Wat is ingebrekestelling (inclusief voorbeeld ingebrekestellingsbrief)?
03-01-2022 Door Geen categorie

Wat is ingebrekestelling (inclusief voorbeeld ingebrekestellingsbrief)?

Geen reactie? Ga dan over op ingebrekestelling!

Is iemand u geld verschuldigd? En heeft hij of zij na herhaaldelijke herinneringen of aanmaningen nog steeds niet betaald? Of komt iemand zijn betalingsafspraken niet na binnen de afgesproken bealingstermijn? Dan kunt u het beste overgaan tot het versturen van een schriftelijke ingebrekestelling. Door iemand in gebreke te stellen, zegt u eigenlijk dat u hem of haar een laatste kans geeft om te betalen. Wordt deze termijn door de schuldenaar eveneens overschreden, dan is de schuldenaar van rechtswege in verzuim en klaar voor incasso.

Voorbeeldbrief ingebrekestellingsbrief

Door middel van een (aangetekende) brief kunt u iemand met dit voorbeeld de ingebrekestelling kenbaar maken en daadwerkelijk in gebreke stellen.

Ondanks onze eerder verstuurde herinnering van d.d. (datum vorige brief/e-mail noemen) en gevoerde correspondentie mochten wij tot op heden geen betaling van u ontvangen van de openstaande factuur, waarvan de betalingstermijn inmiddels geruime tijd is verstreken en waardoor onderstaand bedrag opeisbaar is geworden:

Factuurnummer Factuurdatum Factuurbedrag
XYZ XX-YY-2022 € X.XXX,-

Hierbij wordt u nog éénmaal in de gelegenheid gesteld om het bovenstaande verschuldigde
bedrag binnen 5 dagen (bedrijf) / 15 dagen (particulier) nadat deze brief bij u bezorgd is over te maken op bankrekeningnummer XXXX ten name van (uw bedrijfsnaam) te (uw vestigingsplaats).

Indien u geen gehoor geeft aan het bovenstaande, stellen wij u hierbij in gebreke en zijn wij
genoodzaakt de vordering, zonder verdere kennisgeving, als incasso uit handen te geven aan
onze gerechtsdeurwaarder. De vordering wordt in dat geval door de gerechtsdeurwaarder
verhoogd met de wettelijk geregelde incassokosten, die in uw situatie € (15% van de
hoofdsom voor bedragen tot € 2.500) bedragen alsmede de wettelijke rente vanaf de
vervaldatum van de factuur.

Bij het uitblijven van betaling heeft dit voor u de volgende consequenties:

  • Wij zullen overgaan tot inschakeling van de gerechtsdeurwaarder;
  • U bent op dat moment wettelijk verplicht de incassokosten van € XXX,XX te voldoen;
  • De rente loopt verder op;
  • Wanneer er vervolgens rechtsmaatregelen getroffen worden, zullen alle proces- en
    executiekosten eveneens op u verhaald worden;

Wij gaan ervan uit dat u het niet zo ver laat komen en alsnog ervoor zorgt dat het gehele bedrag van € Uw hoofdsom voor (datum) 2018 door u is voldaan.

Aangetekend versturen?

Deze voorbeeldbrief voor ingebrekestelling kunt u vanzelfsprekend naar uw eigen wensen aanpassen. Een ingebrekestelling ziet er anders uit voor particuliere schuldenaren dan voor bedrijven, omdat particulieren andere rechten hebben. Beiden moeten wel in gebreke zijn gesteld voordat een gerechtsdeurwaarder kan worden ingeschakeld. U kunt een ingebrekestelling aangetekend versturen, maar dat hoeft niet. Met een e-mail of in uitzonderlijke gevallen via een WhatsApp bericht kunt u ook aantonen dat u de schuldenaar in gebreke heeft gesteld. Als u maar minimaal de woorden gebruikt “als u niet voor datum X betaalt, stel ik u hierbij op voorhand in gebreke”.

Nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld, is hij wettelijk in verzuim en daardoor verplicht om incassokosten te betalen. Iemand die in verzuim is, heeft zijn kans om te betalen laten liggen. Daardoor zijn er incassokosten verschuldigd en zal de schuldenaar vanaf dat moment ook wettelijke rente moeten betalen. Een consument hoeft minder rente te betalen dan een bedrijf. Dat is het verschil tussen consumentenrente en handelsrente.

Wij kunnen uw ingebrekestellingsbrief opstellen én per deurwaardersexploot betekenen bij uw schuldenaar

Wij kunnen uw ingebrekestellingsbrief opstellen én per deurwaardersexploot betekenen bij uw schuldenaar

Zorgt ingebrekestelling niet voor betaling?

Reageert de schuldenaar niet op uw ingebrekestellingsbrief? Door een gerechtsdeurwaarder in te schakelen, wordt de eerste stap gezet en kan het incassotraject opgestart worden. Als eerste sommeren wij uw schuldenaar via een dwingende sommatiebrief om alles te betalen. Een nog dwingendere manier om uw schuldenaar te sommeren te betalen is het door de gerechtsdeurwaarder laten uitbrengen van een sommatie-exploot. Dan krijgt uw schuldenaar een persoonlijk bezoek van de gerechtsdeurwaarder op zijn woonadres of vestigingsadres. Dat is écht een daadkrachtig signaal naar uw schuldenaar toe.

Voor meer informatie over de ins en outs van een ingebrekestelling, een voorbeeld of hulp van De Voordeligste Deurwaarder kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Een gerechtsdeurwaarder van De Voordeligste Deurwaarder staat u graag te woord en helpt u om daadkrachtig op te treden tegen uw niet betalende klanten. Dankzij onze landelijke dekking kunnen wij snel en flexibel daadkrachtig voor u optreden!

Veelgestelde vragen

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning die verstuurd wordt wanneer iemand zijn of haar betalingsafspraken niet nakomt binnen de vooraf afgesproken betalingstermijn. Wanneer een ingebrekestelling wordt verstuurd, krijgt de schuldenaar een laatste kans om de afspraken na te komen en te betalen.

Een ingebrekestelling moet voldoen aan een aantal vereisten. Zo moet een ingebrekestelling in de vorm van een schriftelijke aanmaning worden verstuurd. Daarnaast moeten de volgende punten worden vermeld:

  • De verplichtingen van de schuldeiser en de verplichtingen waarin de schuldenaar tekort is geschoten.
  • Een termijn waarbinnen de schuldenaar de overeenkomst alsnog moet nakomen. In veel gevallen wordt een termijn van twee weken aangehouden, maar dit kan ook langer of korter zijn.
  • De gevolgen wanneer de schuldenaar de verplichtingen niet nakomt binnen de gestelde termijn, zoals een gerechtelijke procedure of een ontbinding van de overeenkomst.

Door middel van een (aangetekende) brief kunt u iemand in gebreke stellen. Stuurt u een aangetekende brief, dan krijgt u een ontvangstbevestiging wanneer de schuldenaar uw ingebrekestelling heeft ontvangen. Hierdoor weet u zeker dat de schuldenaar op de hoogte is gesteld en kan hij of zij achteraf niet beweren dat hij of zij niet op de hoogte was van de ingebrekestelling.

Ook is het mogelijk om de schuldenaar via een e-mail op de hoogte te stellen van de ingebrekestelling. Zorg er dan wel voor dat u minimaal de volgende woorden gebruikt: “Als u niet voor datum X betaalt, stel ik u hierbij op voorhand in gebreke”.

Om de schuldenaar op de hoogte te stellen van de ingebrekestelling, kunt u gebruik maken van de voorbeeldbrief in deze blog.

Ja, dit mag. Het is echter lastig te bewijzen dat de schuldenaar een e-mail heeft ontvangen of dat u hem heeft verzonden. Het is daarom verstandig een aangetekende e-mail te versturen, zodat u kunt aantonen dat de e-mail is ontvangen door de schuldenaar.

Gerelateerde artikelen

Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies