Wat is het Digitaal Beslagregister (DBR)?
06-07-2021 Door Geen categorie

Wat is het Digitaal Beslagregister (DBR)?

Het Digitaal Beslagregister is een register waarin gerechtsdeurwaarderskantoren schulden van consumenten én soms bedrijven registreren. Gerechtsdeurwaarderskantoren kunnen het register van het DBR raadplegen om te inventariseren of het opstarten van een gerechtelijke procedure voor de schuldeiser zinvol is. Voor zowel schuldeiser als schuldenaar worden zo onnodige proces- en beslagkosten voorkomen.

Wat is het nut van het Digitaal Beslagregister?

Het grootste nut van het DBR is kostenbesparing. Gerechtsdeurwaarders kunnen in het Digitaal Beslagregister zien of een schuldenaar één of meerdere schulden heeft openstaan bij collega gerechtsdeurwaarderskantoren en daarmee een inschatting maken of het zinvol is om een gerechtelijke procedure op te starten. Heeft een schuldenaar al € 100.000,- aan openstaande schulden geregistreerd staan, dan is het vrijwel zinloos om voor een vordering van bv € 1.300,- een gerechtelijke procedure te starten. De kans dat deze schuldenaar op korte termijn € 101.300,- kan terugbetalen is niet groot. De gerechtsdeurwaarder zal de schuldeiser adviseren om de vordering af te boeken om daarmee aanzienlijke (gerechtelijke) kosten te besparen.

Raadpleging van het Digitaal Beslagregister

Naast kostenbesparing heeft het DBR ook een adviserende functie. Na raadpleging van het Digitaal Beslagregister geeft de gerechtsdeurwaarder een vrijblijvend advies aan haar opdrachtgever. De schuldeiser mag dit advies in de wind slaan en er toch voor kiezen een gerechtelijke procedure te starten. Dit zou het geval kunnen zijn indien het om achterstallige huur van een woning gaat. Dan is het benodigde vonnis om tot ontbinding van de huurovereenkomst én ontruiming van de woning over te mogen gaan, belangrijker voor de schuldeiser dan kostenbesparing. Het Digitaal Beslagregister bevestigt dan wat de verhuurder al vermoedde. De schuldenaar heeft diverse schulden en kan de huur niet meer betalen. Vandaar dat het Digitaal Beslagregister ook een belangrijke adviserende functie heeft voor schuldeisers.

Het ontstaan van het Digitaal Beslagregister

Op 1 januari 2016 is de “Verordening Digitaal Beslagregister voor Gerechtsdeurwaarders” in werking getreden. Deze Verordening is tot stand gekomen om schuldeisers in een vroeg stadium te informeren over eventuele bestaande (hoge) schulden van hun schuldenaren.

Tot 2016 stonden deze schulden van een schuldenaar nergens centraal geregistreerd. Gerechtsdeurwaarders wilden graag voorafgaand aan een gerechtelijke procedure de schuldeiser kunnen informeren of de vordering door de schuldenaar betaald kon worden. Tot 2016 was het voor deurwaarders en dus schuldeisers niet inzichtelijk of hun vordering kans maakte om daadwerkelijk geïnd te worden.

Voorheen wisten gerechtsdeurwaarderskantoren niet van elkaar of een bepaalde schuldenaar wel of niet in staat of bereidwillig was om zijn schulden te betalen. Het gevolg was dat veel vorderingen als oninbaar werden afgeboekt en schuldeisers voor hoge kosten kwamen te staan.

Wanneer wordt een schuld opgenomen in het Digitaal Beslagregister?

Er zijn drie voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een schuld op te kunnen nemen in het Digitaal Beslagregister.

  1. Als eerste moet er een gerechtelijke uitspraak (vonnis) zijn op een particuliere schuldenaar, waarin hij is veroordeeld tot betaling van een geldbedrag.
  2. Het vonnis blijft onbetaald. Zelfs na betekening en in kennis stelling door de gerechtsdeurwaarder.
  3. De gerechtsdeurwaarder gaat over tot beslaglegging op periodieke inkomsten van de schuldenaar.

Alleen als voldaan is aan bovenstaande 3 voorwaarden, zal de gerechtsdeurwaarder de te betalen schuld inschrijven in het Digitaal Beslagregister.

Voorbeelden van periodieke inkomsten zijn, salaris uit een loondienstverband, uitkering, pensioen of uitbetalingen van de Belastingdienst.

Hoe werkt het Digitaal Beslagregister?

Als de gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op periodieke inkomsten, is hij verplicht de vordering binnen drie dagen na beslaglegging op te nemen in het Digitaal Beslagregister, waarbij hij de hoogte van de schuld, de datum van beslaglegging en de naam van de eisende partij noteert in het Digitaal Beslagregister.

Wie hebben er inzage in het Digitaal Beslagregister

Alleen gerechtsdeurwaarderskantoren zijn wettelijk bevoegd om het Digitaal Beslagregister te raadplegen. Derden, zoals incassobureaus, advocatenkantoren, banken en andere instanties, hebben geen toegang tot het Digitaal Beslagregister.

Mag of moet het Digitaal Beslagregister worden geraadpleegd?

Conform de “Verordening Digitaal Beslagregister voor Gerechtsdeurwaarders” mag voorafgaand aan iedere officiële ambtshandeling van de gerechtsdeurwaarder, het Digitaal Beslagregister worden geraadpleegd.

Uit hoofde van kostenbesparing krijgen gerechtsdeurwaarders van incassobureaus of advocatenkantoren nog wel eens de vraag of zij voorafgaand aan het schrijven van hun dagvaarding willen nagaan of de schuldenaar voldoende verhaalsmogelijkheden biedt. Conform de “Verordening Digitaal Beslagregister voor Gerechtsdeurwaarders”, is dit wettelijk niet toegestaan.

Zodra de dagvaarding van incassobureau of advocaat overhandigd is aan de gerechtsdeurwaarder, mag het Digitaal Beslagregister worden geraadpleegd. Na inzage in het Digitaal Beslagregister mag de gerechtsdeurwaarder alleen laten weten hoeveel schuldeisers er zijn en of het om substantiële schulden gaat, die waarschijnlijk niet binnen een termijn van 3 jaar afgelost kunnen worden.

Het Digitaal Beslagregister vertelt ons niet alles

Niet alle mogelijke schulden staan geregistreerd in het Digitaal Beslagregister. Denk bijvoorbeeld aan schulden bij het UWV, de Kredietbank, de Belastingdienst, gemeente en alle andere overheidsinstellingen. Alle schulden van de Overheid staan niet geregistreerd in het Digitaal Beslagregister.

Alleen privaatrechtelijke schulden (schulden van natuurlijke personen of bedrijven) waarin de rechter uitspraak heeft gedaan en vervolgens niet binnen 2 dagen zijn betaald, waarin ook nog beslag is gelegd op periodieke inkomsten, staan geregistreerd. Schulden waarvoor een betalingsregeling is getroffen of waarin geen beslag op periodieke inkomsten is gelegd, staan niet geregistreerd. Vanzelfsprekend worden volledig afgeloste schulden doorgehaald in het Digitaal Beslagregister.

Het verschil tussen registratie bij het BKR en het Digitaal Beslagregister

Het grote verschil is dat bij het BKR schulden geregistreerd staan om te voorkomen dat mensen te veel geld lenen en daardoor in de financiële problemen komen. Bij het BKR gaat het om preventie. Het BKR registreert bestaande schulden om te voorkomen dat mensen bij aanvragen voor nieuwe leningen of kredieten te hoge schulden opbouwen, die hun bestedingsruimte te buiten gaan.

Het Digitaal Beslagregister heeft een adviserende functie. Zij geven informatie over de positie van bestaande schuldenaren, teneinde schuldeisers en gerechtsdeurwaarders van advies te dienen.

Het Digitaal Beslagregister (zoals reeds beschreven) registreert schulden van reeds door de rechter veroordeelde mensen/schuldenaren die niet kunnen of willen (terug)betalen. Zoals beschreven in deze blog.

Wilt u meer weten over raadpleging van het Digitaal Beslagregister?

Neem dan vrijblijvend contact op met gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman. Hij heeft deze blog geschreven en weet alles over het Digitaal Beslagregister.

Veelgestelde vragen over het Digitaal Beslagregister

Het grote verschil is dat bij het BKR schulden geregistreerd staan om te voorkomen dat mensen te veel geld lenen en daardoor in de financiële problemen komen. Bij het BKR gaat het om preventie. Het BKR registreert bestaande schulden om te voorkomen dat mensen bij aanvragen voor nieuwe leningen of kredieten te hoge schulden opbouwen, die hun bestedingsruimte te buiten gaan.

Het grootste nut van het DBR is kostenbesparing. Gerechtsdeurwaarders kunnen in het Digitaal Beslagregister zien of een schuldenaar één of meerdere schulden heeft openstaan bij collega gerechtsdeurwaarderskantoren en daarmee een inschatting maken of het zinvol is om een gerechtelijke procedure op te starten.

Er zijn drie voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een schuld op te kunnen nemen in het Digitaal Beslagregister.

  1. Als eerste moet er een gerechtelijke uitspraak (vonnis) zijn op een particuliere schuldenaar, waarin hij is veroordeeld tot betaling van een geldbedrag.
  2. Het vonnis blijft onbetaald. Zelfs na betekening en in kennis stelling door de gerechtsdeurwaarder.
  3. De gerechtsdeurwaarder gaat over tot beslaglegging op periodieke inkomsten van de schuldenaar.
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies