Wat is een verstekvonnis en hoe wordt verstek verleend?
15-11-2021 Door Dagvaarding

Wat is een verstekvonnis en hoe wordt verstek verleend?

Een verstekvonnis is een schriftelijke uitspraak van de rechter waarbij de gedagvaarde persoon of bedrijf niets van zich heeft laten horen en ook niet aanwezig is tijdens de gerechtelijke procedure, terwijl zij wel correct is opgeroepen om te voor de rechter te verschijnen. Het gebeurt in Nederland vaak dat rechters gedagvaarde personen bij verstek veroordelen. In de meeste gevallen worden de gedagvaarde personen door middel van een verstekvonnis veroordeeld tot het betalen van een vordering aan de eisende partij. Bent u veroordeeld en het niet eens met de uitspraak in het verstekvonnis? Dan kunt u dit vonnis aanvechten door ertegen in verzet te gaan. Let op: indien u in verzet wilt gaan tegen een verstekvonnis, dan moet dit verzet binnen vier weken kenbaar worden gemaakt door betekening (overhandiging) van een verzet dagvaarding. Deze termijn begint te lopen de dag nadat u bekend bent geraakt met het verstekvonnis.

Wat is verstek?

Met verstek wordt bedoeld dat een rechtszaak wordt behandeld zonder aanwezigheid of (schriftelijke) reactie van de tegenpartij. De gedachte achter verstek is dat de eisende partij zijn of haar recht moet kunnen halen als de wederpartij geldig is opgeroepen om te reageren op de eis, maar er niettemin voor kiest om niet te verschijnen of te antwoorden. Verstek kan ook aan de orde zijn als de gedaagde partij langdurig afwezig is (wereldreis aan het maken of vakantie) terwijl niemand zijn post controleert. Dan is het weliswaar geen keuze om niet te reageren, maar er is wel sprake van een risico dat voor zijn rekening komt.

Verstek verlenen

Indien u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen, maar op die bewuste dag niet komt opdagen, geen uitstel aanvraagt én ook niet schriftelijk reageert, dan kan de rechter verstek verlenen. De rechter toetst in zo’n geval of aan alle formele eisen voor een rechtsgeldige oproeping is voldaan. Daarnaast zal de rechter toetsen of de vordering hem gegrond en rechtmatig voorkomt. De rechter zal namelijk niet zomaar iemand bij verstek veroordelen om 1 miljoen euro te betalen, zonder overlegging van een schuldbekentenis of verstuurde facturen. Als de vordering dus gegrond en aannemelijk wordt bevonden door de rechter, dan zal hij de gedaagde verstek verlenen en de veroordeling om te betalen uitspreken. Ook indien de gedaagde het griffierecht niet tijdig voldoet, hoewel dat bij dagvaarding was aangezegd, zal de rechter verstek verlenen. In zo’n geval gaat de rechter er vanuit dat de gedaagde akkoord gaat met het vonnis en geen verweer wil voeren.

Voorbeeld hoe een verstekvonnis tot stand komt

Wanneer u bijvoorbeeld een feest heeft gegeven en daarvoor een cateringbedrijf heeft ingehuurd voor de hapjes en de drankjes en op voorhand of na afloop heeft u de rekening van dit cateringbedrijf betaald. Het cateringbedrijf stelt echter dat u de rekening niet (volledig) heeft betaald en stapt naar de rechter om betaling af te dwingen. U wordt dan gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. De deurwaarder komt voorafgaand aan de zitting de dagvaarding persoonlijk aan u overhandigen. In de dagvaarding staat dat u op een bepaalde datum en tijdstip voor de rechter moet verschijnen om te reageren op eis zoals die in de dagvaarding is geformuleerd. Indien u besluit om niets te doen en niets van u laat horen, dan toetst de rechter of aan de formele vereisten voor de oproeping is voldaan.

Een rechter kan alleen verstek verlenen als een vordering hem niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Als de rechter vindt dat u op de juiste manier bent opgeroepen en vaststelt dat u niet bent komen opdagen, dan verleent hij verstek en zal hij de vordering aan de cateraar waarschijnlijk toewijzen.

Stel dat u wist dat de cateraar nog geld van u tegoed had en u dit voor de rechter ook toegeeft? Dan zal u niet bij verstek worden veroordeeld (u heeft immers gereageerd), maar u zal wel alsnog worden veroordeeld om het restant te betalen, vermeerderd met de proceskosten. In sommige gevallen kan het zodoende helemaal geen kwaad om verstek te laten gaan bij een rechtszaak. Over het algemeen is dit echter alleen gunstig als u zich als gedaagde partij kunt verzoenen met de veroordelende uitspraak van de rechter en u weet dat de eisende partij gelijk heeft. Als u tijdelijk geen geld heeft om te kunnen betalen, is het zelfs verstandig om verstek te laten gaan. De rechter mag u namelijk geen betalingsregeling geven. De gerechtsdeurwaarder die het vonnis gaat incasseren voor de schuldeiser mag dit wel. Zodoende is het verstandig om dan aan de gerechtsdeurwaarder een betalingsregeling te vragen.

Uw verstek zuiveren

Stel dat u om 11:00 uur op de rechtbank dient te verschijnen. U mist echter uw trein of komt in de file terecht. Dan kunt u naar de rechtbank bellen en aangeven dat u onderweg bent. Het kan zijn dat de rechter besluit te wachten tot dat u bent gearriveerd. Het kan ook zijn dat de rechter besluit om uw zaak een week op te schorten. U mag dan een week later alsnog uw verweer en argumenten mondeling toelichten.

Het kan ook voorkomen dat u zich vergist heeft in de datum waarop u dacht dat u voor de rechter moest verschijnen. Stel u bent opgeroepen voor 11 november, maar u komt daar op 12 november achter. U kunt dan een schriftelijk verzoek indienen bij de rechter om uw verstek te zuiveren. U dient hier de eisende partij ook schriftelijk van op de hoogte te stellen.

Tot dat de rechter het eindvonnis heeft gewezen kunt u uw verstek zuiveren. Als in bovenstaand voorbeeld de rechter dezelfde dan nog het vonnis heeft gewezen, dan kunt u uw verstek niet meer zuiveren en dient u in verzet te gaan tegen het verstekvonnis.

Bij verstek veroordeeld

Wordt u bij verstek veroordeeld? Dan kan dit vervelende financiële gevolgen voor u hebben. De deurwaarder zal eerst het verstekvonnis aan u overhandigen en “bevel” doen om te betalen. Als u hier niet tijdig op reageert door een betalingsregeling voor te stellen, mag de deurwaarder beslag leggen op uw inkomen, bankrekening(en) of andere eigendommen van u om ervoor te zorgen dat de vordering wordt betaald.

Verzet tegen verstekvonnis

U kunt een verstekvonnis aanvechten als u het niet eens bent met de uitspraak of de dagvaarding (oproeping) om voor de rechter te verschijnen over het hoofd heeft gezien. Door verzet aan te tekenen tegen het vonnis kunt u mogelijk de veroordeling (uw betalingsverplichting) terugdraaien. Het in verzet gaan tegen een verstekvonnis is wel aan strenge regels gebonden. Een verzet moet binnen vier weken na bekendwording met het verstekvonnis worden ingediend door middel van het overhandigen van een verzet dagvaarding aan de eisende partij.

De termijn om verzet aan te kunnen tekenen kan op drie manieren in werking treden.

  1. Op het moment dat het vonnis door de gerechtsdeurwaarder aan u persoonlijk wordt overhandigd. Daarmee is het duidelijk dat u op de hoogte bent van het vonnis;
  2. Op het moment dat u een daad van bekendheid verricht. Dit kan zijn als u het vonnis bij uw post hebt ontvangen in een deurwaardersenvelop en daarop belt met de deurwaarder voor meer informatie omdat u geen idee heeft waarom u bent veroordeeld te betalen. De deurwaarder weet dan dat u op de hoogte bent van het vonnis en u heeft vanaf dat moment nog vier weken de tijd om in verzet te gaan tegen het verstekvonnis.
  3. Als het vonnis ten uitvoer wordt gelegd en er bijvoorbeeld beslag wordt gelegd op uw bankrekening. De termijn om in verzet te gaan vangt aan de dag nadat de bank tot uitkering van het geld is overgegaan aan het gerechtsdeurwaarderskantoor die het beslag op uw bankrekening heeft gelegd.

Niet eens met verstekvonnis? U moet toch betalen!

Als u in een verstekvonnis bent veroordeeld tot betaling en u bent het niet eens met dit vonnis, dan kunt u uiteraard in verzet gaan tegen dit vonnis, zolang u dit maar tijdig doet.
Ondertussen geldt wel de betalingsverplichting zoals de rechter u daartoe heeft veroordeeld.

Hoogstwaarschijnlijk heeft de rechter in zijn vonnis de bepaling opgenomen dat het vonnis “uitvoerbaar bij voorraad” is verklaard. Dat betekent dat de eisende partij (ook als u het niet eens bent met deze gerechtelijke uitspraak) een gerechtsdeurwaarder kan en mag inschakelen om het vonnis (tegen uw wil in) te incasseren. Dus ondanks dat u tijdig in verzet gaat tegen het verstekvonnis, dient u toch te betalen waartoe de rechter u heeft veroordeeld.

Mocht de rechter uiteindelijk constateren dat u onterecht bent veroordeeld, dan kan de rechter het verstekvonnis vernietigen. Dat betekent dat uw betalingsverplichting van de baan is en het bedrag dat u heeft betaald, terug gehaald mag worden (bij de oorspronkelijke eisende partij) op basis van een onverschuldigde betaling.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog of wilt u meer weten over verstek of in verzet gaan tegen een verstekvonnis door middel van een verzet dagvaarding? Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman weet hier alles van en heeft meer dan 15 jaar ervaring. Aarzel niet en neem contact met ons op!

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies