Turboliquidatie BV: Hoe zit het met de schulden?
28-05-2021 Door Geen categorie

Turboliquidatie BV: Hoe zit het met de schulden?

Wanneer aandeelhouders van een BV besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, wordt dit ook wel een turboliquidatie genoemd. Een turboliquidatie is in principe alleen mogelijk als er geen vereffening van baten en schulden hoeft plaats te vinden. In de praktijk wordt helaas regelmatig misbruik gemaakt van de turboliquidatie. In zo’n geval kunt u alsnog achter de schuldenaar aangaan, maar veel partijen laten het er dan bij zitten. De kosten wegen zelden op tegen de baten.

Hoe werkt een turboliquidatie?

Vaak wordt besloten tot een turboliquidatie als er weinig of geen baten meer in de BV zitten en de situatie dusdanig uitzichtloos is dat verder ondernemen niet veel zin meer heeft. Eventuele openstaande schulden dienen daarbij wél vereffend te worden. Indien er alleen maar schulden overblijven, dan moet wettelijk gezien door de aandeelhouders een faillissement worden aangevraagd. Dit gebeurt helaas niet altijd.

Hoe snel is een turboliquidatie?

Bij een turboliquidatie kan de aandeelhoudersvergadering op eigen initiatief beslissen om de BV te ontbinden en uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is binnen één dag gebeurt. Het kan dus zo zijn dat gisteren de BV nog bestond en vandaag is opgehouden te bestaan.

Nadelen van turboliquidatie voor schuldeisers

Het grote nadeel van een turboliquidatie voor u als schuldeiser is dan ook dat er geen curator wordt aangesteld. Daarnaast hoeft een turboliquidatie niet gepubliceerd te worden, waardoor het kan gebeuren dat u helemaal niet weet dat een bedrijf waarvan u nog geld tegoed had, niet meer bestaat.

Sommige ondernemers maken misbruik van de turboliquidatie door eerst al het geld uit de BV weg te sluizen naar gelieerde vennootschappen of naar hun privérekening, waardoor u als schuldeiser met lege handen achterblijft.

Persoonlijk aansprakelijk stellen bestuurders

Het is mogelijk om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen, wanneer zij ten onrechte hebben gekozen voor een turboliquidatie. Dit kan bijvoorbeeld als er op het moment van de opheffing nog baten aanwezig waren, of als er activa zijn onttrokken aan de BV. Wel moet de bestuurder in zo’n geval persoonlijk iets te verwijten zijn dat zaken zijn misgelopen bij de turboliquidatie. Kort gezegd moet u kunnen bewijzen dat er op het moment van de liquidatie nog wel degelijk baten aanwezig waren. Of u moet kunnen bewijzen dat ten tijde dat u de opdracht kreeg om producten of diensten te leveren, het al overduidelijk was voor de bestuurder dat u niet meer betaald zou kunnen worden. Dit blijkt in de praktijk echter vaak een probleem te zijn. Als u dit niet kunt bewijzen, heeft het persoonlijk aansprakelijk stellen van de bestuurder geen zin.

Wetsvoorstel om misbruik turboliquidatie tegen te gaan

Om misbruik van de turboliquidatie tegen te gaan, is recent een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel moet de rechtspositie van schuldeisers bij een turboliquidatie verbeteren. In dit wetsvoorstel is een aantal strengere maatregelen opgenomen waar een turboliquidatie aan moet gaan voldoen. Zo moet het bestuur een slotbalans opstellen en deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Toekomstige (mogelijke) verbeteringen voor schuldeisers bij turboliquidatie

In het wetsvoorstel staat dat in de toekomst een bestuurdersverklaring bijgevoegd moet worden én moet bovendien worden vermeld waarom de baten ontbreken. Indien van toepassing, moeten de stukken worden vergezeld van een slotuitdelingslijst. Verder moet het bestuur zorgen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening, waarbij wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister. Ook moeten alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij een ontheffing geldt. Helaas is het momenteel niet duidelijk wat de sanctie zal zijn als niet aan alle (toekomstige) voorwaarden wordt voldaan.

Liquidatie in plaats van turboliquidatie van een BV

Een BV kan ook beëindigd worden door middel van liquidatie in plaats van turboliquidatie. Hierbij worden de bezittingen wél te gelden gemaakt, zodat met de opbrengst eventuele schulden aan schuldeisers kunnen worden betaald. In zo’n geval wordt de BV via een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ontbonden. Hierna volgt de liquidatiefase waarin schulden worden betaald en vorderingen kunnen worden geïncasseerd. Tevens worden voorraden verkocht en contracten beëindigd. Het resterende kapitaal wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en daarmee eindigt het voortbestaan van de BV.

Twee mogelijkheden bij liquidatie BV

Bij een liquidatie zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat er voldoende financiële middelen zijn in de BV om alle schuldeisers te betalen. In zo’n geval wordt het vermogen verdeeld onder de schuldeisers en kunnen alle schulden worden afgelost. Op het moment dat alle schulden zijn betaald en de liquidatiefase voorbij is, wordt het resterende kapitaal door de vereffenaar uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De tweede mogelijkheid is dat er niet voldoende liquide middelen aanwezig zijn in de BV om alle schuldeisers te betalen. In dat geval is de vereffenaar verplicht om aangifte tot faillietverklaring te doen. Vanaf dat moment gelden de regels van het faillissement.

Bezwaar maken tegen liquidatie

De vereffenaar bij een liquidatie is ook verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording van de ontbonden rechtspersoon. Deze rekening moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Verder moet de vereffenaar zorgen voor een publieke bekendmaking van de liquidatie van de vennootschap. Na de bekendmaking moeten de boeken en bescheiden van de vennootschap minimaal twee maanden ter inzage liggen. In deze periode kunt u als schuldeiser bij de rechter bezwaar maken tegen de liquidatie. Als de bezwaarperiode voorbij is, dan kan het nog resterende kapitaal worden verdeeld. Hierdoor heeft de schuldeiser ten opzichte van de turboliquidatie meer mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de normalen liquidatie van de BV

Heropenen BV na turboliquidatie

Indien u als schuldeiser nog een onbetaalde vordering heeft op een BV die is opgeheven via een turboliquidatie, dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank om de vennootschap te heropenen. Indien de rechtbank dit verzoek inwilligt, dan wordt alsnog een vereffenaar benoemd. Die zal onderzoeken of er nog baten zijn. In de meeste gevallen zijn de baten te gering om de schuldeisers volledig te kunnen voldoen. Daardoor leidt dit onherroepelijk tot een faillissement van de vennootschap. Bij een turboliquidatie van een BV waar u nog een vordering op had, bent u dus eigenlijk bijna altijd de pineut.

Heeft u vragen na het lezen van deze blog? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Bel naar 073-203 22 22 of mail naar sales@devoordeligstedeurwaarder.nl. Gerechtsdeurwaarder Jurgen Zuurman denkt graag met u mee naar een praktische oplossing als u geconfronteerd wordt met de turboliquidatie van een BV.

Meest gestelde vragen

  • Hoe ziet een incassoprocedure eruit?
  • Kan ik jullie inschakelen op basis van no cure no pay?
  • Wanneer kan ik een deurwaarder inschakelen?
  • Wat doet een deurwaarder?
  • Wat is een (on)betwiste vordering?
  • Wat zijn de kosten van een deurwaarder?
  • Welke bevoegdheden heeft een deurwaarder?
Lees meer FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 9,6 op basis van 45 recensies