Uitleg over onze werkwijze bij incassozaken (geen vonnis)

Wat gaan we voor u doen?

Inhoud


A. Uw schuldenaar is een consument (particulier)

U heeft een vordering op een consument en u heeft zelf nog geen ingebrekestellingsbrief (14 dagen brief) gestuurd? Geen probleem, dat gaan wij nu voor u doen. Heeft u al wel de 14 dagen brief gestuurd, dan beginnen we met de “eerste incassobrief”.

14 dagen brief

Als u nog geen 14 dagenbrief heeft gestuurd naar uw schuldenaar, zullen wij dat voor u doen. De schuldenaar heeft namelijk het recht om uw factuur zonder bijkomende incassokosten te betalen, maar dan moet hij daar nog wel één keer op worden gewezen en minimaal 14 dagen de tijd krijgen om te betalen. De betalingstermijn van 14 dagen gaan in op de dag na ontvangst van onze sommatie-brief door uw schuldenaar. Deze 14 dagen termijn gaat dus morgen in, omdat we vandaag uw schuldenaar hebben gesommeerd om uw vordering te betalen. Dat hebben we per post én per e-mail gedaan (als u ons het e-mailadres van uw schuldenaar heeft gegeven). Uw schuldenaar hoeft nu nog geen incassokosten te betalen. Die is hij pas verschuldigd als hij niet betaalt binnen 15 dagen.

B. Uw schuldenaar is een bedrijf?

Als u een vordering op een bedrijf heeft is het wettelijk verplicht om uw schuldenaar in gebreke te stellen. Heeft u uw schuldenaar al in gebreke gesteld? Dan hoeven wij dat niet meer te doen en kunnen we direct starten met de incassoprocedure. Heeft u uw schuldenaar nog niet in gebreke gesteld, dan zullen wij dit voor u doen.

Eerste Incassobrief

Wij zullen uw schuldenaar een betalingstermijn van één week geven.

Deze termijn gaat dus morgen in, omdat we vandaag uw schuldenaar hebben gesommeerd om uw vordering te betalen. Dat hebben we per post én per e-mail gedaan (als u ons het e-mailadres van uw schuldenaar heeft gegeven).

Tweede Incassobrief

Wanneer uw schuldenaar niet heeft gereageerd of betaald na het versturen van de eerste sommatiebrief, zullen wij een tweede (dwingendere) incassobrief per post en e-mail (als u ons het e-mailadres van uw schuldenaar heeft gegeven) toesturen. Wij maken hem kenbaar dat een gerechtelijke procedure wordt overwogen als betaling uit blijft.

Daarnaast zullen wij ook telefonisch proberen met uw schuldenaar in contact te komen als wij het telefoonnummer van uw schuldenaar hebben ontvangen.

Hoe lang moet ik op mijn geld wachten?

Meestal weten wij na ongeveer 30 dagen welke vervolgstappen nodig zijn als er geen betaling of reactie van uw schuldenaar bij ons is binnengekomen. De komende 30 dagen proberen wij met uw schuldenaar in contact te komen en te achterhalen of uw vordering wordt erkend of betwist. Onze jurist neemt over ongeveer een maand persoonlijk contact met u op als wij niets van uw schuldenaar hebben vernomen en zal dan de (juridische) mogelijkheden met u bespreken. Aan het nemen van juridische stappen zijn extra kosten verbonden. Verderop leest u meer over deze extra kosten.

Wordt uw vordering erkend?

Erkent uw schuldenaar de vordering? Dan proberen wij betaling te bewerkstelligen. Wij doen dat op basis van no cure no pay. Blijkt incasso niet mogelijk en besluit u om het er verder bij te laten zitten, dan bent u ons geen vergoeding verschuldigd als uw vordering onbetwist is gebleven.

Wat als de schuldenaar uw vordering betwist?

Wanneer uw schuldenaar de vordering betwist en verweer voert, kunnen wij de vordering helaas niet op basis van no cure no pay afhandelen. U kunt er dan voor kiezen om zelf het verweer te weerleggen. Wij zullen in dat geval het verweer van uw schuldenaar naar u doorsturen, met het verzoek uw reactie hierop te geven. Wij zullen uw reactie dan weer doorsturen naar uw schuldenaar. Voor het over en weer sturen van e-mails, andere correspondentie en overige handelingen brengen wij € 33,00 (excl. btw) handelingskosten bij u in rekening. Wij mogen deze kosten wettelijk gezien niet bij uw schuldenaar in rekening brengen.

Juridisch advies bij verweer

Als u het prettig vindt kan onze jurist het verweer van uw schuldenaar juridisch voor u weerleggen. De kosten die wij u doorberekenen om het verweer juridisch te weerleggen (buiten de rechter om) is een vast bedrag, ongeacht de tijd die we daar buiten de rechter om mee bezig zijn, van € 150,00 excl. btw. Deze kosten mogen wij niet doorberekenen aan uw schuldenaar.

Ontvangen betalingen

Krijgt u na vandaag geld op uw rekening gestort van uw schuldenaar, dan horen we dat graag per omgaande. Wij zullen dan de door u ontvangen betaling, inboeken als “betaling bij opdrachtgever ontvangen”. Wij zullen de schuldenaar dan sommeren alsnog het restant bedrag (vaak de incassokosten en de wettelijke rente) te betalen.

Betalingsregeling

Wanneer uw schuldenaar ons benadert met een betalingsvoorstel waarbij uw vordering binnen drie maanden volledig zal zijn betaald, gaan wij er van uit dat u hier mee instemt. Wij zullen dit dan schriftelijk vastleggen met uw schuldenaar en u daarover in kennis stellen. Wij sturen dan aan dat de eerste betaling binnen één week door uw schuldenaar bij ons moet zijn voldaan.

Wanneer uw schuldenaar met een betalingsvoorstel komt waarbij uw vordering niet binnen drie maanden volledig zal zijn betaald, dan geven wij u advies. Wij laten u dan weten of de voorgestelde betalingsregeling realistisch is.

Uw schuldenaar heeft gedeeltelijk bij ons betaald, wat nu?

Het geld dat wij voor u hebben geïncasseerd wordt eerst in mindering gebracht op de door ons gemaakte incassokosten en afwikkelkosten.

Als onze kosten zijn voldaan, dienen wij van het Bureau Financieel Toezicht een depot aan te houden van minimaal € 605,-. De ontvangen gelden worden dus eerst afgeboekt op de kosten, daarna op de rente en dan pas op de hoofdsom. Zo heeft de wet dit vastgelegd.

Als wij meer dan € 605,- voor u in kas hebben opgebouwd, kunnen wij in sommige gevallen (op uw verzoek) overgaan tot een tussentijdse afdracht. Bijvoorbeeld als de betalingsregeling al meerdere termijnen correct wordt nagekomen.

Uw schuldenaar heeft alles betaald, wat nu?

Als wij uw vordering succesvol hebben kunnen incasseren, dan heeft uw schuldenaar ook alle incassokosten betaald. Vanzelfsprekend maken wij dan (binnen een paar dagen) al het geld waar u recht op heeft naar u over. We gaan dan over tot sluiting van uw dossier. U ontvangt dan van ons per e-mail een afwikkelnota met de verantwoording van de door ons geïncasseerde gelden en gemaakte kosten.

Contact met de schuldenaar

Wij merken dat sommige schuldenaren (op een creatieve manier) onder de door hen te betalen incassokosten willen uitkomen. Wij adviseren u dan ook als uw schuldenaar met u contact op neemt, deze naar ons door te verwijzen. Wij kunnen dan namens u betalingsafspraken maken en de getroffen betalingsregeling bevestigen.

Wij ontlasten u vanzelfsprekend graag en hebben zo een helder overzicht van de incassokosten, wettelijke rente en uw hoofdsom dat nog betaald dient te worden.

Wat doen we als uw schuldenaar niet betaalt na onze sommatie?

Wanneer betaling van uw schuldenaar uit blijft zijn er drie mogelijkheden.

  1. We sluiten het dossier;
  2. Onze deurwaarder brengt een persoonlijk bezoek aan uw schuldenaar;
  3. We starten namens u een gerechtelijke procedure op.

1. We sluiten uw dossier

Als u besluit uw vordering af te schrijven en het er bij te laten zitten, kunnen we uw dossier sluiten.

2. Persoonlijk bezoek door onze deurwaarder aan het adres van uw schuldenaar

Wanneer u er voor kiest om een van onze deurwaarders een persoonlijk bezoek te laten brengen aan het adres van uw schuldenaar, zal onze deurwaarder proberen met uw schuldenaar in gesprek te gaan om te achterhalen wat de reden van het niet betalen is. Dit persoonlijke bezoek kost u € 99,- excl. btw. Deze kosten mogen helaas niet bij de schuldenaar in rekening worden gebracht.

Het persoonlijke bezoek van onze deurwaarder wordt door de meeste schuldenaren als zeer serieus ervaren, waardoor het een effectief middel is om een openstaande vordering betaald te krijgen.

Wanneer onze deurwaarder uw schuldenaar persoonlijk bezoekt, overhandigt deze ook een sommatie-exploot. Uw schuldenaar wordt dan per deurwaarders-exploot gesommeerd om binnen twee dagen alsnog uw vordering te betalen. Deze korte periode zorgt ervoor dat er veelal contact met ons wordt opgenomen. Waar mogelijk proberen we direct een betalingsregeling te treffen als algehele betaling niet mogelijk is.

Wanneer onze deurwaarder het sommatie-exploot gaat betekenen, kunnen we ook een betere inschatting voor u maken wat de verhaalsmogelijkheden van uw schuldenaar zijn. Hoe is de lokale situatie bij uw schuldenaar? Staat er bijvoorbeeld een dure auto op de oprit? Heeft uw schuldenaar alleen een postadres of een eigen pand? Dit is waardevolle informatie waar onze deurwaarder u over belt en informeert als hij persoonlijk bij uw schuldenaar op bezoek is geweest.

Van het bezoek maakt onze deurwaarder een authentieke akte op die een sterke bewijsfunctie heeft als er onverhoopt toch niet betaald wordt en u er voor kiest om een gerechtelijke procedure op te starten.

3. Het opstarten van de gerechtelijke procedure

Als betaling is uitgebleven adviseert onze jurist u graag over de mogelijkheden om uw vordering aan de rechter voor te leggen en om veroordeling te vragen van uw schuldenaar. Gerechtsdeurwaarderskantoren mogen de kosten die gepaard gaan met het opstarten van een gerechtelijke procedure niet voorschieten. Wel mogen wij u een “package deal” aanbieden. Deze package deal omvat alle deurwaarderskosten als uw vordering door de rechter wordt toegewezen en wij beslagmaatregelen moeten treffen. Mocht het zover komen, dan informeert onze jurist u hier graag over.