (hoge) incassokosten en om onduidelijkheid over de hoogte van incassokosten weg te nemen. In de WIK staat onder andere beschreven voor welke vorderingen de wet geldt en hoe de incassokosten worden berekend.

Vergoeding voor incassokosten

In de WIK wordt ook bepaald welk bedrag maximaal aan de schuldenaar mag worden doorberekend als vergoeding voor de bijkomende incassokosten. De schuldenaar moet deze kosten betalen omdat hij het oorspronkelijke bedrag te laat heeft betaald en incassohandelingen nodig waren/zijn om de betaling alsnog binnen te krijgen. De WIK geldt enkel voor geldvorderingen uit overeenkomsten of onverschuldigde betalingen. Dit omdat de hoofdsom van die vorderingen eenvoudig is vast te stellen. Voor vorderingen uit hoofde van bijvoorbeeld schadevergoedingen geldt de WIK in principe niet.

Spelregels voor de WIK

Aan de WIK zijn een aantal spelregels verbonden. De wet bepaalt dat er altijd een minimumbedrag van veertig euro in rekening wordt gebracht bij de schuldenaar. Daarnaast wordt een staffel gehanteerd, die als volgt is opgesteld:

 • 15 % over de eerste 2.500 euro van de hoofdsom van de vordering
 • 10 % over de volgende 2.500 euro van de hoofdsom van de vordering;
 • 5 % over de volgende 5.000 euro van de hoofdsom van de vordering;
 • 1 % over de volgende 190.000 euro van de hoofdsom van de vordering;
 • 0,5 % bij een vordering boven 200.000 euro.

Voor de hoogte van de incassokosten geldt een maximum van 6.775 euro.

Een rekenvoorbeeld

Bij een vordering met een hoofdsom van 25.000 euro kunnen de volgende incassokosten in rekening worden gebracht:

 • 15 procent over 2.500 euro = 375 euro verhoogd met:
 • 10 procent over 2.500 euro = 250 euro verhoogd met:
 • 5 procent over 5.000 euro = 250 euro verhoogd met:
 • 1 procent over 15.000 euro = 150  euro

Dat zorgt in totaal dus voor 1.025 euro aan incassokosten. Dit bedrag kan in sommige gevallen nog worden verhoogd met BTW. De btw is een kostenpost voor de particuliere schuldeiser. Hij kan de btw namelijk niet verrekenen met de Belastingdienst. In dit geval mogen de incassokosten worden verhoogd met de btw, zodat dit geen kostenpost is voor de particuliere schuldeiser. Is de schuldeiser een bedrijf? Dan hoeft de schuldenaar de btw over de incassokosten niet te betalen.

Wettelijke rente

Voor de berekening mag de hoofdsom niet worden vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente. Indien een aanmaning betrekking heeft op meer dan één factuur of vordering, dan moeten de hoofdsommen bij elkaar worden opgeteld en moeten de incassokosten worden berekend over het totaalbedrag. Het is niet toegestaan om deze vorderingen afzonderlijk van elkaar te incasseren, waardoor de schuldenaar telkens vanaf € 40,- de incassokosten moet betalen per onbetaald gebleven factuur.

WIK brief

Indien u buitengerechtelijke incassokosten in rekening wilt brengen aan een consument die zijn factuur niet tijdig betaalt, dan moet u hem eerst een schriftelijke aanmaning sturen: de WIK-brief. Dit is een laatste herinneringsbrief, die de schuldenaar minimaal 14 dagen de gelegenheid geeft om de vordering zonder bijkomende (incasso) kosten alsnog te betalen. In de WIK-brief moet u een aantal zaken opnemen, zoals het openstaande netto bedrag, de exacte hoogte van de incassokosten en de betaaltermijn van minimaal veertien dagen. Verder moet u aangeven in de brief dat bij uitblijven van de betaling, de incassokosten en de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien u niet BTW-plichtig bent, dan moet u het gehele bedrag aan WIK-kosten plus het bedrag aan BTW apart vermelden. Indien de brief niet aan de gestelde wettelijke eisen voldoet, of wanneer zaken niet goed zijn omschreven in de brief, dan is de kans groot dat de rechter bij een eventuele gerechtelijke procedure de incassokosten afwijst. Het aangetekend versturen van de WIK brief is geen verplichting, maar als afzender moet u wel kunnen aantonen wanneer de WIK brief (schriftelijk per post) is verstuurd. Dit in verband met de betalingstermijn van minimaal veertien dagen (na ontvangst van uw ingebrekestellingsbrief). Indien u dit laatste niet kunt aantonen, dan zal de rechter vermoedelijk besluiten om de buitengerechtelijke (incasso) kosten af te wijzen. Om die reden is het verstandig om de WIK brief zowel per post als per e-mail te versturen.

WIK voor bedrijven

Voor bedrijven die zaken doen met elkaar geldt dat partijen mogen afwijken van de WIK en andere afspraken mogen maken met elkaar. De WIK geldt dus ook voor bedrijven, tenzij zij met elkaar hebben afgesproken (in bijvoorbeeld algemene leveringsvoorwaarden) om van de WIK af te wijken. Er kan bijvoorbeeld een hoger bedrag aan incassokosten zijn overeengekomen bij non betaling. De WIK biedt daarmee bescherming aan (kleine) bedrijven doordat in beginsel de wettelijke maximale incassokosten van de WIK gelden. Bij bedrijven geldt overigens niet de wettelijke vereiste termijn van de WIK brief met de aanmaning om binnen veertien dagen (na ontvangst van de brief) te betalen. Deze eis geldt alleen als de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog? Aarzel niet en neem contact met ons op! De Voordeligste Deurwaarder weet alles over de Wet Incassokosten en helpt u graag.

Meest gestelde vragen

 • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
 • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
 • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
 • Wat doet een deurwaarder?
 • Wat is een (on)betwiste vordering?
 • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
 • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies