De voordeligste (gerechts)deurwaarder in Den Bosch
Bel ons: 073 203 22 22 - dagelijks tussen 08.00 en 20.00 uur - ook in het weekend!
Voordelen deurwaarder

Voordelen deurwaarder

De deurwaarder mag door zijn wettelijke status betaling afdwingen bij de schuldenaar, een incassobureau mag dit niet omdat een incassobureau geen enkele wettelijke status heeft.

Deurwaarders mogen daardoor tegen de wil in van de schuldenaar betaling afdwingen. Zo mag de deurwaarder onder andere beslag leggen op het vermogen de (periodieke) inkomsten van de schuldenaar.

Incassobureaus kunnen geen vonnis ten uitvoer leggen en dienen daarvoor gebruik te maken van een deurwaarderskantoor. 

Alleen de deurwaarder kan het gehele traject van incasso tot en met vonnis uitvoeren

Werkwijze van Jurgen Zuurman, de voordeligste deurwaarderIncassobureaus kunnen uw schuldenaar alleen sommeren te betalen. Het bezoeken van uw schuldenaar door medewerkers van het incassobureau is dubieus. Volgens de wet mag je mensen niet intimideren en bedreigen om een rekening te betalen. Wanneer uw schuldenaar weigert te betalen, bent u genoodzaakt een gerechtelijke procedure op te starten. Dat begint altijd met een dagvaarding. Alleen de deurwaarder mag de dagvaarding aan uw schuldenaar overhandigen. Zodoende zijn incassobureaus altijd genoodzaakt om een deurwaarder in te schakelen als er niet betaald wordt.

Uw geld is altijd gewaarborgd bij de deurwaarder

Op grond van de Wet is een deurwaarder verplicht één of meer derdengeldenrekeningen, ook wel kwaliteitsrekening genoemd, te hebben. Op deze rekeningen staan gelden die de deurwaarder in verband met zijn werkzaamheden van derden (bijvoorbeeld uw schuldenaar, of diens bank) zijn toevertrouwd. Niet alleen deurwaarders zijn verplicht een dergelijke derdengeld rekening te hebben, advocaten en notarissen zijn ook verplicht deze te hebben.

De wet geeft deze rekening een bijzondere status: het geld dat op deze rekening staat, vormt een van het eigen vermogen van de deurwaarder afgescheiden vermogen. Het geld dat erop staat, valt buiten een eventueel faillissement. Zonder deze bijzondere wettelijke bepaling zouden mensen die geld op de rekening van de deurwaarder hebben gestort, bij faillissement van de deurwaarder hun geld (deels) kwijt zijn.

Incassobureaus zijn niet verplicht om een derdengeldrekening te hebben. Bij een faillissement van het incassobureau kunnen de ontvangen gelden verdwenen zijn.

De deurwaarder kan betaling afdwingen, het incassobureau niet

Deurwaarders mogen tegen de wil in van de schuldenaar betaling afdwingen. Zo mag de deurwaarder beslag leggen op het vermogen of inkomsten van de schuldenaar. Zij kunnen dit doen als u een vonnis heeft.

Incassobureaus kunnen geen vonnis ten uitvoer leggen en dienen daarvoor gebruik te maken van een deurwaarderskantoor.

Het Bureau Financieel Toezicht

Deurwaarderskantoren zijn bij wet verplicht zich te onderwerpen aan het toezicht van het Bureau Financieel Toezicht. Het financiële toezicht is gericht op het waarborgen van het maatschappelijk vertrouwen dat aan deurwaarderskantoren toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn. Het toezicht is voornamelijk preventief van aard. Dit houdt in dat door het bestaan en de uitvoering van het toezicht getracht wordt te waarborgen dat de toevertrouwde gelden, ook bij een eventueel faillissement van een deurwaarderskantoor, gewaarborgd zijn.

Incassobureaus vallen niet onder het toezicht van het Bureau Financieel Toezicht, waardoor minder transparantie en zekerheid is op de toevertrouwde gelden.

Toezicht door KBvG

De taak van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is omschreven in de Gerechtsdeurwaarderswet. Deze luidt als volgt: 'De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door en vakbekwaamheid van haar leden'. Aan deze taak wordt op verschillende manieren invulling gegeven. De KBvG stelt bijvoorbeeld verordeningen op waarin wordt bepaald hoe de deurwaarders hun beroep moeten uitoefenen.

Incassobureaus hebben geen verplichte toezichthoudende organisatie.

Strenge vestigingsregels 

Wie tot gerechtsdeurwaarder wil worden benoemd en een eigen deurwaarderskantoor wil exploiteren, moet volgens de Gerechtsdeurwaarderswet een beëdigd Nederlandse (toegevoegd) kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn. Daarnaast moet hij een ondernemingsplan voor vestiging in de beoogde gemeente indienen. Dit ondernemingsplan wordt beoordeeld door de onafhankelijke commissie van deskundigen, die akkoord moeten geven.

Voor incassobureaus gelden geen vestigingsregels of aparte wetgeving. Iedereen mag een incassobureau starten en exploiteren.

Vierjarige opleiding

Sinds 2003 verzorgt de Hogeschool Utrecht - als enige in Nederland – de afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Na het positief afronden van deze vierjarige opleiding wordt de student door de Rechtbank beëdigd tot "kandidaat-gerechtsdeurwaarder". Deze afstudeerrichting is officieel erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Beëdigd bij de rechtbank

Om ambtshandelingen te kunnen verrichten dient de kandidaat-gerechtsdeurwaarder beëdigd te worden door de Rechtbank van het arrondissement waar hij voor het eerst zijn ambt gaat vervullen. Daarna wordt hij door de Minister van Veiligheid en Justitie officieel toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder.

Verplichte bijscholing

De verplichte bijscholing beoogt de vakbekwaamheid van de deurwaarder op niveau te houden. De deurwaarder moet beschikken over kennis van de meest recente wetswijzigingen en op de hoogte zijn van actuele branche-ontwikkelingen, die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening.

Voor medewerkers van incassobureaus geldt geen verplichte bijscholing omtrent wetskennis en brancheontwikkelingen.

Onderhevig aan tuchtrecht

Deurwaarders zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak. In de Gerechtsdeurwaarderswet (art. 33-49) is het wettelijk tuchtrecht voor deurwaarders geregeld. Indien iemand van mening is dat de deurwaarder laakbaar heeft gehandeld, kan hij een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De Kamer heeft de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over klachten die verband houden met de ambtshandelingen van een deurwaarder.

Medewerkers van incassobureaus zijn niet onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Toegang tot de overheidsregisters

Deurwaarders hebben vanwege hun publieke taak toegang tot overheidsregisters. Te denken valt aan de registers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de registers van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Medewerkers van incassobureaus hebben geen toegang tot deze overheidsregisters.